ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Correlation between sitting duration and position and lumbar pain among office workers []
. Ahead of Print: HNHJ-04909 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.04909

Correlation between sitting duration and position and lumbar pain among office workers

Yaşar Keskin1, Berna Ürkmez2, Fulden Öztürk3, Müge Kepekçi4, Teoman Aydın1
1Bezmialem University, Dept. of Physical Therapy and Rehabilitation
2Health Science University, Haydarpasa Numune Research and Training Hospital, Dept. of Physical Therapy and Rehabilitation
3Bezmialem University, Faculty of Medicine
4Health Science University, Kanuni Sultan Süleyman Research and Training Hospital, Dept. of Physical Therapy and Rehabilitation

INTRODUCTION: The aim of this study was to understand and evaluate whether long sitting duration and sitting position are risk factors for lumbar pain among office workers and to contribute to the existing literature on this subject.
METHODS: A questionnaire comprising 18 items and 3 main sections about personal information, professional information, sitting position and duration, and lumbar pain was developed for officer workers with lumbar pain. The questionnaire was distributed among 131 office workers aged between 18 and 65 years (mean age: 35 ± 9.3 years; mean BMI: 25 ± 3.83 kg/m2) who had complaints of lumbar pain
RESULTS: Among the office workers with long sitting duration, the percentages of standing and walking were lower and the severity of pain was higher. There was a correlation between the duration of pain and percentages of sitting, standing, and walking and between the severity of pain and percentage of sitting.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A history of lumbar pain, high BMI, and long sitting duration at work may be the risks factors for lumbar pain among office workers.

Keywords: Office workers, sitting duration, sitting position, lumbar pain

Ofis çalışanlarının oturma süresi ve oturma pozisyonunun bel ağrısı ile ilişkisi

Yaşar Keskin1, Berna Ürkmez2, Fulden Öztürk3, Müge Kepekçi4, Teoman Aydın1
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmanın amacı büro elemanlarının uzun süre oturması ve oturma şeklinin bel ağrısını arttıran bir risk faktörü olup olmadığını anlamak ve değerlendirmektir. Araştırma bu konu hakkında bilgi sağlamak ve literatüre katkı yapmayı hedeflemektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bel ağrısı olan ofis çalışanlarına kişisel bilgiler, mesleki bilgiler, oturma şekli ve süresi ve bel ağrısı ile ilgili olmak üzere 3 ana kısımdan oluşan toplamda 18 soru içeren bir anket hazırlandı. Bu anket bel ağrısı şikayeti olan, 18-65 yaş aralığındaki ofis çalışanı olan 131 kişiye uygulandı.
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması 35±9,3 ve BKI ortalaması 25±3,83kg/m2’ dü. Uzun süreli oturur pozisyonda çalışan ofis çalışanlarının ayakta durma ve yürüme yüzdesi daha az, ağrılarının şiddeti ise daha fazlaydı. Ağrının süresi ile oturma, ayakta durma ve yürüme yüzdesi arasında korelasyon vardı. Ağrının şiddeti ile oturma yüzdesi arasında da korelasyon vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bel ağrısı öyküsü bulunma, yüksek BKİ’ye sahip olma ve uzun süre oturur pozisyonda çalışma,ofis çalışanlarında bel ağrısının etkenleri olabilir

Anahtar Kelimeler: Ofis çalışanları, oturma süresi, oturma pozisyonu, bel ağrısıCorresponding Author: Berna Ürkmez, Türkiye
LookUs & Online Makale