ISSN: 2630-5720

Quick Search
Is there any relationship between insulin resistance and vitamin B12 deficiency in obese children? []
. Ahead of Print: HNHJ-19970 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.19970

Is there any relationship between insulin resistance and vitamin B12 deficiency in obese children?

Fatma Dursun1, Nelgin Gerenli2
1SBU. Umraniye Training and Research Hospitai Paediatric Endocrinology, Istanbul, Turkey
2SBU. Umraniye Training and Research Hospitai Paediatric Gastroenterology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The increase in the incidence of obesity has led to an increase in the frequency of obesity-related complications such as insulin resistance (IR), hypertension and hyperlipidemia. This study was designed to examine the relationship between B12 levels and insulin resistance in obese patients.
METHODS: A total of 110 children aged 10-16 years who presented to pediatric endocrinology outpatient clinic for obesity were enrolled. The diagnosis of IR was made by homeostasis model of assessment-insulin resistance (HOMA-IR). The patients, who had previously received B12 and metformin treatment, were excluded from the study. The vitamin B12 levels of patients were compared between patients with and without IR. The correlation between B12 levels and IR was evaluated.
RESULTS: There was statistically significant difference in serum B12 levels when IR patients were compared with those without IR (p=0,019). There was a strong negative correlation between vitamin B12 levels and IR (r=-0,259, p=0,008).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that vitamin B12 levels were significantly lower in obese children with IR. Metformin used for IR is also known to have lowered the absorption of vitamin B12. In addition to screening of IR and other comorbidities in obesity, the lack of vitamin B12 should also be investigated. If deficient, vitamin B12 should be replaced before starting metformin treatment. Further studies are needed on the effect of vitamin B12 deficiency in the pathogenesis of IR.

Keywords: Obesity, insulin resistance, vitamin B12 deficiency

Obez çocuklarda, insülin direnci ve serum vitamin B12 düzeyi arasında ilişki var mı?

Fatma Dursun1, Nelgin Gerenli2
1SBÜ. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji, İstanbul, Türkiye
2SBÜ. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuklarda artan obezite sıklığı, insulin direnci, hipertansiyon, hiperlipidemi gibi eşlik eden hastalıklarda da önemli bir artışa neden olmaktadır. Bu çalışma obez çocuklarda vitamin B12 düzeyleri ile insulin direnci arasındaki ilişkiyi açıklamak üzere tasarlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Obezite tanısıyla çocuk endokrinoloji polikliniğine başvuran, 10-16 yaş arasındaki 110 hasta çalışmaya alındı. İnsulin direnci (İD) tanısı homeostasis model of assessment-insulin resistance (HOMA-IR) ile belirlendi. Daha önceden vitamin B12 ve metformin tedavisi almış olan hastalar çalışma dışında bırakıldı. Hastaların B12 düzeyleri insulin direnci olan ve olmayan obez hastalar arasında karşılaştırıldı. B12 düzeyleri ile insulin direnci arasındaki ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: İD olan hastalarda, olmayanlara göre serum vitamin B12 düzeyleri anlamlı daha düşük saptandı (p=0,019). Vitamin B12 düzeyleri ile HOMA-IR arasında negatif kuvvetli bir ilişki saptandı (r=-0,259, p=0,008).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İD olan obez çocuklarda, vitamin B12 düzeylerinin anlamlı olarak daha düşük olduğunu gösterdik. İD nedeniyle kullanılan metforminin de vitamin B12 emilimini bozarak düşüklük yaptığı bilinmektedir. Obezlerde İD ve diğer eşlik eden hastalıklar yanında vitamin B12 eksikliğinin de mutlaka araştırılması gerekmektedir. Eksiklik saptanırsa metformin tedavisi başlamadan önce mutlaka vitamin B12 tedavisi uygulanmalıdır. Vitamin B12 eksikliğinin İD patogenezindeki etkisi ile ilgili daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, insulin direnci, vitamin B12 eksikliğiCorresponding Author: Fatma Dursun, Türkiye
LookUs & Online Makale