ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Our Experiences about Reconstruction of Tip Amputations []
. Ahead of Print: HNHJ-36744 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.36744

Our Experiences about Reconstruction of Tip Amputations

Ayşe İrem İskenderoğlu, Nesibe Sinem Çiloğlu, Ahmet Kürşat Yiğit, Shahrukh Omar
Department of Plastic Surgery, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Hand injuries are typically need reconstruction in plastic surgery practice. (1) Tip region is the most injured area. These injuries are mostly caused by traumas.
METHODS: Retrospective analysis of 625 patients, who were operated because of tip amputation in our clinic between the years of 2013-2017, have inspected. The patients were not suitable for replantation.
RESULTS: The cause of the traumas were mostly industrial injuries. Besides, finger jam was the common cause in pediatric population. Composite grafts were used in cases with torn fingers (60%). Lokoregional flaps and free flaps were applied in cases which had no torn fingers.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Reconstruction of hand injuries is very important because of the feeling, touching, grasping and holding functions of the hand. Functional reconstruction has to be done in such tip amputation injuries.

Keywords: Tip amputation, fingertip, reconstruction

Tip Ampütasyonlarında Rekonstrüksiyon Tecrübelerimiz

Ayşe İrem İskenderoğlu, Nesibe Sinem Çiloğlu, Ahmet Kürşat Yiğit, Shahrukh Omar
S.B Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: El yaralanmaları plastik cerrahide sıklıkla rekonstrüksiyon gerektiren yaralanmalarıdır (1). Parmak ucu elde en sık yaralanan bölgedir. Etiyolojisinde sıklıkla travmalar ön planda yer almaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2013- 2017 yılları arasında kliniğimizde replantasyona uygun olmayan, tip amputasyonu nedeniyle opere edilen 625 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Travmaların etiyolojisi incelendiğinde, en sık iş kazaları olmakla beraber, pediatrik yaş grubunda sert cisimlerin arasına sıkışma en sık etyolojik neden olarak tespit edildi. Replante edilemeyecek düzeyde olan vakalarda kompozit greft (%60), kompozit greft amaçlı kullanılabilecek amputat olmayan vakalarda ise lokorejiyonel flep veya serbest flepler uygulanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tutma hissetme, dokunma, sıkıştırma hareketlerinde önemli olduğu için el yaralanmalarının rekonstrüksiyonları özelliklidir. Tip amputasyonlarında mümkün olduğunca fonksiyonel rekonstrüksiyon yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: tip ampütasyonu, parmak ucu, rekonstrüksiyonCorresponding Author: Ayşe İrem İskenderoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale