ISSN: 2630-5720

Quick Search
Unnecessary Hepatitis-B Orders []
. Ahead of Print: HNHJ-38268 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.38268

Unnecessary Hepatitis-B Orders

Özgür Yanılmaz
Istanbul Health Sciences University Kanuni Sultan Süleyman Education and Research Hospital

INTRODUCTION: Laboratory tests to diagnose hepatitis B infection provide important data to clinicians, but these tests lead to serious labor and high cost in our country as well as worldwide. In studies it has been determined that the test requests are sometimes unnecessary. It is contemplated that the amount of test consumption will increase due to non-questioning of vaccination and other inappropriate test orders. In this study, we aimed to retrospectively analyze unnecessary test requests in patients with vaccined hepatitis B and to find out what could be the future challenges to prevent this.
METHODS: Samples between March-December 2014 for testing hepatitis B seropositivity sent to the Microbiology Laboratory of Education and Research Hospital were included in this study. HBsAg, AntiHBc IgG, AntiHBc IgM, HBeAg and AntiHBe tests, which were requested from the patients found to be antiHBs positive and antiHBc negative results, were accepted as unnecessary orders. The financial burden of the tests was calculated on the basis of the scores given in the Social Security Institution Health Practice Statement (SUT).
RESULTS: As a result, it was determined that 92 tests of HBsAg, 20 tests of AntiHBc Total, 48 tests of AntiHBc IgM, 14 tests of HBeAg and 21 tests of AntiHBe were unnecessary. When the cost of the tests was calculated according to the SUT scores, it has been concluded that a total of 1507 TL was spent on unnecessary expenditures.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, if compared to the litterature a relatively low unnecessary test order was detected for hepatitis B infections. Even so, methods for eliminating healthcare waste and reducing over orders leading to cost-effectiveness should be developed.

Keywords: Unnecessary test, hepatitis B, vaccine

Gereksiz Hepatit-B Test İstemleri

Özgür Yanılmaz
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Hepatit B enfeksiyonu tanısı için kullanılan laboratuvar testleri klinisyenlere önemli veri sağlayan testlerdir, ancak bu testler gerek ülkemizde gerekse dünyada ciddi bir iş gücüne ve yüksek bir maliyete yol açmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda bu testlerin her zaman uygun olarak istenmediği saptanmıştır. Aşılamanın sorgulanmaması ve diğer uygun olmayan test istemleri nedeniyle harcanan test miktarının artacağı düşünülmektedir. Biz bu çalışmamızda hepatit B ile aşılanmış hastalarda gereksiz test istemlerini retrospektif olarak saptamayı ve bunun önüne geçebilmek için alınabilecek önlemleri araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda Mart-Aralık 2014 tarihlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanemizin Mikrobiyoloji Laboratuvarına çeşitli hepatit B serolojik testleri istemi için gönderilen örnekler değerlendirildi. AntiHBs pozitif, AntiHBc negatif sonucu olan örneklerden istenmiş olan HBsAg, AntiHBc IgG, AntiHBc IgM, HBeAg ve AntiHBe testleri uygunsuz istem olarak kabul edildi. Testlerin mali yükü Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) belirtilen puanlar üzerinden hesaplandı.
BULGULAR: Yapılan incelemede belirtilen sürede HBsAg için 92 test, AntiHBc Total için 20 test, AntiHBc IgM için 48 test, HBeAg için 14 test ve AntiHBe için ise 21 testin gereksiz istendiği tespit edilmiştir. Testlerin SUT puanları üzerinden maliyeti hesaplandığında toplam 1507TL gereksiz harcama yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Literatürle karşılaştırıldığında daha düşük de olsa gereksiz test istemi saptanmıştır. Dolayısıyla bu nedenle oluşan sağlık atıklarını ve gereksiz istemleri azaltmak ve maliyet etkinliği artırmak için yöntemler geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Gereksiz test, hepatit B, aşıCorresponding Author: Özgür Yanılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale