ISSN: 2630-5720

Quick Search
Serum total sialic acid and lipid-linked sialic acid may be new potential biomarkers in analgesic nephropathy []
. Ahead of Print: HNHJ-54154 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.54154

Serum total sialic acid and lipid-linked sialic acid may be new potential biomarkers in analgesic nephropathy

ersoy öksüz1, Okan ARIHAN2, feyza demir3, Ekin Suat4, Gökhan Oto1, Muhammet serdar buğday5
1Department Of Medical Pharmacology, Faculty Of Medicine, Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
2Department Of Medical Physiology, Faculty Of Medicine Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
3Department Of Medical Pathology, Faculty Of Medicine, Van Yuzuncu Yil University Van, Turkey
4Department Of Biochemistry, Faculty Of Science, Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
5Department Of Urology, Malatya Training And Research Hospital, Malatya, Turkey.

INTRODUCTION: Paracetamol has been shown to have toxic effects on kidneys in recent years. Sialic acid (SA), an important component of cell membranes, increases in many pathological conditions. The aim of this study was to investigate the effects of different doses of paracetamol on kidney tissue and serum total sialic acid (TSA) and lipid bound sialic acid (LSA) levels.
METHODS: Five different groups were formed in each group including 8 rats. 20 and 500 mg/kg/intraperitoneal paracetamol was applied to groups as once for 1 and 3 days, respectively. Renal pathology was evaluated with hematoxylin-eosin. TSA-LSA levels and urea-creatinine levels were measured from blood samples taken from rats.
RESULTS: TSA levels were significantly higher in the groups in which paracetamol was administered in a single dose and 500 mg/kg dose for 3 days compared to control (p< 0.05, p< 0.001). Levels of LSA were significantly higher in the groups that received 1 and 3 doses of 500 mg/kg/ day and 3 doses of 20 mg/kg compared to control (p< 0.05, p< 0.001, p< 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: SA levels may be a specific marker for kidney damage due to increase of SA levels in direct proportion to this level of renal degeneration.

Keywords: Paracetamol, neprotoxity, sialic acid, total sialic acid, lipid bound sialic acid

Serum total sialik asit ve lipid-bağlı sialik asit analjezik nefropatisinde yeni bir belirteç olabilir

ersoy öksüz1, Okan ARIHAN2, feyza demir3, Ekin Suat4, Gökhan Oto1, Muhammet serdar buğday5
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Van
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Van
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Van
4Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Van
5Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Malatya

GİRİŞ ve AMAÇ: Parasetamol, analjezik-antipiretik olarak dünya genelinde yaygın kullanılan ilaçtır. Yüksek dozlarda hepatotoksisiteye neden olmakla beraber son yıllarda böbrek üzerine de toksik etkisinin olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, parasetamolün, böbrek dokusu ve serum total ve lipid bağlı sialik asid (TSA-LSA) düzeyleri üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlandı
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, her bir grupta 8 adet Wistar albino sıçan olmak üzere 5 farklı grup oluşturuldu. Parasetamol gruplara 20 mg/kg/i.p ve 500 mg/kg/i.p dozunda 1 ve 3 gün boyunca uygulandıktan sonra sıçanlar sakrifiye edilerek böbrekleri çıkarıldı. Hemotoksilen-eosin ile patolojik değerlendirme kan örneklerinden ise TSA-LSA seviyeleri ve üre-kreatinin düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: 3 gün 500 mg/kg uygulanan grubun nefrotoksisite skoru diğer tüm gruplara göre istatiksel anlamlı olarak yüksekti (p<0,001). 1 gün 500 mg/kg uygulanan grubun nefrotoksisite skoru sadece kontrol grubuna göre istatiksel anlamlı olarak yüksekti (p<0,001). Parasetamolün, tek doz ve 3 gün 500 mg/kg dozunda uygulandığı gruplarda TSA düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla p<0,05, p<0,001). 500 mg/kg/gün 1-3 doz ve 20 mg/kg 3 doz uygulanan gruplardaki LSA seviyeleri kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla p<0,05, p<0,001, p<0,05). Üre ve kreatinin değerlerinde ise gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın bulguları, parasetamolün özellikle yüksek dozlarda böbrek hasarına yol açtığını, ancak tedavi dozlarında bile uzun süreli kullanım halinde de böbrek hasarına neden olabileceğini yanı sıra SA’in böbrek hasarı için spesifik bir belirteç olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Parasetamol, neftotoksisite, sialik asit, total sialik asit, lipid bağlı sialik asitCorresponding Author: ersoy öksüz, Türkiye
LookUs & Online Makale