ISSN: 2630-5720

Quick Search
Preoxygenation in the elderly: Comparison of three minutes and four deep breath tecniques []
. Ahead of Print: HNHJ-72677 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.72677

Preoxygenation in the elderly: Comparison of three minutes and four deep breath tecniques

Asu Özgültekin
University Of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Anaesthesiology And Reanimation Department, Istanbul

INTRODUCTION: Preoxygenation with 100% O2 prior to induction is a standart procedure in anesthesia practice.With preoxygenation, alveolar washout of air mixture in functional residuel volume provides higher alveolar oxygen concentration up to 100% which leads to increased alveolar oxygen reserve, so during apnea, time to desaturation levels are delayed
We studied two different preoxgenation methods in elderly patients, three minutes and four deep breaths to detect which one is more efficient in this patient group
METHODS: 30 patients over 60 years included in the study. ECG, TA, HR and SpO2 were monitorised.Data were recorded before preoxygenation,after induction,after intubation,and when SpO2 reached to 93%.Blood gas analysis also performed at the same time points.Time to reach to SpO2 levels of 97%,95%,93% were also recorded
In GrI(n=15), patients were asked to breath normally for three minutes, after the mask is tightly applied to the patients face.In GrII(n=15), they asked to take four deep breaths when ordered by the anaesthesist, then breath normally
Preoxygenation, ınduction and intubation were performed.The distal end of the tube was left open, the patients were not ventilated untıl SpO2 levels reach to 93%, then they ventilated with 100% oxygen and the study ended
RESULTS: The study was completed with 29 patients.There were no difference in demographic variables and Htc levels and time to apnea(p>0,05).Mean age was 65,8years(61-76)in GrI and 65,2years (60-74) in Gr II.
The hearth rates were different in two groups at the time points of SpO2 97%, 95%, and 93% and time to reach these desaturation points were significantly different in four deep breath group of patients (p<0,001;p<0,01,p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The physiological changes effect lung capacities and reserves in elderly patients.
We conclude that, as the effectiveness of vital capacity breaths were decreased in these patients, three minutes of tidal breats should be the method of choice for preoxygenation

Keywords: preoxygenation, elderly, tecnique

Yaşlı Hastalarda Preoksijenizasyon: Üç Dakika ve Dört Derin Nefes Tekniklerinin Karşılaştırılması

Asu Özgültekin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Genel anestezide indüksiyon öncesi %100 O2 ile preoksijenizasyon, standard bir uygulamadır. Preoksijenasyon lie fonksiyonel residüel kapasite(FRC) içerisindeki, nitrojen ve su buharının da bulunduğu hava karışımını yıkanır.Böylece akciğerlerdeki oksijen reservi arttırılır ve apnenin başlamasından sonra hipoksi oluşumuna kadar geçen süre artar.
Çalışmamızda anestezi pratiğinde giderek daha fazla sayıda karşılaşılan geriatrik hasta grubunda bu iki metodu, 3 dk süre ile tidal solunum ve 4 derin nefes tekniklerini karşılaştırdık

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 60 yaş üzeri 30 hasta alındı. Tansiyon arteriyel, kalp hızı, SpO2, EKG monitorize edildi. Ölçümler preoksijenasyon öncesi, anestezi indüksiyonu sonrası, entübasyon sonrası,ve SpO2 %93 düzeyinde alındı, saturasyonların %97,95 ve 93 e düşme süreleri kaydedildi.Belirtilen zamanlarda ayrıca kan gazı alındı.
3 dk (GrI) grubundaki hastalara maskenin uygulanmasından sonra normal solunumlarına devam etmeleri söylendi.Dört derin nefes (GrII) grubundakilerden ise maksimal bir ekspirasyondan sonra maske sıkıca uygulanarak 4 kez söylenen zamanlarda maksimal nefes alıp vermeleri, sonra normal solunuma devam etmeleri istendi
Preoksijenasyon tamamlandıktan anestezi indüksiyonu yapıldı,
Anestezinin başlangıcı ve tam kas paralizisinden sonra(60-90 sn), trakea tam olarak görülerek entübe edildi, tüp havaya açık bırakıldı.Hastalar çalışma sonuna kadar ventile edilmedi.
SpO2 nin %93 e indiği anda son veriler ve son kan gazı örneği alındı, akciğeler %100 O2 ile ventile edilerek çalışmaya son verildi

BULGULAR: Çalışma 29 hasta ile tamamlandı.
Her iki gruptaki hastaların demografik verileri ve Htc düzeyleri açısından anlamlı fark yoktu(p>0,05)Yaş ortalaması GrI için 65,8, Gr II için 65,2 idi
Hastalarda anestezi indüksiyonundan tam kas gevşemesi-apne zamanına kadar geçen süreler benzerdi (p>0,05)
SpO2 değerinin %97,95 ve 93 olduğu zamanlardaki hemodinamik verilerden KAH arasında istatistiksel fark bulunurken bu saturasyonlara ulaşım zamanları 4 derin nefes grubunda anlamlı olarak kısa idi(p<0,001;p<0,01,p<0,05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaşlı hastalarda akciğerdeki fizyolojik değişimler akciğer reservlerini etkilemektedir
Çalışmamızda bu hasta grubunda vital kapasite solunumunun etkinliğinin azalması nedeniyle preoksijenasyon yöntemi olarak 3 dakikalık normal tidal soluk yönteminin daha uygun olacağı kanısına varılmıştır

Anahtar Kelimeler: preoksijenasyon, yaşlı, teknikCorresponding Author: Asu Özgültekin, Türkiye
LookUs & Online Makale