ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Effect of Bilirubin Levels on Results of Auditory Screening in Newborns []
. 2019; 59(2): 123-127 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.80774

The Effect of Bilirubin Levels on Results of Auditory Screening in Newborns

Ahmet Altıntaş1, Mustafa Çelik2, Arzu Karaman Koç2, Ergül Sarı3, Özgül Salihoğlu3
1Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Fatih Medikalpark Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Bakırkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatrics, Bakırkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the effect of bilirubin levels on auditory screening results in newborns.
METHODS: In total, 43 newborns (24 males and 19 females) who underwent the neonatal auditory screening in our hospital were included in the present study. All newborns were evaluated before they were discharged from the hospital. They were divided into two groups according to the results of the screening. Group A consisted of newborns that cleared the screening, whereas group B consisted of the remaining cases.
RESULTS: There were 31 newborns (16 males, 15 females) in group A and 12 newborns (8 males, 4 females) in group B. In group A, mean total serum bilirubin level was 24.7±8.1 mg/dl, mean serum indirect bilirubin level was 23.3±8.0 mg/dl and mean serum direct bilirubin level was 1.1±1.6 mg/dl. In group B, these values were 28.1±6.6 mg/dL, 27.1±6.4 mg/dL, and 1.4±1.3 mg/dL, respectively. There were no statistically significant between-group differences between total serum bilirubin levels, indirect, and direct serum bilirubin levels (p-values: 0.279, 0.168, and 0.233, respectively). There was no significant difference between hematocrit, reticulocyte, leukocyte, and platelet values of the groups (all p-values >0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the newborn auditory screening were not affected by serum bilirubin levels. However, the clinician should consider that the neonatal jaundice is a risk factor for hearing loss.

Keywords: Hearing screening, hearing loss, newborn; serum bilirubin level.

Yenidoğanlarda işitme tarama sonuçlarına bilirubin düzeyinin etkisi.

Ahmet Altıntaş1, Mustafa Çelik2, Arzu Karaman Koç2, Ergül Sarı3, Özgül Salihoğlu3
1Fatih Medikalpark Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye.
3Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Yenidoğan işitme tarama sonuçlarına serum bilirubin düzeyinin etkisini araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya hastanemizde yenidoğan işitme taraması yapılan 43 yenidoğan (24 erkek, 19 kadın ) dahil edildi. İşitme taramaları, bebek hastaneden taburcu olmadan yapıldı. Yenidoğan bebekler tarama testi sonucuna göre iki gruba ayrıldı. Grup A, taramadan geçen yenidoğanlardan oluşurken, grup B ise taramadan kalan olgulardan oluşmakta idi.
BULGULAR: Grup A 'da 31 yenidoğan yer alırken ( 16 erkek, 15 kadın), grup B de ise 12 yenidoğan ( 8 erkek, 4 kadın) mevcut idi. Grup A olgularında ortalama total serum bilirubin düzeyi 24.7±8.1 mg/dl, indirekt serum bilirubin düzeyi 23.3±8.0 mg/dl ve direkt serum bilirubin düzeyi 1.1±1.6 idi. Grup B olgularında bu değerler sırasıyla 28.1±6.6 mg/dl, 27.1±6.4 mg/dl ve 1.4±1.3 mg/dl idi. Grup A ve B arasında total serum bilirubin düzeyi, indirekt ve direkt serum bilirubin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yok idi ( sırasıyla p değerleri;0.279,0.168 ve 0.233). Grupların hemotokrit, retikulosit, lökosit ve trombosit değerleri arasında anlamlı farklılık yok idi ( tüm p değerleri >0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bilirubin düzeyinin yenidoğan işitme tarama sonuçlarına etkili olmadığı görüldü. Bununla birlikte, klinisyen yenidoğan sarılığının işitme kaybı için risk faktörü olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.

Anahtar Kelimeler: yenidoğan, işitme taraması, serum bilirubin düzeyi, işitme kaybı.

Ahmet Altıntaş, Mustafa Çelik, Arzu Karaman Koç, Ergül Sarı, Özgül Salihoğlu. The Effect of Bilirubin Levels on Results of Auditory Screening in Newborns. . 2019; 59(2): 123-127

Corresponding Author: Mustafa Çelik, Türkiye
LookUs & Online Makale