ISSN: 2630-5720

Quick Search
Sleep quality and restless legs syndrome in patients with ankylosing spondylitis []
. Ahead of Print: HNHJ-93723 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.93723

Sleep quality and restless legs syndrome in patients with ankylosing spondylitis

Gülbün Asuman Yüksel1, Duygu Kurtuluş2, Hülya Tireli1
11haydarpasa Numune Education And Research Hospital, Department Of Neurology, Istanbul
22umraniye Education And Research Hospital, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Istanbul

INTRODUCTION: We aimed to investigate the prevalence of RLS and sleep quality in patients with Ankylosing spondylitis (AS) and to explore the relationships between RLS and measures of disease activity, physical function in AS.
METHODS: Twenty (5 females, 15 males) consecutive AS patients and 20 (5 females, 15 males) healthy volunteers were enrolled in this study. RLS was diagnosed by International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG-2003). Sleep quality was evaluated by Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and >5 indicated poor sleep quality.
RESULTS: Prevalence of RLS was 55% (11 patients) in AS patients. The mean of RLS disability value was 21 (SD: 7.9). Modified Schober levels were significantly higher (p=0.011) and Bath AS functional index (BASFI) score was significantly lower (p=0.016) in RLS group than in nonRLS group. The Bath AS disease activity index (BASDAI) score was lower in RLS group than in nonRLS group but it was not statistically significant (p=0.16). The sleep quality was poor in 12 patients [PSQI=7.09 (SD; 3.67)].
DISCUSSION AND CONCLUSION: We emphasized that it is important to determine the existence of RLS and poor sleep quality in AS patients. Therefore, it will be better to perform further examination by applying diagnostic criteria for RLS and PSQI in more number of AS patients.

Keywords: Ankylosing spondylitis, Restless legs syndrome, sleep quality

Ankilozan spondilit hastalarında uyku kalitesi ve huzursuz bacak sendromu

Gülbün Asuman Yüksel1, Duygu Kurtuluş2, Hülya Tireli1
11haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul
22ümraniye Eğitim Ve Araştırme Hastanesi; Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Biz bu çalışmada Ankilozan spondilit (AS) hastalarında huzursuz bacak prevalansını ve uyku kalitesininin bozulup bozulmadığını ve ayrıca hastalık aktivitesi ve hastaların fiziksel fonksiyon durumu ile HBS arasında bir ilişki olup olmadığını görmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 20 AS hastası (15 E, 5K) ve kontrol grubu olarak 20 sağlıklı birey (15 E, 5K) alındı. HBS tanısı, Uluslararası Huzursuz Bacak Sendromu Çalışma Grubu’nun 2003 yılında yayınladığı HBS tanı kriterlerine (IRLSSG-2003) göre konuldu. Uyku kalitesi, Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PSQI) ile değerlendirildi ve >5 puan bozulmuş uyku kalitesi olarak alındı.
BULGULAR: AS hastalarının 11’inde(%55) HBS saptandı. Ortalama HBS dizabilite değeri 21 (SD: 7.9). HBS olmayan AS hastaları ile karşılaştırıldığında, HBS olan AS hastalarında Modified Schober değerleri anlamlı yüksek (p=0.011) ve Bath AS fonksiyon indeksi (BASFI) skorları anlamlı düşük bulundu (p=0.016). Bath AS hastalık aktivite indeks (BASDAI) skorları da HBS olan grupta daha düşük olmasına rağmen istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.16). Uyku kalitesi 12 hastada bozuk bulundu [PSQI=7.09 (SD: 3.67)].
TARTIŞMA ve SONUÇ: AS hastalarında HBS mevcudiyetini ve uyku kalitesinin bozulup bozulmadığını belirlemek önemli olabilir. Bu nedenle daha fazla sayıda AS hastası içeren çalışmalar ile AS hastalarında HBS mevcudiyeti ve uyku kalitesinin bozulup bozulmadığının belirlenmesi düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, huzursuz bacak sendromu, uyku kalitesiCorresponding Author: Gülbün Asuman Yüksel, Türkiye
LookUs & Online Makale