ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Effectiveness of Lactobacillus reuteri for preventing antibiotic-associated diarrhea []
. Ahead of Print: HNHJ-94809 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.94809

Effectiveness of Lactobacillus reuteri for preventing antibiotic-associated diarrhea

İlkay Özgen Sarı, Necla Yüce, Mehmet Karacı, Şirin Güven, Çağrı Dinleyici
Health Sciences University, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Training And Research Hospital, Deparment Of Pediatrics, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Antibiotic-associated diarrhea is a common condition in childhood. The aim of our study was to evaluate the effect of probiotics (Lactobacillus reuteri DSM 17938) for preventing antibiotic-associated diarrhea due to oral antibiotics use for infections outside of gastrointestinal tract.
METHODS: A total of 120 cases were divided randomly into two groups. The cases in study group received probiotic for 14 days beside antibiotic treatment. The cases in control group received only systemic antibiotic treatment. All cases’ stool consistency followed for 14 days with Bristol Stool Scale.
RESULTS: There was not a statistically significant difference in the mean age and sex of the children in the study and control groups (p: 0,14-0,11). The percentage of children with diarrhea in the L. reuteri group was 15% and 58.3% in the control group. The
probiotic use decreased statistically significantly the development of ADD. The statistically significant difference in AAD according to the Bristol scale diarrhea between the L. reuteri and control groups was observed especially in the first 7 days between the groups (p <0.001).The use of L. reuteri was found to reduce the development of antibiotic-associated diarrhea by 75%.

DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results in our study, Lactobacillus reuteri DSM 17938 might be an effective probiotic for preventing antibiotic-associated diarrhea in children.

Keywords: Antibiotic-associated diarrhea, Probiotic, Lactobacillus reuteri

Antibiyotik ilişkili ishallerin engellenmesinde Lactobacillus rueteri’nin etkinliği

İlkay Özgen Sarı, Necla Yüce, Mehmet Karacı, Şirin Güven, Çağrı Dinleyici
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, İstanbul,türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Antibiyotikle ilişkili ishaller çocukluk çağında sık görülen bir durumdur. Çalışmamızın amacı gastrointestinal sistem dışındaki bir enfeksiyon nedeniyle oral yoldan antibiyotik kullanan 4-18 yaş grubu arasındaki çocuk hastalarda probiyotik (Lactobacillus reuteri DSM 17938) kullanmanın antibiyotik ilişkili ishalin önlemesinde etkisini araştırmak
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 120 hasta randomize bir şekilde 60’şar iki gruba ayrıldı. Çalışma grubundaki çocuklara antibiyotiğin yanı sıra 14 gün süre ile probiyotik de verildi. Kontrol grubundaki hastalara ise sadece sistemik antibiyotik tedavisi verildi. Çocukların aileleri tarafından14 gün süre ile gaita niteliği Bristol Dışkı Skalası ile takip edildi.
BULGULAR: Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (p: 0,14-0,11). L. reuteri grubunda ishal gelişme oranı % 15 iken kontrol grubunda %58.3 olarak saptandı. Probiyotik kullanımının antibiyotikle ilişkili ishal (Aİİ) gelişimini istatistiksel olarak belirgin düzeyde azalttığı görüldü (p<0.001, RR 0.25; CI 0.13-0.18). L. reuteri ve kontrol grupları arasında, özellikle ilk 7 günde Bristol ölçeğine göre Aİİ'de istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görüldü (p<0.001). L.reuteri kullanımının antibiyotik ilişkili ishal gelişimini %75 azalttığı saptandı
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızdan elde ettiğimiz verilere göre; çocuklarda antibiyotik ilişkili ishallerin önlenmesinde L.reuteri DSM 17938 etkin bir probiyotik olabilir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik ilişkli ishal, Probiyotik, Lactobacillus reuteriCorresponding Author: İlkay Özgen Sarı, Türkiye
LookUs & Online Makale