ISSN: 2630-5720

Quick Search
Comparison of ICSI results from sperms obtained by m-TESE at three different periods in azoospermic patients: Retrospective study []
. Ahead of Print: HNHJ-98698 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.98698

Comparison of ICSI results from sperms obtained by m-TESE at three different periods in azoospermic patients: Retrospective study

Erkan Erdem1, Aytac Sahin2, Selin Demirer3, Meryem Hocaoğlu4, Akin Usta5, Ziya Çebi6, Meric Karacan7
1Ota-jinemed Hospital, Dept. of Urology, Istanbul, Turkey
2Fatih Sultan Mehmet Research and Training Hospital, Dept. of Urology, Istanbul, Turkey
3Istanbul University Aziz Sancar Experimental Medicine Research Institute, Dept. of Genetics
4Istanbul Medeniyet University, Göztepe Research and Training Hospital, Dept. of Gynecology and Obstetrics, Istanbul, Turkey
5Balıkesir University Faculty of Medicine, Dept. of Gynecology and Obstetrics, Balıkesir, Turkey
6Ota-jinemed Hospital, Dept. of Gynecology and Obstetrics, Istanbul, Turkey
7Yeni Yüzyıl University Faculty of Medicine, Dept. of Gynecology and Obstetrics, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The absence of any sperm in the ejaculate is called azoospermia and it is seen in 1% of males and in 10-15% of infertility problems. Azoospermia may be due to obstructive (OA) and non-obstructive (NOA) causes. Microscopic testicular sperm extraction (m-TESE) is often applied today to obtain sperm from azoospermic patients, and healthy pregnancies can be obtained by performing intracytoplasmic sperm injection (ICSI) with the testicular sperm obtained. In this study, we aimed to compare the ICSI cycle results from fresh sperms obtained by m-TESE on the day of oocyte collection or the day before and frozen m-Tese sperms.
METHODS: Between January 2008 and April 2017, patients who underwent m-TESE in the IVF Unit of our hospital were retrospectively analyzed. A total of 342 azoospermic patients (117 OA and 225 NOA cases) with regular follow-up were included in the study. The first group was classified as m-TESE on the same day, the second group was made m-TESE 24 hours ago and the third group was classified as frozen sperm after m-TESE.
RESULTS: A total of 235 patients, 117 patients with OA (%100) and 118 of NOA patients(%52,4) had motile spermatozoa. In 150 patients (85 OA, 65 NOA), sperm were used the same day, in 51 patients (24 OA, 27 NOA) one day later. Sperms in 34 patients (8 OA, 26 NOA) were frozen for later use. When ICSI results were evaluated in these groups, the number and rates of fertilization in OA group were 56 (65.8%), 16 (66.6%) and 5 (62.5%), clinical pregnancy numbers and rates were 30 (35.2%). 9 (37.5%) and 3 (37.5%), live birth numbers and rates were 26 (30.5%), 7 (29.1%) and 2 (25.0%). In the NOA group, fertilization numbers and rates were 46 (70.7%), 19 (70.3%) and 18 (69.2%), clinical pregnancy numbers and rates were 24 (36.9%), 10 (37.0%). and 10 (38.4%), live birth numbers and rates were 20 (30.7%), 8 (29.6%) and 8 (30.7%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In IVF-ICSI applications, there is no difference in terms of fertilization, pregnancy and live birth rates between the use of frozen sperm or m-TESE on oocyte collection day or 1 day before.

Keywords: Infertility, azoospermia, m-TESE, spermatozoa, pregnancy

Azospermik Hastalarda Mikro TESE İle Üç Farklı Zamanda Elde Edilen Spermlerle Yapılan ICSI Sonuçlarının Karşılaştırılması: Retrospektif Analiz

Erkan Erdem1, Aytac Sahin2, Selin Demirer3, Meryem Hocaoğlu4, Akin Usta5, Ziya Çebi6, Meric Karacan7
1Ota-jinemed Hastanesi, Üroloji Klinigi, İstanbul
2Fatih Sultan Mehmet Eğtim ve Araştırma Hastanesi, Uroloji Kliniği, Istanbul
3İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik anabilim dalı, Istanbul
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın hastalıkları ve Doğum Kliniği, Istanbul
5Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dali, Balıkesir
6Ota-jinemed Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
7Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dali, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Ejakülatta hiç sperm bulunmaması azoospermi olarak adlandırılmakta ve erkeklerin %1’inde, infertilite yakınması olanların ise %10-15’inde saptanmaktadır. Azospermi, obstruktif (OA) ve non-obstruktif (NOA) nedenlere bağlı olabilir. Azospermik hastalardan sperm elde etmek için günümüzde sıklıkla mikroskopik testiküler sperm ekstraksiyonu (m-TESE) uygulanmakta, elde edilen testiküler sperm ile intrasitoplazmik sperm İnjeksiyonu (ICSI) yapılarak sağlıklı gebelikler elde edilebilmektedir. Bu çalışmada, oosit toplama günü veya önceki gün m-TESE yapılarak elde edilen taze spermler ve daha önce elde edilmiş dondurulmuş spermler ile yapılan ICSI sikluslarının sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2008 - Nisan 2017 tarihleri arasında hastanemiz İVF Ünitesinde m-TESE yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Kayıtlarına ulaşılan, düzenli takipleri yapılmış 342 azospermik hasta (117 OA ve 225 NOA olgusu) çalışmaya dahil edildi. Aynı gün m-TESE yapılanlar 1. grup, 24 saat önce m-TESE yapılanlar 2. grup, daha önce m-TESE yapılıp spermlerin dondurulduğu hastalar ise 3. grup olarak sınıflandırıldı.
BULGULAR: Motil spermatozoa, 117 OA’lı hastaların tamamından (%100) ve NOA hastalarının ise 118’inde (%52,4) olmak üzere toplam 235 hastada elde edildi. 150 hastada (85 OA, 65 NOA) spermler aynı gün, 51 hastada (24 OA, 27 NOA) bir gün sonra kullanıldı. 34 hastada ise (8 OA, 26 NOA) bulunan spermler daha sonra kullanılmak üzere donduruldu.
Bu gruplarda yapılan ICSI sonuçları değerlendirildiğinde OA grubunda fertilizasyon sayı ve oranları sırasıyla 56 (%65,8), 16 (%66,6) ve 5 (%62,5), klinik gebelik sayı ve oranları 30 (%35,2), 9 (%37,5) ve 3 (%37,5), canlı doğum sayı ve oranları 26 (%30,5), 7 (%29,1) ve 2 (%25,0) olarak bulundu. NOA grubunda ise fertilizasyon sayı ve oranları 46 (%70,7), 19 (%70,3) ve 18 (%69,2), klinik gebelik sayı ve oranları 24 (%36,9), 10 (%37,0) ve 10 (%38,4), canlı doğum sayı ve oranları 20 (%30,7), 8 (%29,6) ve 8 (%30,7) olarak bulundu

TARTIŞMA ve SONUÇ: İVF-ICSI uygulamalarında dondurulmuş spermlerin kullanımı ya da m-TESE işleminin oosit toplama günü veya 1 gün önce yapılması arasında fertilizasyon, gebelik ve canlı doğum oranları açısından fark yoktur.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, azospermi, m-TESE, spermatozoa, gebelikCorresponding Author: Aytac Sahin, Türkiye
LookUs & Online Makale