ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Comparison of the ICSI Results From Sperm Obtained by m-TESE at Three Different Periods in Patients with Azoospermia: Retrospective Study []
. 2019; 59(1): 31-34 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.98698

Comparison of the ICSI Results From Sperm Obtained by m-TESE at Three Different Periods in Patients with Azoospermia: Retrospective Study

Erkan Erdem1, Aytac Sahin2, Selin Demirer3, Meryem Hocaoğlu4, Akin Usta5, Ziya Çebi6, Meric Karacan7
1Department of Urology, Ota-jinemed Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Urology, Fatih Sultan Mehmet Training and Researh Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Genetics, Istanbul University Aziz Sancar Experimental Medicine Research Institute, Istanbul, Turkey
4Department of Gynecology and Obstetrics, Istanbul Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Gynecology and Obstetrics, Balıkesir University Faculty of Medicine, Balıkesir, Turkey
6Department of Gynecology and Obstetrics, Ota-jinemed Hospital, Istanbul, Turkey
7Department of Gynecology and Obstetrics, Yeni Yüzyıl University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The absence of any spermatozoa in the ejaculate is called azoospermia, and it is seen in 1% of males, resulting in 10%–15% of infertility problems. Azoospermia may be due to obstructive (OA) and non-obstructive (NOA) causes. Microscopic testicular sperm extraction (m-TESE) is often applied today to obtain sperm from patients with azoospermia, and healthy pregnancies can be obtained by performing intracytoplasmic sperm injection (ICSI) with the testicular sperm obtained. In this study, we aimed to compare the ICSI cycle results from fresh sperm obtained by m-TESE on the day of oocyte collection or the day before, and frozen m-TESE sperm.
METHODS: Between January 2008 and April 2017, patients who underwent m-TESE in the In Vitro Fertilization Unit of our hospital were retrospectively analyzed. A total of 342 patients with azoospermia (117 OA and 225 NOA cases) with regular follow-up were included in the study. The first group underwent m-TESE on the same day, the second group underwent m-TESE 24 hours before, and in the third group, the sperm was frozen after m-TESE.
RESULTS: A total of 235 patients, 117 patients with OA (%100) and 118 NOA patients (52.4%), had motile spermatozoa. In 150 patients (85 OA, 65 NOA), the sperm were used the same day, and in 51 patients (24 OA, 27 NOA), one day later. Sperm in 34 patients (8 OA, 26 NOA) was frozen for later use. When ICSI results were evaluated in these groups, the number and rates of fertilization in the OA group were 56 (65.8%), 16 (66.6%), and 5 (62.5%); clinical pregnancy numbers and rates were 30 (35.2%), 9 (37.5%), and 3 (37.5%); and the live birth numbers and rates were 26 (30.5%), 7 (29.1%), and 2 (25.0%), respectively. In the NOA group, fertilization numbers and rates were 46 (70.7%), 19 (70.3%), and 18 (69.2%); clinical pregnancy numbers and rates were 24 (36.9%), 10 (37.0%), and 10 (38.4%); and the live birth numbers and rates were 20 (30.7%), 8 (29.6%), and 8 (30.7%), respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the IVF-ICSI applications, there was no difference in terms of fertilization, pregnancy, and live birth rates between the use of frozen sperm or m-TESE on the oocyte collection day or 1 day before.

Keywords: Azoospermia, infertility; m-TESE; pregnancy; spermatozoa.

Azospermik Hastalarda Mikro TESE İle Üç Farklı Zamanda Elde Edilen Spermlerle Yapılan ICSI Sonuçlarının Karşılaştırılması: Retrospektif Analiz

Erkan Erdem1, Aytac Sahin2, Selin Demirer3, Meryem Hocaoğlu4, Akin Usta5, Ziya Çebi6, Meric Karacan7
1Ota-jinemed Hastanesi, Üroloji Klinigi, İstanbul
2Fatih Sultan Mehmet Eğtim ve Araştırma Hastanesi, Uroloji Kliniği, Istanbul
3İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik anabilim dalı, Istanbul
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın hastalıkları ve Doğum Kliniği, Istanbul
5Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dali, Balıkesir
6Ota-jinemed Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
7Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dali, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Ejakülatta hiç sperm bulunmaması azoospermi olarak adlandırılmakta ve erkeklerin %1’inde, infertilite yakınması olanların ise %10-15’inde saptanmaktadır. Azospermi, obstruktif (OA) ve non-obstruktif (NOA) nedenlere bağlı olabilir. Azospermik hastalardan sperm elde etmek için günümüzde sıklıkla mikroskopik testiküler sperm ekstraksiyonu (m-TESE) uygulanmakta, elde edilen testiküler sperm ile intrasitoplazmik sperm İnjeksiyonu (ICSI) yapılarak sağlıklı gebelikler elde edilebilmektedir. Bu çalışmada, oosit toplama günü veya önceki gün m-TESE yapılarak elde edilen taze spermler ve daha önce elde edilmiş dondurulmuş spermler ile yapılan ICSI sikluslarının sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2008 - Nisan 2017 tarihleri arasında hastanemiz İVF Ünitesinde m-TESE yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Kayıtlarına ulaşılan, düzenli takipleri yapılmış 342 azospermik hasta (117 OA ve 225 NOA olgusu) çalışmaya dahil edildi. Aynı gün m-TESE yapılanlar 1. grup, 24 saat önce m-TESE yapılanlar 2. grup, daha önce m-TESE yapılıp spermlerin dondurulduğu hastalar ise 3. grup olarak sınıflandırıldı.
BULGULAR: Motil spermatozoa, 117 OA’lı hastaların tamamından (%100) ve NOA hastalarının ise 118’inde (%52,4) olmak üzere toplam 235 hastada elde edildi. 150 hastada (85 OA, 65 NOA) spermler aynı gün, 51 hastada (24 OA, 27 NOA) bir gün sonra kullanıldı. 34 hastada ise (8 OA, 26 NOA) bulunan spermler daha sonra kullanılmak üzere donduruldu.
Bu gruplarda yapılan ICSI sonuçları değerlendirildiğinde OA grubunda fertilizasyon sayı ve oranları sırasıyla 56 (%65,8), 16 (%66,6) ve 5 (%62,5), klinik gebelik sayı ve oranları 30 (%35,2), 9 (%37,5) ve 3 (%37,5), canlı doğum sayı ve oranları 26 (%30,5), 7 (%29,1) ve 2 (%25,0) olarak bulundu. NOA grubunda ise fertilizasyon sayı ve oranları 46 (%70,7), 19 (%70,3) ve 18 (%69,2), klinik gebelik sayı ve oranları 24 (%36,9), 10 (%37,0) ve 10 (%38,4), canlı doğum sayı ve oranları 20 (%30,7), 8 (%29,6) ve 8 (%30,7) olarak bulundu

TARTIŞMA ve SONUÇ: İVF-ICSI uygulamalarında dondurulmuş spermlerin kullanımı ya da m-TESE işleminin oosit toplama günü veya 1 gün önce yapılması arasında fertilizasyon, gebelik ve canlı doğum oranları açısından fark yoktur.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, azospermi, m-TESE, spermatozoa, gebelik

Erkan Erdem, Aytac Sahin, Selin Demirer, Meryem Hocaoğlu, Akin Usta, Ziya Çebi, Meric Karacan. Comparison of the ICSI Results From Sperm Obtained by m-TESE at Three Different Periods in Patients with Azoospermia: Retrospective Study. . 2019; 59(1): 31-34

Corresponding Author: Aytac Sahin, Türkiye
LookUs & Online Makale