ISSN : 2630-5720

Hızlı Arama
: ()

Baskıdaki Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Proksimal Femur Kırık Yeri ile Kalça Anatomisi Arasında İlişki Var Mı?
Is There Any Relationship Between Proximal Femur Fracture Site and Hip Anatomy?
Sefa Giray Batıbay, Savaş Çamur
doi: 10.14744/hnhj.2018.92259  

2.
Pediatrik Femur Diafiz Kırıklarında Remodelasyon Sonrası Açısal Deformitenin Karşılaştırılması
Comparison of Angulation Deformity After Remodelling of Pediatric Femoral Fractures
Levent Adıyeke, Suavi Aydoğmuş, Emre Bilgin, Tahir Mutlu Duymuş, Hasan Bombacı
doi: 10.14744/hnhj.2018.47560  

3.
Genel ve spinal anestezi uygulanan hastalarda Beyin Natriüretik Peptid (BNP) düzeylerinin karşılaştırılması
Comparison of Brain Natriuretic Peptide (BNP) levels in patients under general and spinal anesthesia
Nurettin Kurt, Mustafa Murat Kaşıkçı, Özcan Pişkin, Volkan Hancı, Mustafa Sakın
doi: 10.14744/hnhj.2018.71676   (14 kere görüntülendi)

4.
Mesane kanseri tedavisinde açık radikal sistektomi ve robot yardımlı radikal sistektomi operasyonlarının onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of oncological and functional results of open and robot assisted laparoscopic radical cystectomy for bladder cancer
Resul Sobay, Ahmet Tahra, Uğur Tolga Şen, Ferhat Yakup Suçeken, Eyüp Veli Küçük, Uğur Boylu
doi: 10.14744/nci.2018.42275  

5.
Vertebrobaziler yetmezliklerin cVEMP yanıtlarına etkisi
Effects of vertebrobasilar insufficiency on cVEMP responses
Ahmet Baki, Deniz Tuna Edizer, Muhammet Yıldız, Hasan Demirhan, Özgür Yiğit
doi: 10.14744/nci.2018.08379  

6.
Obez çocuklarda, insülin direnci ve serum vitamin B12 düzeyi arasında ilişki var mı?
Is there any relationship between insulin resistance and vitamin B12 deficiency in obese children?
Fatma Dursun, Nelgin Gerenli
doi: 10.14744/hnhj.2018.19970  

7.
Willis Poligonu Varyasyonlarının Manyetik Rezonans Anjiyografi ile Değerlendirilmesi
Magnetic Resonance Angiographic Evaluation of Anatomic Variations of the Circle of Willis
Fethi Emre Ustabaşıoğlu, Serdar Solak
doi: 10.14744/hnhj.2018.74046  

8.
Rekürren veya persistan varikosel hastalarında mikrocerrahi ile subinguinal varikoselektomi
Microsurgical subinguinal varicocelectomy in patients with recurrent or persistent varicocele
Resul Sobay, Ahmet Tahra, Ferhat Yakup Suçeken, Uğur Tolga Şen, Eyüp Veli Küçük
doi: 10.14744/hnhj.2018.64426  

9.
Yaşlı Hastalarda Preoksijenizasyon: Üç Dakika ve Dört Derin Nefes Tekniklerinin Karşılaştırılması
Preoxygenation in the elderly: Comparison of three minutes and four deep breath tecniques
Asu Özgültekin
doi: 10.14744/hnhj.2018.72677  

10.
Maternal Vücut Kitle İndeksi İle 11-14 Haftalarda Yapılan Duktus Venozus Doppler İncelemesi Arasındaki İlişki
Relationship Between Body Mass Index And Ductus Venosus Doppler Measurements at 11-14 Gestational Weeks
Zeynep Akçöltekin, Cem Terece, Hasan Süt, Sevcan Arzu Arınkan
doi: 10.14744/hnhj.2018.95530  

11.
Yenidoğanlarda işitme tarama sonuçlarına bilirubin düzeyinin etkisi.
The effect of bilirubin levels on hearing screening results in newborns.
Ahmet Altıntaş, Mustafa Çelik, Arzu Karaman Koç, Ergül Sarı, Özgül Salihoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.80774  

12.
Adenoid Vejetasyon Rekürrenslerinde Total Ig E Yüksekliği ve Pasif Sigara İçiciliğinin Rolü
The Role of Increase of Total Ig E and Passive Smoking in Adenoid Vegetation Recurrences
Selçuk Yıldız, Sema Zer Toros, Lütfü Şeneldir, Harun Karaca
doi: 10.14744/hnhj.2018.57855  

13.
Evreleme ve Meme Koruyucu Cerrahi Planlamasında Manyetik Rezonans Görüntülemenin Değeri
The Value of Magnetic Resonance Imaging for Staging and Breast Conserving Surgery Planning
Elçin Ersöz Köse, Leyla Özel, Gökay Reyhan, Pınar Ata, Hikmet Karagüllü, Gamze Kılıçoğlu
doi: 10.14744/nci.2018.63634  

14.
Aort anevrizması tespit edilen hastalarda kornea değişikliklerinin incelenmesi
Evaluating corneal changes in patients with Aort aneurysm
Burcu Akıncı, Orhan Ayar, Belma Kalaycı, Suat Hayri Uğurbaş
doi: 10.14744/hnhj.2018.60565  

15.
Meme kanseri nedeniyle tamoksifen kullanan hastalarda endometrial değişikliklerin transvajinal power Doppler ultrason ile değerlendirilmesi ve endometrial örnekleme ile karşılaştırılması
Evaluation of endometrial changes with transvaginal power Doppler ultrasound and comparing them with endometrial sampling in breast cancer patients that are using tamoxifen
Önder Sakin, Bülent Kars, Orhan Ünal, Engin Ersin Şimşek, Halim Ömer Kaşıkçı, Zehra Meltem Pirimoğlu, Ali Doğukan Anğın, Muzaffer Seyhan Çıkman
doi: 10.14744/hnhj.2018.52244  

16.
Gastrointestinal stromal tümör: Yirmibir olgunun retrospektif analizi
Gastrointestinal stromal tumors: Retrospective analysis of 21 cases
Tuba Atak, Turgut Tunç Eren, Büşra Burcu, Jülide Sağıroğlu, İbrahim Ali Özemir, Orhan Alimoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.82905  

17.
Diyabetik Sıçanlarda Potentilla Fulgens'in Olası Antidiyabetik Etkilerinin Araştırılması ve Diğer Antidiyabetiklerle Karşılaştırılması
Investigation of Possible Antidiabetic Effects of Potentilla Fulgens in Diabetic Rats and Comparison with Other Antidiabetics
Polat İpek, Ezel Taşdemir, Yüksel Koçyiğit
doi: 10.14744/hnhj.2018.93898  

18.
The incidence of Solitary Rectal Ulcer Syndrome in Patients Undergoing Colonoscopy
Kolonoskopi yapılan hastalarda Soliter Rektal Ülser >>Sendromu'nun İnsidansı
Ufuk Kutluana
doi: 10.14744/hnhj.2018.29974  

19.
Üriner inkontinansı olan kadınlarda fiziksel aktivite ve denge değişiklikleri; prospektif çalışma
Physical activity and balance changes in women with urinary incontinence; a prospective study
Ahmet Tahra, Duygu Kurtuluş, Ahmet Bindayi, Berkan Şimşek, Eyüp Veli Küçük, Uğur Boylu
doi: 10.14744/hnhj.2018.86648  

20.
Ankilozan spondilit hastalarında uyku kalitesi ve huzursuz bacak sendromu
Sleep quality and restless legs syndrome in patients with ankylosing spondylitis
Gülbün Asuman Yüksel, Duygu Kurtuluş, Hülya Tireli
doi: 10.14744/hnhj.2018.93723  

21.
Diferansiye Tiroid Karsinomunda Tiroid Stimülan Hormonun Tümör Boyutuna Etkisi
The Effect of Thyroid Stimulating Hormone on Tumor Size in Differentiated Thyroid Carcinoma
İbrahim Atak, Mehmet Lütfi Polat, Tuba Atak, Serkan Fatih Yeğen, Erol Bağcivan, Alaattin Güler, Mehmet Veysi Samsa
doi: 10.14744/hnhj.2018.98853  

22.
Kronik nörolojik hastalığı olan çocuklarda tedavisinde tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının kullanılma durumunun belirlenmesi
The evaluation of use of complementary and alternative medicine practices in the treatment of children with chronic neurological disease
Kürşat Bora Çarman, Sibel Laçinel Gürlevik, Emre Kaplan, Meltem Dinleyici, Coşkun Yarar, Didem Arslantaş
doi: 10.14744/hnhj.2018.43265  

23.
SLE (Sistemik Lupus Eritematozus) hastalarında VEMP (Vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyel) yanıtları.
VEMP (vestibular evoked myogenic potential) responses in patients with SLE (Systemic Lupus Erythematosus).
Ahmet Baki, Ahmet Adnan Cırık, Özlem Pehlivan, Muhammet Yıldız
doi: 10.14744/hnhj.2018.14238  

24.
Tıkayıcı uyku apne sendromunda transoral robotik cerrahi uygulanan olguların anestezi yönetimi.
Anesthetic management of patients with transoral robotic surgery for obstructive sleep apnea syndrome.
Bedih Balkan, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Arzu Karaman Koç, Halil Çetingök, Gülsüm Oya Hergünsel
doi: 10.14744/hnhj.2018.85547  

25.
Bisfosfonatların Rat Modelinde Sigaraya Bağlı Akciğer Hasarında Antioksidan Etkileri
Antioxidant Effects Of Bisphosphonates In Smoking-Induced Lung Injury In A Rat Model
Celalettin Korkmaz, Soner Demirbaş, Durdu Mehmet Yavşan, Pembe Oltulu, İbrahim Kılınç, Mehmet Uyar
doi: 10.14744/hnhj.2018.45087   (19 kere görüntülendi)

26.
Meniere Hastalığında Klinikopatolojik Sonuçlar: 80 Hastanın Değerlendirilmesi
Clinicopathologic Results in Meniere Disease: Evaluation of 80 patients
Mehmet Sürmeli, Ildem Deveci
doi: 10.14744/hnhj.2018.75547   (96 kere görüntülendi)

27.
Önceden sintigrafi ile tiroid bezinde nodül tespit edilerek genel cerrahi kliniğine sevk edilmiş hastalarda fiziksel muayene İle eşzamanlı tiroid ultrasonografisinin karşılaştırılması
Comparison of physical examination and simultaneous ultrasonography results in patient in whom thyroid gland nodule was diagnosed on scintigraphy previously and referred to general surgery clinics
Oğuzhan Sunamak, Mete Düren
doi: 10.14744/hnhj.2017.60490  

28.
Tanısı Konulmamış Plevral Efüzyonlarda Tekport Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahinin Diagnostik Etkinliği
Diagnostic Efficacy of Uniportal Video-Assisted Thoracoscopic Surgery in the Undiagnosed Pleural Effusion
Muharrem Özkaya
doi: 10.14744/hnhj.2018.27146  

29.
Atipik Menenjiomlarda Lokal Rekürrens Üzerine Etkili Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Prognostic Factors of Local Recurrence in Atypical Meningiomas
Ezgi Akar, Selin Tural Emon, Duygu Ceman, Abdullah Yolcu, Merih İş, Metin Orakdöğen
doi: 10.14744/hnhj.2018.49092  

30.
Tek merkezde yapılan Laparoskopik TEP onarımı sonuçlarımız. Öğrenme eğrisi dönemi ve zorluklar
Our results of Laparoscopic TEP repair from single center.The learning curve period and difficulties
Hacı Hasan Abuoglu, Münip Ali Tolga Müftüoğlu, Ali Aktekin, Emre Günay, Bülent Kaya, Hakan Uzunoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.50490   (7 kere görüntülendi)

31.
Primer açık açılı glokomda santral kornea kalınlığının optik sinir başı ve retina sinir lifi tabakası ile ilişkisinin 3 boyutlu optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi.
Relationship between optic nerve head and retinal nerve fiber layer with central corneal thickness in primary open angle glaucoma: A three-dimensional optical coherence tomography study.
Zeynep Kayaarası Öztürker
doi: 10.14744/hnhj.2018.54366  

32.
Santulli enterostomi stoma kapatılmasında avantajlı bir tekniktir
Santulli enterostomy is an advantageous technique in stoma closure
Özgen Işık, Halit Ziya Dündar, Burak Bakar, Pınar Sarkut, Tuncay Yılmazlar, Ersin Öztürk
doi: 10.14744/hnhj.2017.95967  

33.
Kayseri ilindeki hekimlerde öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarının çocuklarda kullanım yaşı ile ilgili yapılan düzenlemeler hakkındaki farkındalıkları
The awareness of physicians working in Kayseri age regulations related to the use of cough and cold medicines in children
Cem Turanoğlu, Ayşenur Paç Kısaarslan, Yasemin Altuner Torun, Bahadır İnan
doi: 10.14744/hnhj.2018.48343  

34.
Dil Kanserli Hastalarda Sistemik İmmün-İnflamatuar İndeksin ve Nötrofil-Lenfosit Oranın Histopatolojik Bulgular ile Arasındaki İlişkisi
The Correlation of Systemic Immune-Inflammation Index and Neutrophil to Lymphocyte Ratio with the Histopathological Findings in Patients with Tongue Cancer
İldem Deveci, Mehmet Sürmeli
doi: 10.14744/hnhj.2018.96268   (55 kere görüntülendi)

35.
Toksikoloji alanında SCI/SCI-E’de indekslenen dergilerde Türkiye kaynaklı yayınlar: Bibliografik bir analiz
Turkish Publications in Science Citation Index and Citation Index-Expanded Indexed Journals in the Field of Toxicology: A Bibliographic Analysis
Sibel Büyükçoban, Volkan Hancı, Leyla İyilikçi
doi: 10.14744/hnhj.2018.47965  

OLGU SUNUMU
36.
Olgu sunumu: Tek bir oral doz valasiklovir kullanımı ile ilişkili akut böbrek hasarı
A case report: Acute renal injury with a single oral dose of valacyclovir
Miraç Ayşen Ünsal
doi: 10.14744/hnhj.2018.82787  

37.
Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozu Tanısı Konularak Tüberküloz Tedavisi Başlanan ABPA Olgusu
An ABPA Case With an Initial Diagnosis and Treatment of Smear Negative Pulmonary Tuberculosis
Şeyma Özden, Arzu Deniz, Naciye Mutlu, Hüseyin Cem Tigin, Murat Kıyık
doi: 10.14744/hnhj.2018.83792  

38.
Persistan lökomoid reaksiyon ile seyreden neonatal boğmaca: olgu sunumu
Case report of neonatal pertussis with persistant leukemoid reaction
Abdulkadir Bozaykut, Sibel Ergin Şahin, Hacer Aktürk, Hatice Güllüelli, Rabia Gönül Sezer
doi: 10.14744/hnhj.2018.28199  

39.
Olgu Sunumu: Pansitopeni ile başvuran bir Bruselloz
Case Report: Brucellosis presenting with pancytopenia
Nihan Uygur Külcü, Erdal Sarı, İlkay Özgen Sarı, Feyza Mediha Yıldız
doi: 10.14744/hnhj.2018.02419  

40.
Kadın Nuck kanalı hidroseli: Olgu sunumu
Female hydrocele of the canal of Nuck: a case report
Duygu Demiriz Gülmez, Mehmet Gülmez
doi: 10.14744/hnhj.2018.54376  

41.
Psikojenik Polidipsiye Bağlı Su İntoksikasyonu: Olgu Sunumu
Psychogenic Polydipsia-Associated Water Intoxication: Case Report
Murat Tolga Avşar, Mehmet Toptaş, İbrahim Akkoç
doi: 10.14744/hnhj.2018.09609  

42.
Preseptal Sellülitle Komplike Olan Suçiçeği Olgusu
A Case of Varicella Complicated with Preseptal Cellulitis
Hatice Dülek, Şule Nurşah Ayata, Narin Akıcı, Çiğdem Sağ, Zehra Esra Önal, Çağatay Nuhoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.77487  

43.
İntravezikal Bacillus Calmette Guérin uygulamasından sonra gelişen nadir komplikasyon: Lokal ileri pelvik inflamasyon
A rare complication of intravesical Bacillus Calmette Guérin therapy: Local progressive pelvic inflammation
Serkan Akan, Aytaç Sahin, Ozgur Haki Yuksel, Ahmet Urkmez
doi: 10.14744/hnhj.2018.24008  

44.
Çoklu İlaç İntoksikasyonunda İntravenöz Lipid Emülsiyonu Uygulaması (Olgu Sunumu)
Intravenous lipid emulsion therapy in a case of multiple drug intoxication (case report)
Volkan Hancı, Serhan Bülent Yurtlu, Ufuk Elmas, Işıl Özkoçak Turan
doi: 10.14744/hnhj.2018.72691  

45.
Desfluran anestezisi sonrası gelişen hepatotoksiste
Hepatotxicity after desflurane anesthesia
Ekrem Aslan, Can Gönen, Ayça Saltürk, Fatih Güzelbulut
doi: 10.14744/hnhj.2018.44265  

DERLEME
46.
Gevşek iris sendromu patofizyolojisindeki ana etken tamsulosinin sülfonamid gurubu mu?
Is sulfonamide group of tamsulosin main factor in the pathophysiology of floppy iris syndrome?
Ahmet Urkmez, Ozgur Haki Yuksel
doi: 10.14744/hnhj.2018.53244  

LookUs & Online Makale