ISSN : 2630-5720

Hızlı Arama
: ()

Baskıdaki Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Genel ve spinal anestezi uygulanan hastalarda Beyin Natriüretik Peptid (BNP) düzeylerinin karşılaştırılması
Comparison of Brain Natriuretic Peptide (BNP) levels in patients under general and spinal anesthesia
Nurettin Kurt, Mustafa Murat Kaşıkçı, Özcan Pişkin, Volkan Hancı, Mustafa Sakın
doi: 10.14744/hnhj.2018.71676  

2.
Mesane kanseri tedavisinde açık radikal sistektomi ve robot yardımlı radikal sistektomi operasyonlarının onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of oncological and functional results of open and robot assisted laparoscopic radical cystectomy for bladder cancer
Resul Sobay, Ahmet Tahra, Uğur Tolga Şen, Ferhat Yakup Suçeken, Eyüp Veli Küçük, Uğur Boylu
doi: 10.14744/nci.2018.42275  

3.
Vertebrobaziler yetmezliklerin cVEMP yanıtlarına etkisi
Effects of vertebrobasilar insufficiency on cVEMP responses
Ahmet Baki, Deniz Tuna Edizer, Muhammet Yıldız, Hasan Demirhan, Özgür Yiğit
doi: 10.14744/nci.2018.08379  

4.
Maternal Vücut Kitle İndeksi İle 11-14 Haftalarda Yapılan Duktus Venozus Doppler İncelemesi Arasındaki İlişki
Relationship Between Body Mass Index And Ductus Venosus Doppler Measurements at 11-14 Gestational Weeks
Zeynep Akçöltekin, Cem Terece, Hasan Süt, Sevcan Arzu Arınkan
doi: 10.14744/hnhj.2018.95530  

5.
Yenidoğanlarda işitme tarama sonuçlarına bilirubin düzeyinin etkisi.
The effect of bilirubin levels on hearing screening results in newborns.
Ahmet Altıntaş, Mustafa Çelik, Arzu Karaman Koç, Ergül Sarı, Özgül Salihoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.80774  

6.
Evreleme ve Meme Koruyucu Cerrahi Planlamasında Manyetik Rezonans Görüntülemenin Değeri
The Value of Magnetic Resonance Imaging for Staging and Breast Conserving Surgery Planning
Elçin Ersöz Köse, Leyla Özel, Gökay Reyhan, Pınar Ata, Hikmet Karagüllü, Gamze Kılıçoğlu
doi: 10.14744/nci.2018.63634  

7.
Üst Gastrointestinal Stent Uygulaması: Tek Merkezli 8 Yıllık Deneyim
Upper Gastrointestinal Stent Placement: 8 Years Experience of a Single Institution
Halit Ziya Dündar, Özgen Işık, Burak Bakar, Ömer Faruk Özkan, Ersin Öztürk, Tuncay Yılmazlar
doi: 10.14744/hnhj.2017.88700  

8.
Prostat İğne Biyopsisi Esnasında Transrektal Ultrasonda Periferal Zonda Saptanan Prostatik Kalsifikasyonlar Prostat Kanseri Tanısını Öngörmede Anlamlı Rol Oynayabilir Mi?
Can Prostatıc Calcıfıcatıons In Perıpherıc Zone Be Predictors Of Prostate Cancer Dıagnosıs Durıng Transrectal Ultrasound Guided Needle Bıopsy Of Prostate?
Serdar Aykan, Serkan Gönültaş
doi: 10.14744/hnhj.2018.46704  

9.
Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda işitsel fonksiyonların değerlendirilmesi.
Evaluation of auditory function in patients with obstructive sleep apnea syndrome.
Ahmet Baki
doi: 10.14744/hnhj.2018.42713  

10.
Burunda yabancı cisim olan olguların değerlendirilmesi.
Evaluation of patients with nasal foreign body.
Mustafa Çelik, Burak Olgun, Ahmet Altıntaş, Yakup Yegin, Fatma Tülin Kayhan
doi: 10.14744/hnhj.2018.35220  

11.
Transkanaliküler Multidiode Laser Dakriyosistorinostomi ile Birlikte Silikon Tüp Entübasyonu Yapılan ve Yapılmayan Olgularda Sonuçlarımız
Our Results of Transcanalicular Multidiode Laser Dacryocystorhinostomy with and without Silicon Tube Intubation
Sezen Akkaya
doi: 10.14744/hnhj.2018.96977  

12.
Yüksek Riskli Aort Darlığı Olan Hastalarda Perkütan Transkateter Aortik Kapak Implantasyonu: Tek Merkez Deneyimi
Percutaneous Transcatheter Aortic Valve Replacement for Critical Aortic Stenosis: Single Center Experience
Cengiz Ovalı
doi: 10.14744/hnhj.2018.70894   (24 kere görüntülendi)

13.
Premenopozal ve postmenopozal kadınlarda el fonksiyonları ve kemik kalitesinin değerlendirilmesi
The evaluation of hand function and bone status in premenopausal versus postmenopausal women
Pınar Akpınar, Afitap İçağasıoğlu, Esra Kağnıcıoğlu, Hatice Şule Baklacıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2017.28247  

14.
Tek Port Kolesistektomi Ameliyatlarında Fasya Onarımında Kullanılan Dört Farklı Dikiş Malzemesine Doku Yanıtı
Tissue Response to Four Different Suture Materials Used to Repair Fascia Defect In Single Port Cholecystectomy Operations
Sina Ferahman, Turgut Dönmez, Oğuzhan Sunamak, Selim Saraçoğlu, Demet Ferahman
doi: 10.14744/hnhj.2017.88597  

15.
Tıkayıcı uyku apne sendromunda transoral robotik cerrahi uygulanan olguların anestezi yönetimi.
Anesthetic management of patients with transoral robotic surgery for obstructive sleep apnea syndrome.
Bedih Balkan, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Arzu Karaman Koç, Halil Çetingök, Gülsüm Oya Hergünsel
doi: 10.14744/hnhj.2018.85547  

16.
Aort anevrizması tespit edilen hastalarda kornea değişikliklerinin incelenmesi
Evaluating corneal changes in patients with Aort aneurysm
Burcu Akıncı, Orhan Ayar, Belma Kalaycı, Suat Hayri Uğurbaş
doi: 10.14744/hnhj.2018.60565  

17.
Gastrointestinal stromal tümör: Yirmibir olgunun retrospektif analizi
Gastrointestinal stromal tumors: Retrospective analysis of 21 cases
Tuba Atak, Turgut Tunç Eren, Büşra Burcu, Jülide Sağıroğlu, İbrahim Ali Özemir, Orhan Alimoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.82905  

18.
Diyabetik Sıçanlarda Potentilla Fulgens'in Olası Antidiyabetik Etkilerinin Araştırılması ve Diğer Antidiyabetiklerle Karşılaştırılması
Investigation of Possible Antidiabetic Effects of Potentilla Fulgens in Diabetic Rats and Comparison with Other Antidiabetics
Polat İpek, Ezel Taşdemir, Yüksel Koçyiğit
doi: 10.14744/hnhj.2018.93898  

19.
Santulli enterostomi stoma kapatılmasında avantajlı bir tekniktir
Santulli enterostomy is an advantageous technique in stoma closure
Özgen Işık, Halit Ziya Dündar, Burak Bakar, Pınar Sarkut, Tuncay Yılmazlar, Ersin Öztürk
doi: 10.14744/hnhj.2017.95967  

20.
Ankilozan spondilit hastalarında uyku kalitesi ve huzursuz bacak sendromu
Sleep quality and restless legs syndrome in patients with ankylosing spondylitis
Gülbün Asuman Yüksel, Duygu Kurtuluş, Hülya Tireli
doi: 10.14744/hnhj.2018.93723  

21.
Diferansiye Tiroid Karsinomunda Tiroid Stimülan Hormonun Tümör Boyutuna Etkisi
The Effect of Thyroid Stimulating Hormone on Tumor Size in Differentiated Thyroid Carcinoma
İbrahim Atak, Mehmet Lütfi Polat, Tuba Atak, Serkan Fatih Yeğen, Erol Bağcivan, Alaattin Güler, Mehmet Veysi Samsa
doi: 10.14744/hnhj.2018.98853  

22.
Kronik nörolojik hastalığı olan çocuklarda tedavisinde tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının kullanılma durumunun belirlenmesi
The evaluation of use of complementary and alternative medicine practices in the treatment of children with chronic neurological disease
Kürşat Bora Çarman, Sibel Laçinel Gürlevik, Emre Kaplan, Meltem Dinleyici, Coşkun Yarar, Didem Arslantaş
doi: 10.14744/hnhj.2018.43265  

23.
Bisfosfonatların Rat Modelinde Sigaraya Bağlı Akciğer Hasarında Antioksidan Etkileri
Antioxidant Effects Of Bisphosphonates In Smoking-Induced Lung Injury In A Rat Model
Celalettin Korkmaz, Soner Demirbaş, Durdu Mehmet Yavşan, Pembe Oltulu, İbrahim Kılınç, Mehmet Uyar
doi: 10.14744/hnhj.2018.45087  

24.
Meniere Hastalığında Klinikopatolojik Sonuçlar: 80 Hastanın Değerlendirilmesi
Clinicopathologic Results in Meniere Disease: Evaluation of 80 patients
Mehmet Sürmeli, Ildem Deveci
doi: 10.14744/hnhj.2018.75547   (25 kere görüntülendi)

25.
Önceden sintigrafi ile tiroid bezinde nodül tespit edilerek genel cerrahi kliniğine sevk edilmiş hastalarda fiziksel muayene İle eşzamanlı tiroid ultrasonografisinin karşılaştırılması
Comparison of physical examination and simultaneous ultrasonography results in patient in whom thyroid gland nodule was diagnosed on scintigraphy previously and referred to general surgery clinics
Oğuzhan Sunamak, Mete Düren
doi: 10.14744/hnhj.2017.60490  

26.
Atipik Menenjiomlarda Lokal Rekürrens Üzerine Etkili Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Prognostic Factors of Local Recurrence in Atypical Meningiomas
Ezgi Akar, Selin Tural Emon, Duygu Ceman, Abdullah Yolcu, Merih İş, Metin Orakdöğen
doi: 10.14744/hnhj.2018.49092  

27.
Tek merkezde yapılan Laparoskopik TEP onarımı sonuçlarımız. Öğrenme eğrisi dönemi ve zorluklar
Our results of Laparoscopic TEP repair from single center.The learning curve period and difficulties
Hacı Hasan Abuoglu, Münip Ali Tolga Müftüoğlu, Ali Aktekin, Emre Günay, Bülent Kaya, Hakan Uzunoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.50490  

28.
Kayseri ilindeki hekimlerde öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarının çocuklarda kullanım yaşı ile ilgili yapılan düzenlemeler hakkındaki farkındalıkları
The awareness of physicians working in Kayseri age regulations related to the use of cough and cold medicines in children
Cem Turanoğlu, Ayşenur Paç Kısaarslan, Yasemin Altuner Torun, Bahadır İnan
doi: 10.14744/hnhj.2018.48343  

29.
Dil Kanserli Hastalarda Sistemik İmmün-İnflamatuar İndeksin ve Nötrofil-Lenfosit Oranın Histopatolojik Bulgular ile Arasındaki İlişkisi
The Correlation of Systemic Immune-Inflammation Index and Neutrophil to Lymphocyte Ratio with the Histopathological Findings in Patients with Tongue Cancer
İldem Deveci, Mehmet Sürmeli
doi: 10.14744/hnhj.2018.96268   (17 kere görüntülendi)

30.
Toksikoloji alanında SCI/SCI-E’de indekslenen dergilerde Türkiye kaynaklı yayınlar: Bibliografik bir analiz
Turkish Publications in Science Citation Index and Citation Index-Expanded Indexed Journals in the Field of Toxicology: A Bibliographic Analysis
Sibel Büyükçoban, Volkan Hancı, Leyla İyilikçi
doi: 10.14744/hnhj.2018.47965  

DAVETLI DERLEME
31.
Diffüz Alopesiler
Diffuse Alopecias
Güldehan Atış, Sema Aytekin
doi: 10.14744/hnhj.2018.42104  

OLGU SUNUMU
32.
Nadir Bir Menenjit Etkeni: LACTOBACILLUS CASEI
A Rare Cause of Meningitis: LACTOBACILLUS CASEI
Abdullah Yazar, Fatih Akın, Esra Ture, Metin Doğan
doi: 10.14744/hnhj.2017.43153   (67 kere görüntülendi)

33.
Aynı böbrekte nadir görülen bir birliktelik: Böbrek onkositomu ve renal hücreli karsinom
A rare coexistence on the same kidney: Renal cell carcinoma with a renal oncocytoma
Çağlar Yıldırım, Ozgur Haki Yuksel, Aytac Sahin, Ahmet Urkmez
doi: 10.14744/hnhj.2018.24855  

34.
Vaginal Atrofi ve Liken Sklerozus: Olgu Sunumu
Vaginal Atrophy and Lichen Sclerosus: Case Report
Sevcan Arzu Arınkan, Fisun Vural, Pembe Gül Güneş, Nurettin Aka
doi: 10.14744/hnhj.2018.51523  

35.
Preseptal Sellülitle Komplike Olan Suçiçeği Olgusu
A Case of Varicella Complicated with Preseptal Cellulitis
Hatice Dülek, Şule Nurşah Ayata, Narin Akıcı, Çiğdem Sağ, Zehra Esra Önal, Çağatay Nuhoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.77487  

36.
İntravezikal Bacillus Calmette Guérin uygulamasından sonra gelişen nadir komplikasyon: Lokal ileri pelvik inflamasyon
A rare complication of intravesical Bacillus Calmette Guérin therapy: Local progressive pelvic inflammation
Serkan Akan, Aytaç Sahin, Ozgur Haki Yuksel, Ahmet Urkmez
doi: 10.14744/hnhj.2018.24008  

37.
Çoklu İlaç İntoksikasyonunda İntravenöz Lipid Emülsiyonu Uygulaması (Olgu Sunumu)
Intravenous lipid emulsion therapy in a case of multiple drug intoxication (case report)
Volkan Hancı, Serhan Bülent Yurtlu, Ufuk Elmas, Işıl Özkoçak Turan
doi: 10.14744/hnhj.2018.72691  

38.
Desfluran anestezisi sonrası gelişen hepatotoksiste
Hepatotxicity after desflurane anesthesia
Ekrem Aslan, Can Gönen, Ayça Saltürk, Fatih Güzelbulut
doi: 10.14744/hnhj.2018.44265  

DERLEME
39.
Gevşek iris sendromu patofizyolojisindeki ana etken tamsulosinin sülfonamid gurubu mu?
Is sulfonamide group of tamsulosin main factor in the pathophysiology of floppy iris syndrome?
Ahmet Urkmez, Ozgur Haki Yuksel
doi: 10.14744/hnhj.2018.53244  

LookUs & Online Makale