ISSN : 1300 - 6363

Hızlı Arama
: ()

Baskıdaki Makaleler

1.
Preseptal Sellülitle Komplike Olan Suçiçeği Olgusu
A Case of Varicella Complicated with Preseptal Cellulitis
Hatice Dülek, Şule Nurşah Ayata, Narin Akıcı, Çiğdem Sağ, Zehra Esra Önal, Çağatay Nuhoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.77487  

2.
Aynı böbrekte nadir görülen bir birliktelik: Böbrek onkositomu ve renal hücreli karsinom
A rare coexistence on the same kidney: Renal cell carcinoma with a renal oncocytoma
Çağlar Yıldırım, Ozgur Haki Yuksel, Aytac Sahin, Ahmet Urkmez
doi: 10.14744/hnhj.2018.24855  

3.
İntravezikal Bacillus Calmette Guérin uygulamasından sonra gelişen nadir komplikasyon: Lokal ileri pelvik inflamasyon
A rare complication of intravesical Bacillus Calmette Guérin therapy: Local progressive pelvic inflammation
Serkan Akan, Aytaç Sahin, Ozgur Haki Yuksel, Ahmet Urkmez
doi: 10.14744/hnhj.2018.24008  

4.
Tıkayıcı uyku apne sendromunda transoral robotik cerrahi uygulanan olguların anestezi yönetimi.
Anesthetic management of patients with transoral robotic surgery for obstructive sleep apnea syndrome.
Bedih Balkan, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Arzu Karaman Koç, Halil Çetingök, Gülsüm Oya Hergünsel
doi: 10.14744/hnhj.2018.85547  

5.
Diffüz Alopesiler
Diffuse Alopecias
Güldehan Atış, Sema Aytekin
doi: 10.14744/hnhj.2018.42104  

6.
Gastrointestinal stromal tümör: Yirmibir olgunun retrospektif analizi
Gastrointestinal stromal tumors: Retrospective analysis of 21 cases
Tuba Atak, Turgut Tunç Eren, Büşra Burcu, Jülide Sağıroğlu, İbrahim Ali Özemir, Orhan Alimoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.82905  

7.
Çoklu İlaç İntoksikasyonunda İntravenöz Lipid Emülsiyonu Uygulaması (Olgu Sunumu)
Intravenous lipid emulsion therapy in a case of multiple drug intoxication (case report)
Volkan Hancı, Serhan Bülent Yurtlu, Ufuk Elmas, Işıl Özkoçak Turan
doi: 10.14744/hnhj.2018.72691  

8.
Diyabetik Sıçanlarda Potentilla Fulgens'in Olası Antidiyabetik Etkilerinin Araştırılması ve Diğer Antidiyabetiklerle Karşılaştırılması
Investigation of Possible Antidiabetic Effects of Potentilla Fulgens in Diabetic Rats and Comparison with Other Antidiabetics
Polat İpek, Ezel Taşdemir, Yüksel Koçyiğit
doi: 10.14744/hnhj.2018.93898  

9.
Yüksek Riskli Aort Darlığı Olan Hastalarda Perkütan Transkateter Aortik Kapak Implantasyonu: Tek Merkez Deneyimi
Percutaneous Transcatheter Aortic Valve Replacement for Critical Aortic Stenosis: Single Center Experience
Cengiz Ovalı
doi: 10.14744/hnhj.2018.70894  

10.
Peptik ülser perforasyonu nedeniyle primer sütür uygulanan hastalarda mortaliteye etkili faktörler
Factors affecting mortality in patients who underwent primary suture repair for peptic ulcer perforation
Özgen Işık, Halit Ziya Dündar, Burak Bakar, Ömer Faruk Özkan, Ersin Öztürk, Ekrem Kaya, Tuncay Yılmazlar
doi: 10.14744/hnhj.2017.38257  

11.
Kombine spinal/ epidural anestezi altında laparoskopik kolesistektomi: 112 vakanın retrospektif incelenmesi per ve post operatif prognoz
Laparoscopic Cholecystectomy under Combined Spinal/Epidural Anesthesia: A Retrospective Analysis of 112 Cases in Terms of Per and Post operative Outcomes.
Oğuzhan Sunamak, Turgut Donmez, Sinan Uzman, Vuslat Muslu Erdem, Duygu Ayfer Erdem, Doğan Yıldırım, Adnan Hut, Hüseyin İmam Avaroğlu, Muzaffer Akıncı
doi: 10.14744/hnhj.2017.60783  

12.
Tip 2 Odontoid Kırıklarının Cerrahi Tedavisi
Surgical Management of the Type II Odontoid Fractures
Selin Tural Emon, Ezgi Akar, Barış Erdoğan, Ömer Faruk Şahin, Hakan Somay
doi: 10.14744/hnhj.2017.91885  

13.
Ağrılı Topuk Sendromu’nda kalkaneal spur eksizyonu, kalkaneal drilleme ve plantar fasya gevşetme kombine tekniği erken dönem fonksiyonel sonuçları
The early term functıonal results of calcaneal spur removal, calcaneal drilling and plantar fascıa release combined technıques ın painful heel syndrome
Kayahan Karaytuğ, Sefa Giray Batıbay, Eren Yıldız
doi: 10.14744/hnhj.2017.08370  

14.
Onkolojik Ve İşlevsel Sonuçlar Açısından Radikal Ve Parsiyel Nefrektominin Karşılaştırılması
Comparıson Of Radıcal And Partıal Nefrectomy In Terms Of Oncologıcal And Functıonal Results
Ümit Yıldırım, Uğur Boylu, Ahmet Bindayı, Eyüp Veli Küçük, Eyüp Gümüş
doi: 10.14744/hnhj.2018.09326  

15.
Tip 1 ve tip 2 diabetes mellituslu hastalarda kemik mineral yoğunluğu
Bone mineral density in patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus
Pınar Akpınar, Afitap İçağasıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2017.52824  

16.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Travmatik Beyin Hasarı ile Takip Edilen Hastalarda Hiperosmolar Tedavi Deneyimimiz
Our Experience of Hyperosmolar Treatment in Patients with Traumatic Brain Injury in Pediatric Intensive Care Unit
Abdullah Yazar, Esra Türe, Fatih Akın
doi: 10.14744/hnhj.2017.05924  

17.
Down Sendromlu 214 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of 214 Cases With Down Syndrome
Fatih Akın, Abdullah Yazar, Esra Türe
doi: 10.14744/hnhj.2017.85856  

18.
Çocuklarda Amyand herniler
Amyand’s hernia in children
Metin Gündüz
doi: 10.14744/hnhj.2017.30922  

19.
Çocukluk çağında masif hemobili
Massive hemobilia in childhood
Ayşenur Celayir
doi: 10.14744/hnhj.2018.37450  

20.
Lökositoklastik Vaskülit ve Renal Hücreli Karsinom
Leukocytoclastic Vasculitis and Renal Cell Carcinoma
Dua Cebeci, Şirin Yaşar, Hüsna Güder, Fatih Göktay, Pembe Gül Güneş, Sema Aytekin
doi: 10.14744/hnhj.2017.87004  

21.
Siroz Hastasında Rifaximin İlişkili Nötropeni
Rifaxim associated neutropenia in patients with cirrhosis
Ayça Saltürk, Can Gönen, Osman Bedir
doi: 10.14744/hnhj.2018.54227  

22.
Nadir görülen bir birliktelik: mesane villöz adenomu ve non-invaziv ürotelyal karsinomu
A rare of Concurrence: villous adenoma and non-invasive urothelial carcinoma of the bladder.
Aytac Sahin, Serkan Akan, Ahmet Urkmez
doi: 10.14744/hnhj.2018.46338  

23.
Nadir Bir Menenjit Etkeni: LACTOBACILLUS CASEI
A Rare Cause of Meningitis: LACTOBACILLUS CASEI
Abdullah Yazar, Fatih Akın, Esra Ture, Metin Doğan
doi: 10.14744/hnhj.2017.43153   (24 kere görüntülendi)

24.
Burunda yabancı cisim olan olguların değerlendirilmesi.
Evaluation of patients with nasal foreign body.
Mustafa Çelik, Burak Olgun, Ahmet Altıntaş, Yakup Yegin, Fatma Tülin Kayhan
doi: 10.14744/hnhj.2018.35220  

25.
Diferansiye Tiroid Karsinomunda Tiroid Stimülan Hormonun Tümör Boyutuna Etkisi
The Effect of Thyroid Stimulating Hormone on Tumor Size in Differentiated Thyroid Carcinoma
İbrahim Atak, Mehmet Lütfi Polat, Tuba Atak, Serkan Fatih Yeğen, Erol Bağcivan, Alaattin Güler, Mehmet Veysi Samsa
doi: 10.14744/hnhj.2018.98853  

26.
Premenopozal ve postmenopozal kadınlarda el fonksiyonları ve kemik kalitesinin değerlendirilmesi
The evaluation of hand function and bone status in premenopausal versus postmenopausal women
Pınar Akpınar, Afitap İçağasıoğlu, Esra Kağnıcıoğlu, Hatice Şule Baklacıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2017.28247  

27.
Tek Port Kolesistektomi Ameliyatlarında Fasya Onarımında Kullanılan Dört Farklı Dikiş Malzemesine Doku Yanıtı
Tissue Response to Four Different Suture Materials Used to Repair Fascia Defect In Single Port Cholecystectomy Operations
Sina Ferahman, Turgut Dönmez, Oğuzhan Sunamak, Selim Saraçoğlu, Demet Ferahman
doi: 10.14744/hnhj.2017.88597  

28.
Üst Gastrointestinal Stent Uygulaması: Tek Merkezli 8 Yıllık Deneyim
Upper Gastrointestinal Stent Placement: 8 Years Experience of a Single Institution
Halit Ziya Dündar, Özgen Işık, Burak Bakar, Ömer Faruk Özkan, Ersin Öztürk, Tuncay Yılmazlar
doi: 10.14744/hnhj.2017.88700  

29.
Vaginal Atrofi ve Liken Sklerozus: Olgu Sunumu
Vaginal Atrophy and Lichen Sclerosus: Case Report
Sevcan Arzu Arınkan, Fisun Vural, Pembe Gül Güneş, Nurettin Aka
doi: 10.14744/hnhj.2018.51523  

30.
Önceden sintigrafi ile tiroid bezinde nodül tespit edilerek genel cerrahi kliniğine sevk edilmiş hastalarda fiziksel muayene İle eşzamanlı tiroid ultrasonografisinin karşılaştırılması
Comparison of physical examination and simultaneous ultrasonography results in patient in whom thyroid gland nodule was diagnosed on scintigraphy previously and referred to general surgery clinics
Oğuzhan Sunamak, Mete Düren
doi: 10.14744/hnhj.2017.60490  

31.
Santulli enterostomi stoma kapatılmasında avantajlı bir tekniktir
Santulli enterostomy is an advantageous technique in stoma closure
Özgen Işık, Halit Ziya Dündar, Burak Bakar, Pınar Sarkut, Tuncay Yılmazlar, Ersin Öztürk
doi: 10.14744/hnhj.2017.95967  

LookUs & Online Makale