ISSN : 2630-5720

Hızlı Arama
Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda işitsel fonksiyonların değerlendirilmesi. []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-42713 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.42713

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda işitsel fonksiyonların değerlendirilmesi.

Ahmet Baki
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Obstrüktif uyku apne sendromunun (OSAS) işitsel fonksiyon üzerindeki etkisini araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: OSAS tanılı 120 hasta (Apne-hipopne indeksi (AHI)> 5) çalışmaya alındı. 35 hafif (AHİ: 5-15), 20 Orta (AHI: 15-30) OSAS tanısı alan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Geçirilmiş kulak operasyonunu, merkezi ve periferik işitme sistemini etkileyebilecek hastalığı, akut ve kronik otit, sistemik hastalık ve tıbbi tedavi öyküsü olan 5 ağır OSAS hastası çalışma dışı bırakıldı. 60 ağır OSAS tanısı alan hasta çalışmaya dahil edildi. 60 ağır OSAS tanısı alan hastalar 30-40 yaş ağır OSAS ve 40-60 yaş ağır OSAS olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışmaya toplam 60 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. 60 sağlıklı kontrol grubu 30-40 yaş ve 40-60 yaş sağlıklı kontrol grubu olarak iki gruba ayrıldı. Çalışmaya toplam 120 hasta dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen kontrol grubu ve hasta grubu için saf ses odyometrisi ve distorsiyon product otoakustik emisyon (DPOAE) testi yapıldı. Saf ses odyometri testi ve DPOAE değerleri tüm gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: İşitsel fonksiyonların değerlendirilmesinde 30-40 yaş arasındaki kontrol grubu ile 40-60 yaş arasındaki kontrol grubu arasında farklılık saptandı. 30-40 yaş arasındaki hasta grubu ile 40-60 yaş hasta grubu arasında farklılık saptandı. Diğer gruplar arasında anlamlı bir fark saptanamadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim çalışmamızda OSAS hastalarındaki işitme kaybının OSAS' tan ziyade ileri yaştan dolayı ortaya çıktığı gösterilmiştir. Literatürde OSAS ' ın işitsel fonksiyonlar üzerine etkisi hakkında bir belirsizlik olduğu için daha fazla çalışma yapılması gerekebilir.

Anahtar Kelimeler: ANAHTAR KELİMELER: Obstrüktif uyku apne sendromu, saf ses odyometrisi, otoakustik emisyon

Evaluation of auditory function in patients with obstructive sleep apnea syndrome.

Ahmet Baki
Health Sciences University Umraniye Training And Research Hospital, Otorhinolaryngology and Head Neck Surgery Clinic

INTRODUCTION: To investigate the effect of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) on auditory function.
METHODS: 120 patients with OSAS (Apne-hypopnea index (AHI)> 5) were included in the study. Patients are receiving 35 milds (AHI: 5-15), and 20 Middle (AHI: 15-30) OSAS were excluded from the study. Five severe OSAS patients with acute and chronic otitis, systemic disease and medical treatment history that may affect past ear operation, central and peripheral auditory system were excluded from the study. Patients receiving 60 severe OSAS diagnoses were included in the study. Patients receiving 60 severe OSAS diagnoses were divided into two groups: 30-40 years of severe OSAS and 40-60 years of severe OSAS. A total of 60 healthy control groups were included in the study. 60 healthy control groups were divided into two groups as 30-40-year-old healthy and 40-60-year-old healthy control group. A total of 120 patients were included in the study. The pure audio audiometry (PTA) and distortion product otoacoustic emission (DPOAE) test were performed at the frequency range of 250-8000 Hz for the control and group of patients included in the study. Pure audiometry and DPOAE values were compared between all groups.
RESULTS: In the evaluation of auditory functions, there was a difference between 30-40 years control group and 40-60 years control group. There was a difference between the patient age group of 30-40 years and the patient age group of 40-60 years. There was no significant difference between the other groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been shown that hearing loss, which is not influenced by auditory functions in OSAS patients, has emerged due to advanced age. Since there is uncertainty about the effect of auditory functions on OSAS patients in the literature, more studies may be needed.

Keywords: Obstructive sleep apnea syndrome, the pure tone audiometry, otoacoustic emissionSorumlu Yazar: Ahmet Baki, Türkiye
LookUs & Online Makale