ISSN : 2630-5720

Hızlı Arama
Prostat İğne Biyopsisi Esnasında Transrektal Ultrasonda Periferal Zonda Saptanan Prostatik Kalsifikasyonlar Prostat Kanseri Tanısını Öngörmede Anlamlı Rol Oynayabilir Mi? []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-46704 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.46704

Prostat İğne Biyopsisi Esnasında Transrektal Ultrasonda Periferal Zonda Saptanan Prostatik Kalsifikasyonlar Prostat Kanseri Tanısını Öngörmede Anlamlı Rol Oynayabilir Mi?

Serdar Aykan, Serkan Gönültaş
Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği-istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Prostatik kalküller genellikle benign prostat hiperplazisi (BPH) veya kronik inflamasyonla ilişkilidir. Bununla birlikte birçok çalışmada prostat kanseri (PCa) patogenezisinde, prostatik kalsifikasyon (PK) ve inflamasyon varlığı gösterilmiştir. Biz bu çalışmada transrektal ultrasonda (TRUS) saptanan prostat periferal zondaki PK sıklığı ile biyopsi sonuçlarındaki histolojik bulguların ilişkisini inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesin Üroloji Polikliniğine başvuran, parmakla rektal muayenede (PRM) anormal bulgu saptanan ve/veya prostat spesifik antijen (PSA) değeri 2,5 ng/ml’nin üzerinde olan 156 hastaya TRUS eşliğinde prostat iğne biyopsisi yapıldı. PK; periferik zonda, birden fazla, en büyük çapı 3 mm’den büyük hiperekoik odağın varlığı olarak kabul edildi. TRUS için BK Medical Ultrasound Pro Focus 2202 Color (Herlev, Denmark) marka biplane 8818 (4-12MHz) probe kullanıldı. Bütün TRUS eşliğindeki biyopsiler tek doktor tarafından yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 156 hastanın 41 tanesinde PK saptandı. PK saptanan ve saptanmayan hastalar arasında PSA değerleri, prostat volümleri ve hasta yaşları arasında anlamlı farklılık saptanmadı. PCa sıklığının; PK saptanan hastalarda %41,4, PK saptanmayan hastalarda %15,6 olduğu görüldü (p= 0,001). PCa saptanan hastalarda Gleason skorlarına göre yapılan değerlendirmede de Gleason skor≥8 olan tüm hastalarda eş zamanlı PK varlığının anlamlı olduğu gösterildi (p<0,05). Aynı zamanda Gleason skoru değerleri arttıkça ona eşlik eden PK varlığında da artış gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda; PCa patogenezinde kronik inflamasyonun rol oynadığını ve bununla beraber PK varlığını gösterdik. Aynı zamanda Gleason skoru yüksekliği ile PK varlığı arasında anlamlı ilişki olduğunu tespit ettik. Ancak bu ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için kapsamlı prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğu aşikârdır.

Anahtar Kelimeler: Prostat Kanseri, Transrektal Ultrasound, Prostat Kalsifikasyonu

Can Prostatıc Calcıfıcatıons In Perıpherıc Zone Be Predictors Of Prostate Cancer Dıagnosıs Durıng Transrectal Ultrasound Guided Needle Bıopsy Of Prostate?

Serdar Aykan, Serkan Gönültaş
Bagcilar Training And Research Hospital Departmant Of Urology-istanbul

INTRODUCTION: Prostatic calculi are generally associated with benign prostatic hiperplasia and chronic inflamation of the gland. Many studies reported the presence of prostatic calcifications (PC) and inflamation processes in pathogenesis of prostate cancer (PCa). In the present study we evaluated the frequency of PC of the peripheric prostatic zone during transrectal ultrasound (TRUS) and it’s relationship with histologic results of the biopsy.
METHODS: Total of 156 patients with prostate specific antigen (PSA) > 2,5 ng/ml and/or abnormal digital rectal examination findings who presented in the urology policlinics of Bagcilar Research and Training Hospital underwent TRUS guided prostate needle biopsy. PC: was accepted as positive in cases of more than one calcification area and also in the presence of diameter larger than 3 mm of the hypoechoic nodules. For TRUS BK Medical Ultrasound Pro Focus 2202 Color (Herlev, Denmark) type biplane 8818 (4-12MHz) probe was used. All the TRUS biopsies were performed by the same physician.
RESULTS: In 41 of total 156 patinets PC were observed. Among patient groups with and those without concomitant PC there was no significant difference in PSA values, prostate volume and patient age. PCa frequency was %41,4 among PC positive patients and %15,6 in PC negative patient group (p= 0,001). Patients diagnosed with PCa were also categorised acording to Gleason score and PC were observed in all the pationts with Gleason score≥8 without any exception (p<0,05). Higher Gleason scores showed positive correlation with the presence of PC.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the present study we showed the importance of chronic inflamation and the presence of PC in the pathogenesis of PCa. At the same time we found a positive relationship between higher Gleason score and presence of PC. Further high volume prospective studies are needed to confirm this hypothesis.

Keywords: Prostate Cancer, Transrectal Ultrasonography, Prostate CalcificationSorumlu Yazar: Serdar Aykan, Türkiye
LookUs & Online Makale