ISSN : 1300 - 6363

Hızlı Arama
Tip 1 ve tip 2 diabetes mellituslu hastalarda kemik mineral yoğunluğu []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-52824 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.52824

Tip 1 ve tip 2 diabetes mellituslu hastalarda kemik mineral yoğunluğu

Pınar Akpınar1, Afitap İçağasıoğlu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tip 1 ve tip 2 diabetes mellituslu (DM) olgular ile sağlıklı kontrollerin kemik mineral yoğunluğu (KMY) değerlerini kıyaslayarak, DM’nin KMY üzerine etkilerini belirlemek amaçlandı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 25-50 yaş arası (23 erkek, 18 kadın) 41 tip 1 DM’li olgu, 25-50 yaş arası (21 erkek, 19 kadın) 40 sağlıklı kontrol, 40-55 yaş arası (26 erkek, 65 kadın) 91 tip 2 DM’li olgu ve 40-55 yaş arası (17 erkek, 43 kadın) 60 sağlıklı kontroller çalışmaya dahil edildi. Tüm olguların dominant olmayan el parmaklarından Alara Metriscan kemik yoğunluk ölçüm cihazı ile KMY değerleri ölçüldü. Olguların boy, kilo, DM süreleri, HgA1c değerleri, sigara ve egzersiz öyküleri kaydedildi. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.

BULGULAR: Tip 1 DM’li olguların ve sağlıklı kontrollerin KMY değerleri sırasıyla 58.29±5.42 gr/cm2; 59.31±4.14 gr/cm2, tip 2 DM’li olguların ve sağlıklı kontrollerin KMY değerleri sırasıyla 55.85±6.34 gr/cm2; 55.93±7.40 gr/cm2 bulundu. Hem tip 1 DM hem de tip 2 DM’li olgular ile sağlıklı kontrollerinin KMY değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Tip 1 DM’li olgularda HgbA1c ile T skoru ve KMY değerleri arasında negatif yönde anlamlı ilişki saptanırken, tip 2 DM’li olgularda anlamlı ilişki saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tip 1 ve tip 2 DM’li olgular sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında KMY değerleri arasında fark bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, kemik mineral yoğunluğu, osteoporoz.

Bone mineral density in patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus

Pınar Akpınar1, Afitap İçağasıoğlu2
1Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, University Of Health Sciences Fatih Sultan Mehmet Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Medeniyet University Goztepe Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey;

INTRODUCTION: We aimed to determine the effects of diabetes mellitus (DM) on bone mineral density (BMD) by comparing BMD values of healthy controls with type 1 and type 2 DM.

METHODS: 41 cases (23 men, 18 women) with type1 DM aged 25-50 years and sex and age matched 40 (21 men, 19 women) non-diabetic controls, 91 cases (26 men, 65 women) with type 2 DM aged 40-55 years and sex and age matched 60 (17 men, 43 women) non-diabetic controls were included in the study. BMD values were measured using the Alara Metriscan bone densitymeter from non-dominant hand fingers in all cases. The cases' height, weight, duration of DM, HgA1c values, cigarette and exercise history were recorded. Statistical significance was evaluated at p <0.05 level.

RESULTS: The BMD values of cases with Type 1 DM and healthy controls were 58.29 ± 5.42 gr/cm2; 59.31 ± 4.14 gr/cm2, BMD values of cases with type 2 DM and healthy controls were 55.85 ± 6.34 gr/cm2; 55.93 ± 7.40 gr/cm2 respectively. There was no statistically significant difference between BMD values of both type 1 DM and type 2 DM and healthy controls.
There was a significant negative correlation between HbA1c and T score and BMD values in Type 1 DM cases, but no significant relationship was found in cases with type 2 DM.

DISCUSSION AND CONCLUSION: There was no difference between the BMD values of the cases with type 1 and type 2 DM compared to healthy controls.

Keywords: Diabetes mellitus, bone mineral density, osteoporosis.Sorumlu Yazar: Pınar Akpınar, Türkiye
LookUs & Online Makale