ISSN: 2630-5720

Quick Search
Comparison of physical examination and simultaneous ultrasonography results in patient in whom thyroid gland nodule was diagnosed on scintigraphy previously and referred to general surgery clinics []
. Ahead of Print: HNHJ-60490 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.60490

Comparison of physical examination and simultaneous ultrasonography results in patient in whom thyroid gland nodule was diagnosed on scintigraphy previously and referred to general surgery clinics

Oğuzhan Sunamak1, Mete Düren2
1Haydarpasa Numune Training And Research Hospital General Surgery Clinics
2Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department Of General Surgery

INTRODUCTION: The first step in diagnosis of thyroid nodules are physical examination (PE). Less than 5% of the adult population has palpable nodules. But, ultrasound (US) studies revealed higher thyroid nodulşe prevalance. 1 to 3 % of the nodules have malignancy risk and proper and trusted methods of diagnosis and follow up are necessary. We compared nodules found on PE and US in terms of number and localization.
METHODS: The data of 42 patients in whom thyroid nodules were diagnosed on scintigraphy and ultrasound and physical examination were done at the same time between October 2002 and 2003 was analyzed retrospectively.
The numbers of nodules detected on PE and US were compared. The nodules located in a different position on PE compared to that of US were accepted false positive. The nodules which were not detected on PE but on US were accepted false negative results of PE. Mann-Whitney U test was used for statistical analysis.
True positivity on PE was considered equal to the true negativity and sensitivity, specificity and accuracy were calculated.

RESULTS: PE detected 62 nodules in 42 patients (the mean: 1.47 and SD: 0.63, for each patient). US detected 73 nodules (the mean: 1.73 and SD: 0.76). The sensitivity, specificity and accuracy of PE were calculated 51.02%, 65.38 and 51.02, respectively.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Having a low spesificity and senstivity compared to thyroid US, PE is not reliable on diagnosis and follow up of thyroid nodules.US should be used combined with a careful PE.

Keywords: Physical examination, thyroid nodule, ultrasonography

Önceden sintigrafi ile tiroid bezinde nodül tespit edilerek genel cerrahi kliniğine sevk edilmiş hastalarda fiziksel muayene İle eşzamanlı tiroid ultrasonografisinin karşılaştırılması

Oğuzhan Sunamak1, Mete Düren2
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Tiroid nodüllerinin teşhisinde ilk basamak fizik muayenedir. Toplumda yetişkinlerin % 5 inden azı fizik muayenede ele gelen nodüle sahiptir. Ancak ultrasonografik araştırmalar toplumdaki tiroid nodül prevalansının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Nodüllerin % 1 ile % 3 ü habaset riski taşır ve bu nedenle doğru ve güvenilir yöntemlerle teşhis ve takibi gerekir. Bu klinik çalışmada fizik muayenede bulunan nodüllerin ultrasonografik bulgularla sayı ve lokalizasyona göre karşılaştırması yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ekim 2002 – Şubat 2003 tarihleri arasında, sintigrafik yöntemle tiroid nodülü tespit edilerek genel cerrahi kliniğine sevk edilen ve eş zamanlı fizik muayene ve ultrason yapılan 42 hastanın verileri incelendi.
Fizik muayenede (FM) bulunan toplam nodül sayısı ile ultrasonografide bulunan toplam nodül sayısı karşılaştırıldı. Fizik muayenede, ultrasonografiye göre, farklı lokalizasyonda bulunan nodüller yanlış pozitif sonuç olarak kabul edildi. Fizik muayenede bulunamayıp, ultrasonografide tespit edilen nodüllerse yanlış negatif sonuç olarak alındı. Sonuçlar Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi. FM deki gerçek pozitiflik, gerçek negatifliğe eşit olarak alındı ve duyarlılık (sensitivite), özgüllük (spesifite) ve doğruluk (accuracy) hesaplamaları yapıldı.

BULGULAR: Fizik muayenede kırk iki hastada 62 adet nodül tespit edildi (Hasta başına ortalama [ort]: 1.47; standart sapma [SD]: 0.63). Ultrasonografide (US) kırk iki hastada 73 nodül tespit edildi (ort: 1.73; SD: 0.76).Fizik muayenenin duyarlılığı (sensitivite): % 51.02; özgüllüğü (spesifite): % 65.38 ve doğruluk oranı (accuracy): %51.02 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ultrasona göre spesifite ve sensitivitesi düşük olan fizik muayene, tiroid nodüllerinin teşhis ve takibinde güvenilir değildir. US dikkatli bir fizik muayene ile birlikte yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Fizik muayene, tiroid nodülü, ultrasonCorresponding Author: Oğuzhan Sunamak, Türkiye
LookUs & Online Makale