ISSN: 2630-5720

Quick Search
Anesthetic management of patients with transoral robotic surgery for obstructive sleep apnea syndrome. []
. Ahead of Print: HNHJ-85547 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.85547

Anesthetic management of patients with transoral robotic surgery for obstructive sleep apnea syndrome.

Bedih Balkan1, Mustafa Çelik2, Kamil Hakan Kaya2, Arzu Karaman Koç2, Halil Çetingök3, Gülsüm Oya Hergünsel1
1Bakırkoy Dr.Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reamination, Istanbul, Turkey.
2Bakırkoy Dr.Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Istanbul, Turkey.
3Bağcılar Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reamination, Istanbul, Turkey.

INTRODUCTION: To evaluate patients who underwent transoral robotic surgery (TORS) due to obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) with regards to anesthetic management.
METHODS: A total of 72 patients (20 females, 52 males) were included in this study. Their mean age was 46.94± 9.02 years (range: 27-67 years). The Epworth Sleep Scale (ESS), body mass index (BMI), apnea-hypopnea index (AHI), and the neck circumference were calculated for all patients included in the study. These patients were evaluated in terms of demographic information, TORS, anesthesia, peroperative findings and complications.
RESULTS: Evaluation of the patients with regards to ASA scores demonstrated that 14 patients (19.4%) were detected as ASA-1, 50 patients (69.4%) as ASA-2 and eight patients as (11.2%) ASA-3. The mean duration of the operations was 131.93± 33.67 minutes (range: 64-210 minutes). The mean quantity of fluids used throughout the operation was 1.516.94 ± 226.99 ml (range: 1.100-2.200 ml). None of the patients had a history of hemorrhage requiring blood transfusion. None of the patient underwent tracheostomy. All patients were subjected to prolonged intubation and followed up in the intensive care unit for 24 hours postoperatively. No statistically significant difference was found between the duration of surgery of the male and female patients, and the amount of fluids used during surgery (p=0.264, p=0.113). It was demonstrated that there was no statistically significant difference between patients with BMI less than and more than 30 kg/m²', during the operation (p=0.122). The quantity of fluid used for patients with BMI less than 30 kg/m²' was found to be statistically higher than of those with BMI values of more than 30 kg/m²' (p=0.006).
DISCUSSION AND CONCLUSION: OSAS surgery with the TORS method under anesthesia is of utmost importance. We suggest that TORS interventions should be performed in accordance with basic endolaryngeal surgical principles of anesthesia.

Keywords: robotic surgery, obstructive apnea syndrome, anesthesia, intubation.

Tıkayıcı uyku apne sendromunda transoral robotik cerrahi uygulanan olguların anestezi yönetimi.

Bedih Balkan1, Mustafa Çelik2, Kamil Hakan Kaya2, Arzu Karaman Koç2, Halil Çetingök3, Gülsüm Oya Hergünsel1
1Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reaminasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye.
2Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye.
3Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reaminasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Tıkayıcı uyku apnesi sendromu (TUAS) nedeniyle transoral robotik cerrahi (TORC) uygulanan olguların anestezi yönetimi açısından değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya toplamda 72 olgu ( 20 kadın 52 erkek; ortalama yaş 46.94± 9.02 yıl, aralık 27-67 yıl) dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen olguların Epwort uyku skalası (ESS), vücut kitle indeksi (VKİ), apne-hipopne indeksi(AHİ) ve boyun çevresi hesaplandı. Bu hastalar demografik bilgileri, TORC cerrahileri, anestezisi, peroperative bulgular ve komplikasyonları açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların ASA skorları değerlendirildiğinde, 14 olgu (%19.4) ASA-1, 50 olgu ( %69.4) ASA-2 ve 8 olgu (%11.2) ASA-3 idi. Ortalama operasyon süreleri 131.93± 33.67 dk (aralık 64-210 dk) idi. Operasyon boyunca ortalama kullanılan sıvı miktarı 1.516,94 ± 226,99 ml (aralık 1.100-2.200 ml) idi. Olguların hiçbirinde kan transfüzyonu gerektirecek kanama olmamıştır. Hiçbir olguya trakeotomi açılmadı. Tüm olgulara uzamış entübasyon uygulanarak 24 saat postoperatif yoğun bakım ünitesinde takip edildi. Kadın ve erkek olguların ameliyat süresi ve ameliyatlarda kullanılan sıvı miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.264, p=0.113). Ameliyat sürelerinde VKI 30 kg/m²' un altında olan ve üzerinde olan olgular arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı saptandı (p=0,122). Kullanılan sıvı miktarlarının VKI 30 kg/m²' un altında ola olgularda VKI 30 kg/m²' un üzerinde olan olgulara göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu saptandı (p=0,006).
TARTIŞMA ve SONUÇ: TORC ile TUAS cerrahisi anestezi yönetimi oldukça önem arz etmektedir. TORC girişimlerinde temel endolaryngeal cerrahi anestezik ilkeler doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konu ile ilgili anestezi deneyimlerin bildirilmesi tekniğin yaygın olarak kullanılması ile daha da artacağı kanaatindeyiz

Anahtar Kelimeler: robotik cerrahi, obstrüktif apne sendromu, anestezi, entübasyon.Corresponding Author: Mustafa Çelik, Türkiye
LookUs & Online Makale