ISSN : 2630-5720

Hızlı Arama
: 53 (3)

Cilt: 53  Sayı: 3 - 2013

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Hipertansif Olmayan Tıp 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Sigara Kullanımının Mikroalbuminüri Düzeyleri Üzerine Etkisi
The Effect of Smoking on Microalbuminuria Levels in Patients with Non Hypertensive Type 2 Diabetes Mellitus
Kadir Kayataş, Ezgi Ersoy Yeşil, Cumali Karatoprak, Mehmet Tepe, Refik Demirtunç
Sayfalar 131 - 135 (20 kere görüntülendi)

2.
Alt Dudak Kanseri Tedavisi Ve Rekonstrüksyon Seçenekleri: 51 Hastanın Retrospektif Olarak İncelenmesi
Lower Lıp Cancer Treatment And Reconstructıon Optıons: A Retrospectıve Evaluatıon Of 51 Patıents
N. Sinem Çiloğlu, K. Güray Yeşiladalı, Kayhan Zeytin
Sayfalar 136 - 140 (23 kere görüntülendi)

3.
Kalkaneal Spur Hastalığı İle Metabolik Bozukluklar Arasındaki İlişki
The Relatıonshıp Between Metabolıc Dısorders And Calcaneal Spur
Aybars Tekcan
Sayfalar 141 - 144 (23 kere görüntülendi)

4.
Total Diz Ptotezi Uygulaması Sırasında Femoral Anterıor Notchıng İle Femoral Kırıklar Arasındaki İlişki
The Relatıonshıp Between Femoral Fractures And Femoral Anterıor Notchıng After Total Knee Arthroplasty
Aybars Tekcan, Akın Turgut, Erol Göktürk
Sayfalar 145 - 147 (27 kere görüntülendi)

5.
Yoğun Bakim Ünitemizde Takip Edilen Olgularin Nazokomial Enfeksiyon Açisindan Retrospektif Olarak İncelenmesi
Retrospective Study Of The Cases Followed In Our Intensive Care Unit In Terms Of Nosocomial Infection
Ayça Tuba Dumanlı Özcan, Nefise Özbalcı, Kemal Peker
Sayfalar 148 - 153 (44 kere görüntülendi)

6.
Uyku Laboratuarimizda Bir Yillik Deneyimimiz
One Year Experience In Our Sleep Laboratuary Summary
Ayşem Öztin Güven, Gülgün Çetintaş Afşar, Didem Görgün
Sayfalar 154 - 158 (33 kere görüntülendi)

7.
Küçük Hücreli Dişi Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde Pozitron Emisyon Tomografisi (Pet)’Nin Rolü
The Role Of Positron Emission Tomography (Pet) In Staging Non Small Cell Lung Cancer
Ayşin Durmaz, Hüseyin Cem Tigin, Murat Kıyık, Çiğdem Başkara, Tülay Sönmez, Saadettin Çıkrıkçıoğlu
Sayfalar 159 - 163 (20 kere görüntülendi)

8.
Pseudomonas Aeruginosa Suşlarinin Antibiyotik Direnci Ve Son İki Yildaki Değişiminin Değerlendirilmesi
Pseudomonas aeruginosa strains Antibiotic Resistance and Change of The Last Two Ways Evaluation
Gül Karagöz, Ayten Kadanalı, Behiye Dede, Şenol Çomoğlu, Sevda Babacan Altuğ
Sayfalar 164 - 167 (46 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
Akciğer Kanser Immünoterapisinde Yeni Stratejiler
New Strategies In Lung Cancer Immunotherapy
Gülbu Aydınoğlu Işıtmangil
Sayfalar 168 - 177 (243 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Radyoterapiye Bağli Koanal Stenoz Ve Velofarengeal Stenozun Endoskopik Cerrahi İle Düzeltilmesi
Endoscopic Management Of Choanal And Velopharyngeal Stenosis After Radiotherapy For Nasopharyngeal Carcinoma
Başak Çaypınar, Aslı Şahi&775;n Yılmaz, Çağatay Oysu, Mehmet Habeşoğlu
Sayfalar 178 - 180 (50 kere görüntülendi)

11.
Modern Çağda Unutulan Hastalik: Şarbon
The Forgotten Disease In The Modern Age: Anthrax
Duygu Sömen Bayoğlu, Zehra Esra Önal, Aslı Azakoğlu, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu
Sayfalar 181 - 183 (75 kere görüntülendi)

12.
Akut Dissemine Ensefalomyelit: Olgu Sunumu
Acute Disseminated Ensephalomyelitis: Case Report
Zehra Esra Önal, Muharrem Bostancı, Çağatay Nuhoğlu
Sayfalar 184 - 187 (49 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale