ISSN : 1300 - 6363

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Travmatik Beyin Hasarı ile Takip Edilen Hastalarda Hiperosmolar Tedavi Deneyimimiz []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-05924 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.05924

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Travmatik Beyin Hasarı ile Takip Edilen Hastalarda Hiperosmolar Tedavi Deneyimimiz

Abdullah Yazar, Esra Türe, Fatih Akın
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk çağında meydana gelen travma olayları tüm dünyada önlenebilir sağlık sorunlarının başında yer almaktadır. Bu çalışmada çocuk yoğun bakım ünitesinde travmatik beyin hasarı ve beyin ödemi tanısı ile takip edilen hastaların epidemiyolojik özelliklerini, travma etiyolojilerini, aldıkları tedavileri, hipertonik salin ve manitol tedavilerinin etkinlik ve yan etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Travmatik beyin hasarı ve beyin ödemi tanısı ile takip edilmiş 35 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastalar aldıkları beyin ödemi tedavilerine göre 3 gruba ayrıldı; Grup 1: sadece hipertonik salin tedavisi alanlar; Grup 2: hem hipertonik salin ve hem mannitol tedavisi alanlar; Grup 3: sadece mannitol tedavisi alanlar.
BULGULAR: : Beyin ödemi nedeni ile takip edilen 35 hastanın 16’sı (%45,7) kız, 19’u (%54,3) erkek idi. Hastaların tedavisi süresince gelişen komplikasyonlar incelendiğinde en sık (17 hasta, %48,6) böbrek yetmezliği geliştiği görüldü. Böbrek yetmezliği gelişen 17 hastanın 14’ünün (%82,4) istatistiksel anlamlı olarak (p: 0,004) ) ağır travmatik beyin hasarı grubunda olduğu görüldü. Yine bu hastaların tedavileri incelendiğinde böbrek yetmezliği gelişen 17 hastanın 15’inin (%88,2) istatistiksel anlamlı olarak (p: 0,037) mannitol tedavisi aldığı tespit edildi. Böbrek yetmezliği gelişen hastaların serum üre, kreatin değerleri ile mannitol tedavisi doz sayısının pozitif korelasyon gösterdiği görüldü (r: 0,784, p: 0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Beyin ödemi tedavisinde hipertonik salin tek başına ya da mannitolle birlikte kullanılmaktadır. Çalışmamızda mannitol ile karşılaştırıldığında %3 hipertonik salin kullanılan hastalarda daha az yan etki ile karşılaşıldı. Bu da, travmatik beyin hasarında hiperosmolar tedavide %3 hipertonik salinin daha güvenli olduğunu ve özellikle küçük yaş grubunda mannitolün dikkatli kullanılması gerektiğini düşündürmektedir. Sonuç olarak özellikle çocukluk yaş grubunda hiperosmolar tedavilerin etkinliği ve yan etki spektrumu konusunda daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Beyin ödemi, %3 hipertonik salin, mannitol

Our Experience of Hyperosmolar Treatment in Patients with Traumatic Brain Injury in Pediatric Intensive Care Unit

Abdullah Yazar, Esra Türe, Fatih Akın
Department Of Pediatrics, Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Konya,turkey

INTRODUCTION: Childhood traumas are at the forefront of preventable health problems throughout the world. In this study we aimed to compare the epidemiological characteristics, trauma etiologies, treatment procedures, efficacy and side effects of hypertonic saline and mannitol treatments of patients who were followed-up in pediatric intensive care unit with the diagnosis of traumatic brain injury and brain edema.
METHODS: The files of 35 patients with the diagnosis of traumatic brain injury and brain edema were reviewed retrospectively. Patients were divided into three groups according to brain edema treatment procedures; Group 1: patients receiving only hypertonic saline; Group2: patients receiving hypertonic saline and mannitol together; Group 3: Patients receiving only mannitol.
RESULTS: Sixteen (45.7%) of the 35 patients were female and 19 (54.3%) were male. The evaluation of complications which developed in the course of treatment revealed that, renal failure was the most frequent complication which was in 17 patients (48.6%). Of the 17 patients who developed renal failure, 14 (82.4%) were in the group of severe traumatic brain injury which was statistically significant (p: 0.004). When brain edema treatments of these 17 patients were examined, 15 (88.2%) of the patients had received mannitol with a statistically significance (p: 0.037). Serum urea, creatinine levels of patients who developed renal failure were found to be positively correlated with the number of received mannitol doses (r: 0,784, p: 0,001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hypertonic saline alone or in combination with mannitol is used in the treatment of brain edema. Our findings suggest that 3% hypertonic saline is safer in hyperosmolar treatment of traumatic brain injury and mannitol should be used with caution especially in small age group. As a result, further studies evaluating the efficacy and side effects of hyperosmolar treatment procedures are needed, especially in the childhood age group.

Keywords: Brain edema, 3% hypertonic saline, mannitolSorumlu Yazar: Abdullah Yazar, Türkiye
LookUs & Online Makale