ISSN : 1300 - 6363

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Onkolojik Ve İşlevsel Sonuçlar Açısından Radikal Ve Parsiyel Nefrektominin Karşılaştırılması []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-09326 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.09326

Onkolojik Ve İşlevsel Sonuçlar Açısından Radikal Ve Parsiyel Nefrektominin Karşılaştırılması

Ümit Yıldırım1, Uğur Boylu2, Ahmet Bindayı2, Eyüp Veli Küçük2, Eyüp Gümüş2
1Artvin Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Artvin, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Böbrek tümörlerinde radikal nefrektomi (RN) ve parsiyel nefrektominin (PN) onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarını karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ocak 2009 ile Temmuz 2016 yılları arasında böbrek tümörü nedeniyle RN veya PN operasyonu geçiren 201 hastada yapılmıştır. Operasyon öncesi ve takip sonuçları prospektif olarak kaydedildi ve retrospektif olarak incelendi. Hastaların preoperatif ve postoperatif sonuçları student paired t test ve Wilcoxon testi ile, sağkalım eğrisi Kaplan-Meier analizi kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 201 hastadan 79’u RN, 122’si ise PN operasyonu geçirmiştir. RN grubunda hastaların 38'inde açık, 32'sinde laparoskopik, 9'unda robotik cerrahi yöntemi uygulandı. PN grubunda ise hastaların 41'inde açık, 10'unda laparoskopik, 71'inde robotik cerrahi yöntemi uygulandı. RN grubunun yaş ortalaması 60.5, PN grubunun ise 55.4 idi (p =0.007). RN grubunda ortalama oprasyon süresi 207.1± 51.3 dk iken, PN grubunda 193.1± 56.5 dk idi (p =0.078). Ortalama kan kaybı RN grubunda 613.4 ± 280.6 mL iken, PN grubunda 274.2 ± 258.6 mL idi (p =0.005). Hastanede kalış süresi RN grubunda istatistiksel anlamlı olarak daha uzundu (p <0.0001). Operasyon öncesi RN operasyonu geçiren hastaların ortalama eGFR değerleri 92.9 ± 29.1 iken operasyon sonrası 6. ayda 72.6 ± 25’e gerilemiştir (p <0.0001). PN operasyonu geçiren hastaların preoperatif ortalama eGFR değeri 108.8 ± 31.8 iken, postoperatif 6. ayda 101.2 ± 32.7’e gerilemiştir (p <0.0001). RN operasyonu geçiren hastaların sağkalımı 80. ayda %69 (%95 güven aralığı) iken PN grubunda 80. ayda %86 olarak belirlenmiştir (%95 güven aralığı).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nefron koruyucu cerrahi uygulanabilecek küçük tümörlerde parsiyel nefrektomi kısa ve uzun dönem onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar bakımından radikal nefrektomiyle karşılaştırılabilir sonuçlara sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek tümörü, Radikal nefrektomi, Parsiyel nefrektomi

Comparıson Of Radıcal And Partıal Nefrectomy In Terms Of Oncologıcal And Functıonal Results

Ümit Yıldırım1, Uğur Boylu2, Ahmet Bindayı2, Eyüp Veli Küçük2, Eyüp Gümüş2
1Artvin State Hospital, Urology Clinic, Artvin, Turkey
2University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the oncological and functional outcomes of radical nephrectomy (RN) and partial nephrectomy(PN).
METHODS: 201 patients with kidney tumor underwent RN and PN between January 2009 and July 2016. Preoperative, operative and postoperative follow-up data was recorded prospectively and analyzed retrospectively. Preoperative and postoperative datas were compared using student paired t test and Wilcoxon test. Surivival of the patients were analyzed using Kaplan-Meier test.
RESULTS: 79 patients underwent RN and 122 patients underwent PN. In grup RN, the surgical thecnique which we used, was open at 38, laparoscopic at 32 and robotic at 9 of the patients. In grup PN, the surgical thecnique which we used, was open at 41, laparoscopic at 10 and robotic at 71 of the patients. The mean age of RN and PN groups was 60.5 and 55.4, respectively (p =0.007). The mean operation time was 207.1± 51.3 min in RN group and 193.1± 56.5 min in PN group (p =0.078). The mean estimated blood loss was 613.4 ± 280.6 mL in RN group and 274.2 ± 258.6 mL in PN group (p =0.005). The length of hospital stay was statistically significantly longer in RN group (p <0.0001). The preoperative mean eGFR values of RN and PN group was 92.9 ± 29.1 and 108.8 ± 31.8, and decreased to 72.6 ± 25 and 101.2 ± 32.7, respectively at postoperative month 6 (p <0.0001). The overall survival of RN and PN group was 69% and 86%, respectively at potoperative month 80 (95% confidence interval).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Partial nephrectomy is a viable options for tumors which are suitable for nephron sparing surgery and has comparable functional and oncological results compared with radical nephrectomy.

Keywords: Kidney tumor, Radical nephrectomy, Partial nephrectomySorumlu Yazar: Ümit Yıldırım, Türkiye
LookUs & Online Makale