ISSN : 2630-5720

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
SLE (Sistemik Lupus Eritematozus) hastalarında VEMP (Vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyel) yanıtları. []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-14238 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.14238

SLE (Sistemik Lupus Eritematozus) hastalarında VEMP (Vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyel) yanıtları.

Ahmet Baki1, Ahmet Adnan Cırık1, Özlem Pehlivan1, Muhammet Yıldız2
1Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Rize Devlet Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Sistemik lupus eritematosuz (SLE) deri, eklem, akciğer, ve böbrek gibi bir çok organ ve sistemi etkileyen kronik enflamatuvar otoimmün bir hastalıktır. SLE hastalığında kulak bulguları tanı kriterleri arasında yer almasada sensörinöral işitme kaybı, tinnitus ve vestibüler bulgular görülebilmektedir. Yapılan bir anket çalışmasında vertigo gibi vestibüler semptomların SLE hastalarında sağlıklı kontrol grubuna göre önemli derecede yüksek olduğu saptanmıştır. Yapılan histopatolojik çalışmalarda SLE hastalarında sakküler, utriküler, ve semisirküler kanalda yer alan tip 1 saçlı hücre yoğunlunun kontrol grubuna göre önemli oranda azaldığı ancak tip 2 saçlı hücre yoğunluğunda farklılık olmadığı ortaya konulmuştur. SLE hastalığında vestibüler sistem etkilenebileceğinden dolayı biz çalışmamızda SLE hastalarında VEMP testi yanıtlarını değerlendirerek SLE hastalarında vestibüler sistemin etkilenip etkilenmediğini objektif olarak ortaya koymayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Romatoloji kliniğinde SLE nedeniyle takip edilen 37 hasta tarafımıza cVEMP testi amaçlı yönlendirildi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalara 500 Hz frekansta bilateral servikal VEMP (cVEMP) testi uygulandı. cVEMP testi, 100 dB stimülasyondan 85 dB stimülasyona kadar uygulandı. Çalışmada supramaksimal düzey olan 100 dB stimülasyonları değerlendirilmeye alındı.
BULGULAR: SLE grubu ve sağlıklı kontrol grubu karşılaştırıldığında SLE grubundaki hastaların latans değerlerinde uzama, amplitud değerlerinde düşme izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SLE hastalığında hem semptomatik hemde asemptomatik kulakta vestibüler sistemi etkilediği histopatolojik, videonistagmografik ve anket çalışmalarında gösterilmiştir. Bizde çalışmamızda SLE hastalarında daha önce yapılmamış olan VEMP testi sonuçlarını değerlendirdik. SLE grubu ile sağlıklı kontrol grubu arasında yapılan latans ve amplitud karşılaştırılmasında SLE grubunda istatistiksel olarak önemli derece latans uzaması ve amplitudlarda düşme olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Sistemik lupus Eritematozus, VEMP, Endolenfatik hidrops

VEMP (vestibular evoked myogenic potential) responses in patients with SLE (Systemic Lupus Erythematosus).

Ahmet Baki1, Ahmet Adnan Cırık1, Özlem Pehlivan1, Muhammet Yıldız2
1Umraniye Training and Research Hospital
2Rize State Hospital

INTRODUCTION: Systemic lupus erythematous (SLE) is a chronic inflammatory autoimmune disease that affects many organs and systems such as skin, joints, lungs, and kidneys. Sensorineural hearing loss, tinnitus, and vestibular findings can be seen in SLE patients, although ear symptoms are not among diagnostic criteria. In a questionnaire study, vestibular symptoms such as vertigo were found to be significantly higher in SLE patients than in healthy controls. In histopathological studies performed, it was concluded that the type 1 hair cell density in the saccular, utricular, and semicircular canal in SLE patients decreased significantly compared to the control group but not in type 2 hair cell density. Since the vestibular system may be affected by SLE disease, we aimed to objectively evaluate whether the vestibular system is affected in SLE patients by evaluating VEMP test responses in SLE patients.
METHODS: In rheumatology clinic, 37 patients who were followed up due to SLE they were directed to us for the cVEMP test. All patients included in the study were tested on a 500 Hz frekans bilateral cervical VEMP (cVEMP)Supramaxial levels of 100 dB stimulation were included in the study. The cVEMP test was performed up to 85 dB stimulation from 100 dB stimulation. Supramaxial levels of 100 dB stimulation were included in the study.
RESULTS: Compared with the SLE group and the healthy control group, the latency values of the patients in the SLE group were prolonged and the amplitudes decreased.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Histopathological, videotagmographic, and questionnaire studies have shown that SLE disease affects both the symptomatic and asymptomatic ear vestibular system In our study, we evaluated the results of the VEMP test, which had not been done before in SLE patients. When compared to the SLE group and the control group, latency prolongation and fall in the amplitude were observed SLE patients.

Keywords: Systemic lupus erythematosus, VEMP, Endolymphatic hydropsSorumlu Yazar: Ahmet Baki, Türkiye
LookUs & Online Makale