ISSN : 1300 - 6363

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Çocuklarda Amyand herniler []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-30922 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.30922

Çocuklarda Amyand herniler

Metin Gündüz
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Apendiks vermiformisin inguinal herni kesesi içerisinde bulunması Amyand herni olarak tanımlanır. Peroperatif tanı konulan hastaların özellikleri değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde Kasım 2011- Aralık 2017 arasında opere edilen Amyand herniye sahip hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Hastaların yaş, cinsiyet, taraf, başvuru şikayeti ve tedavileri değerlendirildi.
BULGULAR: Belirtilen tarihler arasında 1279’u erkek 309’u kız olmak üzere 1668 hastada inguinal herni onarımı yapılmış olup 14 vakada peroperatif Amyand herni saptandı (% 0.83). Hastaların tamamı erkek olup yaş ortalaması 7.5 ay olarak saptandı. Hepsi sağ kasıkta olmak üzere 12 hastada şişlik, 1 hastada operasyon sonrası tekrarlayan şişlik, 1 hastada ise inkarserasyon mevcuttu. Apendektomi sadece 1 hastada yapıldı diğerlerinde apendiks batın içerisine redükte edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuklarda Amyand herni nadir görülmekte olup tanısı genelde ameliyat sırasında konulmaktadır. Herni kesesinin içerisi kontrol edilmeli, apendikste inflamasyon bulguları varlığında apendektomi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: çocuk, Amyand herni, inguinal herni, apendiks vermiformis

Amyand’s hernia in children

Metin Gündüz
Selcuk University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

INTRODUCTION: Presence of the vermiform appendix in an inguinal hernia sac is known as Amyand’s hernia. Patients with peroperative diagnoses was evaluated in present study.
METHODS: This retrospective study was carried out using data of patients those admitted to Selcuk University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery between November 2011 and December 2017. Clinical data, including age, sex of the patient, side of hernia, symptoms and treatment were evaluated.
RESULTS: In this period 1668 patients including 1279 male and 309 female were performed inguinal herniorrhaphy. Amyand’s hernia was diagnosed in 14 of them (% 0.83). All of them were male, had right sided Amyand’s hernia and mean age was 7.5 month old. 12 of them had swelling, 1 had nux inguinal hernia, and 1 had incaeseration. In only one patient appendectomy was performed with herniorrhaphy. Appendix vermiformis was reducted in others.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Amyand’s hernia is a rae condition in children. When diagnosed the appendix should be examined carefully. In presence of inflammatory status of appendix appendectomy must be performed.

Keywords: children, Amyand’s hernia, inguinal hernia, appendix vermiformisSorumlu Yazar: Metin Gündüz, Türkiye
LookUs & Online Makale