ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Retrospective Evaluation of Autoacoustic Emission Test and Auditory Brainstem Response in Risky Newborns []
. Ahead of Print: HNHJ-43760 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.43760

Retrospective Evaluation of Autoacoustic Emission Test and Auditory Brainstem Response in Risky Newborns

Funda Yavanoğlu Atay1, Gürkan Atay2, Çağatay Nuhoğlu3, Ömer Ceran4
1Istanbul Umraniye Training And Research Hospital, Department of Neonatoloji
2Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Deparment of Pediatric Intensive Care
3Istanbul Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Pediatrics
4Istanbul Medipol University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics

INTRODUCTION: The early development of the sense of hearing in the baby, greatly affects both language and language development as well as emotional, social and mental development. Hearing loss which higher in newborns with risk factors is 1-2% incidence in 1000 live births. Evoked Otoacoustic Emissions (EOAE) and Auditory Brainstem Response (ABR) methods are used in neonatal hearing screenings. We aimed to evaluate the EOAE and ABR results of the newborns in this study and the comparison of the two tests.
METHODS: Between January 2011 and July 2011, 104 newborn with high risk factor in our hospital were evaluated retrospectively.
RESULTS: The risk factors for congenital anomaly, be in intensive care and neonatal hyperbilirubinemia were found to be statistically significantly higher in the Hearing Loss group (+) than in the Hearing Loss group (-).In logistic regression analysis, it was determined that neonatal hyperbilirubinemia was a significant risk factor for hearing loss.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of our study, contribute to national data and it has been shown that the neonatal hyperbilirubinemia increases the risk of hearing loss.

Keywords: neonatal hyperbilirubinemia, hearing loss, otoacoustic emissions

Riskli Yenidoğanlarda Otoakustik Emisyon Testi ve İşitsel Beyin Sapı Cevabının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Funda Yavanoğlu Atay1, Gürkan Atay2, Çağatay Nuhoğlu3, Ömer Ceran4
1İstanbul Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı
3İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Kliniği
4İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bebeğin erken dönemde işitme duyusunun gelişmiş olması hem dil ve lisan gelişimini hem de duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimini önemli biçimde etkiler. İşitme kaybı 1000 canlı doğumda 1-2 oranında insidansla görülür. Bu oran yüksek riskli yenidoğanlarda daha yüksektir.
Yenidoğan işitme taramalarında uyarılmış otoakustik emisyonlar (Evoked Otoacoustic Emissions, EOAE) ve işitsel beyin sapı cevabı (Auditory Brainstem Response, ABR) yöntemleri kullanılmaktadır.Biz bu çalışmamızda risk faktörü taşıyan yenidoğanların EOAE ve ABR sonuçlarını ve iki testin karşılaştırmasını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2011- Temmuz 2011 arasında hastanemizde doğan ve risk faktörü bulunan 104 bebek retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: İşitme Kaybı (+) grubunda konjenital anomali, yoğun bakımda kalma ve sarılık varlığı risk faktörleri, İşitme Kaybı (-) grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Lojistik regresyon analizinde sarılığın işitme kaybı için anlamlı bir risk faktörü olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız sonucunda ulasal verilere katkı sağlanmış ve yenidoğan sarılığının işitme kaybı riskini arttırdığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: yenidoğan sarılığı, işitme kaybı, otoakustik emisyonCorresponding Author: Gürkan Atay, Türkiye
LookUs & Online Makale