ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Evaluation of Generic Antibiotic Usage Under The Perspective of Drug Cost []
. Ahead of Print: HNHJ-50023 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.50023

The Evaluation of Generic Antibiotic Usage Under The Perspective of Drug Cost

Güldem Mercanoglu
Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, University of Health Sciences, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The drug costs is the biggest expense item among health expenditures. Increasing use of generic drugs is the most important solution for decreasing the costs. Antibiotics, with 18.1% rate of prescription, are the most used pharmacological group worldwide. The aim of the study is to calculate the original/generic drug costs of antibacterial agents prescribed to the hospitalized patients in a university hospital.

METHODS: During 13 month-period prescribed drugs to the hospitalized patients were recorded with the product names and amount, and drug costs were determined for the 3 active agents most commonly prescribed in antibacterial group.
RESULTS: Total number of prescription was 337.462 during the 13-month-period. 46.3% of them were antibiotics. Among them 94.4% were antibacterial agents. In the subgroup analysis cephalosporin group of antibacterial agents were the most frequently prescribed. On the contrary amoxicillin+sulbactam was found to be the most frequently prescribed active substances within the top 100 prescription drugs. When prescription details were evaluated, generic forms of active substances were more frequently prescribed than the original drugs. From the point of drug costs with the use of generic drugs for 13 month-period the total saving was about 31. %.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is projected for 2023 that, the proportion of drug costs in health expenditures will reach 25% in our country. When this data is taken into consideration the usage and prescription of generic drugs should be encouraged. Establishing generic drug promotion policies, accelerating the regulatory processes of generic drugs and including generic drugs in reimbursement lists without delay will increase the demand for generic drugs and contribute to the reduction of drug costs which constitutes the most important part of health expenditures.

Keywords: generic medicine, antibiotic, drug cost

Jenerik Antibiyotik Kullanımının İlaç Maliyeti Yönünden Değerlendirilmesi

Güldem Mercanoglu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlık harcamalarının en büyük kalemini ilaç maliyetleri oluşturmaktadır. İlaç maliyetlerinin azaltılmasında en önemli çözüm yollarından biri jenerik ilaç kullanımının arttırılmasıdır. Antibiyotikler %18.1’lik oranla dünyada en çok reçetelenen farmakolojik grubu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı bir üniversite hastanesinde yatan hastalara reçete edilen antibakteriyel grubu ajanlar için orijinal/jenerik ilaç maliyetlerinin hesaplanmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: On üç aylık sürede yatan hastalara yazılan ve tedarik için hastane eczanesine gönderilen reçeteler müstahzar isimleri ile adet olarak kaydedilerek antibakteriyel ajanlarda en sık reçetelenen 3 etkin madde için ilaç maliyetleri belirlenmiştir.
BULGULAR: Bu periyotta toplam 337.462 adet reçete incelenmiştir. Bu reçetelerde kemoterapötik ajan yazılma sıklığı %46.3’tür. Bu reçetelerin %94.4’ünü antibiyotik/antibakteriyel, %2.8’ini antifungal, %1.9’unu antineoplastik, %0.8’ini antiviral ve %0.02’sini de antihelmintik ajanlar oluşturmaktadır. Antibiyotik/antibakteriyel ajanlar kendi içlerinde değerlendirildiğinde sefalosporinlerin en sık reçetelenen grup olduğu gözlenmiştir. Buna karşılık etkin madde bazında “ampisilin+sulbaktam” kombinasyonu ilk 100 reçetelenmede birinci sırada yer almaktadır. Etkin maddeler müstahzar bazında değerlendirildiğinde jeneriklerin orijinal ilaçlara göre daha çok reçetelendiği saptanmıştır. İlaç maliyetleri açısından ise, 13 aylık periyodda jenerik ilaç kullanımı ile ilaç maliyetindeki azalma %31.3 olarak saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ülkemizde 2023 yılında ilaç giderlerinin sağlık harcamaları içerisindeki oranının %25’e ulaşacağı öngörülmektedir Bu veri göz önüne alındığında, jenerik ilaç yazımı ve kullanımı teşvik edilmelidir. Ülkemizde eşdeğer ilaç teşvik politikalarının oluşturulması, eşdeğer ilaçların ruhsatlandırma sürecinin hızlandırılması ve eşdeğer ilaçların gecikmeksizin geri ödeme listelerine girmesi eşdeğer ilaca olan talebi artırarak sağlık harcamalarının en önemli kalemini oluşturan ilaç maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: jenerik ilaç, antibiyotik, ilaç maliyetiCorresponding Author: Güldem Mercanoglu, Türkiye
LookUs & Online Makale