ISSN : 2630-5720

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Meme kanseri nedeniyle tamoksifen kullanan hastalarda endometrial değişikliklerin transvajinal power Doppler ultrason ile değerlendirilmesi ve endometrial örnekleme ile karşılaştırılması []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-52244 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.52244

Meme kanseri nedeniyle tamoksifen kullanan hastalarda endometrial değişikliklerin transvajinal power Doppler ultrason ile değerlendirilmesi ve endometrial örnekleme ile karşılaştırılması

Önder Sakin1, Bülent Kars1, Orhan Ünal1, Engin Ersin Şimşek2, Halim Ömer Kaşıkçı2, Zehra Meltem Pirimoğlu1, Ali Doğukan Anğın1, Muzaffer Seyhan Çıkman1
1Dr Lutfi̇ Ki̇rdar Kartal Eği̇ti̇m Ve Araştirma Hastanesi̇ Kadin Hastaliklari Ve Doğum Kli̇ni̇ği̇
2Dr Lutfi̇ Ki̇rdar Kartal Eği̇ti̇m Ve Araştirma Hastanesi̇ Aile hekimliği Kli̇ni̇ği̇

GİRİŞ ve AMAÇ: Tamoksifenin en istenmeyen komplikasyonu endometriyal karsinom gelişmesidir. Transvajinal power Doppler ultrason tekniği endometrial vasküler değişiklikleri belirlemek ve bunları endometrial örneklemin sonuçları ile karşılaştırmak için kullanıldı. Teşhis değeri incelendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yüz on bir meme kanseri hastası çalışmaya alındı. Endometrial, uterin, adneksiyal ve vasküler değerlendirmeler yapıldı. Endometrial kalınlığı 5 mm'nin üstünde olanlara endometrial örnekleme önerildi ve 73 hastaya uygulandı.
BULGULAR: Grup 1 (n = 62), tamoksifen alan hastalar ve Grup 2 (n = 49), tamoksifen kullanmayan hastalardan yapılan biyopsi sonuçlarında 4 endometrial polip (% 5,5) vardı. Yirmi hastada power Doppler incelemesinde anormal vasküler değişiklikler vardı, ancak hiçbirinde habis kriterler mevcut değildi. Endometrial polip saptanan hastaların tümünde, power Doppler incelemede anormal vasküler paternler vardı. Üçü iyi huylu ölçülebilir Doppler akım özelliklerine sahipken, bunlardan birinde ölçülebilir olmayan akımlar vardı. Endometrial polip saptanan tüm hastalar premanopozal dönemdeydi ve tamoksifen kullanmıyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Transvajinal power Doppler ultrason endometriyumdaki vasküler değişiklikleri belirlemek için etkili bir yöntemdir. Ancak meme kanseri hastalarında lezyonu doğru olarak tanımlamak için yeterli değildir. Ve hangi hastalarda invaziv olmamız gerektiğini belirlememiz için de yetersizdir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, tamoksifen, ultrasonografi Doppler, endometriyal kanser

Evaluation of endometrial changes with transvaginal power Doppler ultrasound and comparing them with endometrial sampling in breast cancer patients that are using tamoxifen

Önder Sakin1, Bülent Kars1, Orhan Ünal1, Engin Ersin Şimşek2, Halim Ömer Kaşıkçı2, Zehra Meltem Pirimoğlu1, Ali Doğukan Anğın1, Muzaffer Seyhan Çıkman1
1Dr Lutfi̇ Ki̇rdar Kartal Training And Research Hospital Obstetri̇cs And Gynecology Clinic
2Dr Lutfi̇ Ki̇rdar Kartal Education And Research Hospital family medicine Clinic

INTRODUCTION: The most unwanted complication of tamoxifen is the development of endometrial carcinoma. Transvaginal power Doppler ultrasound technique to is used to determine endometrial vascular changes and compare them with the results of the endometrial sampling. The diagnostic value is examined.
METHODS: One hundred eleven breast cancer patients were included to the study. Endometrial, uterine, adnexal and vascular evaluations were performed. Endometrial samplings were recommended to the patients whose endometrial thickness was over 5 mm and were done to 73 patients.
RESULTS: Group 1 (n=62), patients that were receiving tamoxifen and group 2 (n=49), patients that were not using tamoxifen. There were 4 endometrial polyps (%5,5) in sampling results. Twenty patients had abnormal vascular changes in power Doppler examination but none of them had the malignant criteria. There were abnormal vascular patterns in the power Doppler examination in all of the patients who detected endometrial polyps. Three of them had benign measurable Doppler flow characteristics while one of them had non-measureable flows. All of the patients that were detected to have an endometrial polyp were pre-menopausal state and did not use tamoxifen.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Transvaginal power Doppler ultrasound is an effective method to determine vascular changes in the endometrium. But it is not enough to define the lesion correctly in breast cancer patients. And it is also insufficient to determine in which patients we should be invasive.

Keywords: Breast cancer, tamoxifen, ultrasonography Doppler, endometrial cancerSorumlu Yazar: Önder Sakin, Türkiye
LookUs & Online Makale