ISSN: 2630-5720

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Is sulfonamide group of tamsulosin main factor in the pathophysiology of floppy iris syndrome? []
. 2018; 58(4): 218-223 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.53244

Is sulfonamide group of tamsulosin main factor in the pathophysiology of floppy iris syndrome?

Ahmet Ürkmez1, Özgür Haki Yüksel2
1Department of Urology, Health Science University, Haydarpasa Numune Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Urology, Health Science University, Fatih Sultan Mehmet Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey

Intraoperative floppy iris syndrome (IFIS) was firstly described in the year 2005 by Chang et al. in patients using alpha-blockers. Tamsulosin, a selective alpha (a)-adrenergic receptor (AR) antagonist, is a commonly prescribed drug for benign hyperplasia of prostate (BPH) and it has been shown to have the strongest association with IFIS. Other drugs that predispose to IFIS include alfuzosin, doxazosin, terazosin, finasteride, labetalol, mianserin, chlorpromazine, donepezil and other antipsychotic agents. In literature reviews, pathophysiologic evaluation of IFIS has not yielded clear-cut results. In the present study, we examined this pathophysiologic mechanism from a different perspective and somewhat hypothetically analyzed chemical composition of these drugs. We analyzed their chemical formulas and pharmacological effects in combination. We compared tamsulosin with other IFIS inducing alpha-blockers and thought that its sulfonamide group might be a causative factor.

Keywords: Floppy iris syndrome, tamsulosin, sulfonamide bond, chemical formulas

Gevşek iris sendromu patofizyolojisindeki ana etken tamsulosinin sülfonamid gurubu mu?

Ahmet Ürkmez1, Özgür Haki Yüksel2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Gevşek iris sendromu (GIS) ilk kez 2005 yılında Chang ve arkadaşları tarafından alfa blokör kullanan hastalarda tariflenmiştir. Tamsulosin, selektif alfa adrenerjik reseptör antagonisti olup benign prostat hiperplazisinin tedavisinde sıklıkla reçete edilmektedir ve ameliyat sırasında GIS gelişimi ile güçlü bir ilişkisi olduğu gösterilmiştir. GIS gelişimine neden olabilen diğer ilaçlar ise alfuzosin, doksazosin, terazosin, finasterid, labetalol, mianserin, klorpromazin, donepezil ve diğer antipsikotik ajanlardır. Literatüre bakıldığında GIS gelişimine ilişkin patofizyolojik değerlendirmenin çok açık olmadığı gözlenmektedir. Yapılan çalışmaların çoğu tamsulosin temel alınarak yapılan karşılaştırma çalışmaları veya olgu sunumları şeklindedir. Biz bu çalışmada bu patofizyolojiye farklı bir bakış açısı kazandırarak ve biraz da hipotetikal olarak ilaçların kimyasal bileşiklerini inceledik. Kimyasal formüllerini ve farmakolojik etkilerini birlikte irdeledik. Tamsulosini, GIS yapan diğer alfa blokörler ile karşılaştırdığımızda yapısında bulunan sülfonamid gurubunun bir neden olabileceğini düşündük.

Anahtar Kelimeler: Gevşek iris sendromu, tamsulosin, sülfonamid bağı, kimyasal formüller

Ahmet Ürkmez, Özgür Haki Yüksel. Is sulfonamide group of tamsulosin main factor in the pathophysiology of floppy iris syndrome?. . 2018; 58(4): 218-223

Corresponding Author: Ahmet Ürkmez, Türkiye
LookUs & Online Makale