ISSN : 1300 - 6363

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Kombine spinal/ epidural anestezi altında laparoskopik kolesistektomi: 112 vakanın retrospektif incelenmesi per ve post operatif prognoz []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-60783 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.60783

Kombine spinal/ epidural anestezi altında laparoskopik kolesistektomi: 112 vakanın retrospektif incelenmesi per ve post operatif prognoz

Oğuzhan Sunamak1, Turgut Donmez2, Sinan Uzman3, Vuslat Muslu Erdem4, Duygu Ayfer Erdem4, Doğan Yıldırım5, Adnan Hut5, Hüseyin İmam Avaroğlu2, Muzaffer Akıncı5
1Genel Cerrehi Kliniği, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Genel Cerrehi Kliniği, Lutfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi, Istanbul
3Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
4Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Lutfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi, Istanbul
5Genel Cerrehi Kliniği, Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik kolesistektomi (LC), selim safra kesesi hastalıklarının tedavisinde altın standarttır. Son yıllarda spinal (SA), epidural (EA) ve kombine spinal epidural anestezi (CSEA) altında da yapılmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Safra taşı veya polip için LC yapılan 112 hasta retrospektif incelendi. Hastalarda düşük basınçlı CO2 pnömoperitoneum kullanıldı ve standart LC uygulandı. Hasta özellikleri, ASA skoru, eşlik eden hastalıklar, cerrahi, anestezi ve toplam süre kaydedildi. İntraoperatif komplikasyonlar (hipotansiyon, bradikardi, hipoksemi, bulantı-kusma, sağ omuz ağrısı, kaygı veya karın rahatsızlığı, ağrı) kaydedildi. Postoperatif omuz ağrısı, dural ponksiyon sonrası baş ağrısı (PDPH), bulantı / kusma, üriner retansiyon, anksiyete ve abdominal rahatsızlık ve ağrı kaydedildi.
BULGULAR: LC, bir hasta dışında hepsinde başarıyla tamamlandı. Yetmiş hastada VAS0 = 0, 40 hastada (% 35.7) VAS0 <1 ve 2 hastada (% 1.8) VAS0≤2 idi. Hastaların% 84.8'inde hasta memnuniyeti skoru 4 veya 5 bulundu. İntraperatif abdominal rahatsızlık, omuz ağrısı ve anksiyete sırasıyla 26 (% 23.2), 13 (% 11.6) ve 8 (% 7.1) hastada görüldü. İki hastada (% 1.8) intraoperatif hipotansiyon gelişti. Postoperatif olarak omuz ağrısı, üriner retansiyon, post-operatif bulantı-kusma ve PDPH, sırasıyla, 10 (% 8.9), 6 (% 5.4), 4 (% 3.6) ve 4 (% 3.6) hastada saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Düşük basınçlı CO2 pnömoperitoneum altında, CSEA ile LC uygulanabilir ve güvenlidir.

Anahtar Kelimeler: Anesthesia, laparoscopic cholecystectomy, pain

Laparoscopic Cholecystectomy under Combined Spinal/Epidural Anesthesia: A Retrospective Analysis of 112 Cases in Terms of Per and Post operative Outcomes.

Oğuzhan Sunamak1, Turgut Donmez2, Sinan Uzman3, Vuslat Muslu Erdem4, Duygu Ayfer Erdem4, Doğan Yıldırım5, Adnan Hut5, Hüseyin İmam Avaroğlu2, Muzaffer Akıncı5
1Department Of General Surgery, Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of General Surgery, Lutfiye Nuri Burat State Hospital, Istanbul
3Department Of Anesthesiology And Reanimation, Haseki Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department Of Anesthesiology And Reanimation, Lutfiye Nuri Burat State Hospital, Istanbul
5Department Of General Surgery, Haseki Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Laparoscopic cholecystectomy (LC) is the gold standard in treatment in benign gall bladder diseases. Spinal (SA), epidural (EA), and combined spinal epidural anesthesia (CSEA) has increased in recent years.
METHODS: 112 elective LC pts under CSEA for gallstones or polyps were analyzed retrospectively. Low-pressure CO2 pneumoperitoneum was used and standard LC was performed. Patient demographics, ASA score, co-morbidities, surgery, anesthesia, and the total time were recorded. Intra-operative complications (hypotension, bradycardia, hypoxemia, nausea-vomiting, right shoulder pain, anxiety or abdominal discomfort, and/or pain) were recorded. Post-operative shoulder pain, post-dural puncture headache (PDPH), nausea/vomiting, urinary retention, anxiety, and abdominal discomfort and/or pain were also recorded.
RESULTS: LC succeeded in all except one patient. Seventy patients had VAS0=0, 40 (35.7%) had VAS0<1, and 2 (1.8%) had VAS0≤2. The patient satisfaction score was 4 or 5 for 84.8% of the patients. There were intra-operative abdominal discomfort, shoulder pain, and anxiety in 26 (23.2%), 13 (11.6%), and 8 (7.1%) patients, respectively. Two patients (1.8%) developed intra-operative hypotension. Postoperatively, shoulder pain, urinary retention, post-operative nausea and vomiting, and PDPH were seen in 10 (8.9%), 6 (5.4%), 4 (3.6%), and 4 (3.6%) of the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: LC under CSEA with low-pressure CO2 pneumoperitoneum is feasible and safe.

Keywords: Anestezi, laparoskopik kolesistektomi, ağrıSorumlu Yazar: Oğuzhan Sunamak, Türkiye
LookUs & Online Makale