ISSN: 2630-5720

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Microsurgical subinguinal varicocelectomy in patients with recurrent or persistent varicocele []
. Ahead of Print: HNHJ-64426 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.64426

Microsurgical subinguinal varicocelectomy in patients with recurrent or persistent varicocele

Resul Sobay, Ahmet Tahra, Ferhat Yakup Suçeken, Uğur Tolga Şen, Eyüp Veli Küçük
Department of Urology, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Varicocele may be treated with many different modalities, includİng radiological and surgical approaches but what is the best treatment remains controversial. The recurrence rate following varicocele repair is up to 45%. The aim of this study is to investigate the efficacy of microsurgical varicocelectomy in varicocele recurrence.
METHODS: In our clinic,32 men who treated with persistent or recurrent varicocele were evaluated retrospectively. All patents were treated with artery and lymphatic sparing subinguinal microsurgical technique. Age, preoperative and postoperative semen parameters, serum testosterone levels, postoperative pregnancy rates, testicular volumes and complications were recorded and analyzed.
RESULTS: Postoperative mean serum testosterone levels were increased. Median sperm concentrations and motility rates were increased. With a minimum 6 months follow-up, the overall pregnancy rate was 37. %5(n=12) includnig 18.7% (n=6) of pregnancies achieved through natural intercourse, 9. %3(n=3) with IVF/intracytoplasmic sperm injecton, and %9.3(n=3) with intrauterine insemination. No complications such as hydrocele, hematoma, wound infecton, were observed during the follow-up period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, treatment of recurrent varicocele with subinguinal microsurgical technique is seems to be effective method with improving semen parameters, without a significant risk of postoperative complications.

Keywords: Varicocele, recurrent, microsurgery

Rekürren veya persistan varikosel hastalarında mikrocerrahi ile subinguinal varikoselektomi

Resul Sobay, Ahmet Tahra, Ferhat Yakup Suçeken, Uğur Tolga Şen, Eyüp Veli Küçük
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Varikosel radyolojik veya cerrahi olarak çok sayıda yöntem ile tedavi edilebilmektedir ancak en iyi tedavi halen tarışmalıdır. Tedavi sonrası %45’lere varan oranda nüks görülebilmektedir.Bu çalışmanın amacı varikosel rekürrensinde mikrocerrahi varikoselektomi tedavisinin etkinliğini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde persistan veya rekürren varikosel nedeni ile opere edilen ve verileri tam olan 32 hasta retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara arter ve lenf koruyucu subingunal mikrocerrah yöntem ile varikoselektomi uygulandı. Hastaların yaş, operasyon öncesi ve sonrası semen parametreleri, serum testosteron düzeyleri, operasyon sonrası gebelik oranları, testis volumleri ve komplikasyonlar kaydedildi
BULGULAR: Postoperatif ortalama serum testosteron düzeylerinde artış gözlendi. Medyan sperm konsantrasyonları, motilitede artış gözlendi. Altı aylık takip sonunda toplam fertilite oranı %37.5(n=12) olarak belirlendi. Bu gebeliklerden %18.7(n=6)’si spontan gebelik iken, %9.3(n=3)’ü in vitro fertilizasyon /intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ve %9.3(n=3)’ü intrauterine inseminasyon idi. Postoperatif takiplerde hastalarda hematom,hidrosel ve enfeksiyon gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda mikrocerrahi yöntem ile rekürren varikosel tedavisi, semen parametrelerinde artış ve düşük yan etki nedeni görülmesi nedeni ile başarılı bir yöntem olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Varikosel, rekürrens, mikrocerrahiCorresponding Author: Resul Sobay, Türkiye
LookUs & Online Makale