ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of VERION Image-guided System with Manual Marking in Limbal Relaxing Incision to Reduce Astigmatism in Eyes with Cataract []
. 2020; 60(2): 198-202 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.77698

Comparison of VERION Image-guided System with Manual Marking in Limbal Relaxing Incision to Reduce Astigmatism in Eyes with Cataract

Servet Çetinkaya
Department of Ophthalmology, Konyagoz Eye Hospital, Konya, Turkey

INTRODUCTION: To compare the results of Verion system with manual marking in the reduction of astigmatism in eyes with cataract and low to moderate astigmatism by forming limbal relaxing incisions (LRIs).
METHODS: Thirty-eight eyes of 22 patients who had undergone standard phacoemulsification surgery and limbal relaxing incision for astigmatic correction with the help of image-guided system (Verion) were compared retrospectively with 40 eyes of 24 patients, who had undergone standard phacoemulsification surgery and limbal relaxing incision for astigmatic correction with manual marking.
RESULTS: There was no significant difference between two groups concerning the mean 1st and 6th month postoperative uncorrected visual acuity (UCVA), best-corrected visual acuity (BCVA), spherical and cylindrical values (p-values, 0.054, 0.068, 0.946, 0.957, 0.971, 0.947, 0.254 and 0.195, respectively). Even though the mean postoperative 1st-month and 6th-month cylindrical values of the second group were higher than those of the first group, the difference was not significant statistically.
DISCUSSION AND CONCLUSION: LRIs performed during cataract surgery are efficient in reduction of low to moderate astigmatism. LRIs performed with Verion system seem to be not different significantly from LRIs performed with manual marking in the reduction of astigmatism during cataract surgery.

Keywords: Astigmatism, LRI; manual marking; verion.

Katarakt Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Astigmatı Azaltmak İçin Uygulanan Limbal Gevşetici İnsizyonlarda VERİON Sistemiyle Manuel İşaretleme Yönteminin Kıyaslanması

Servet Çetinkaya
Konyagoz Göz Hastanesi, Oftalmoloji Kliniği, Konya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kataraktı ve düşük-orta düzeyde astigmatı olan hastalarda astigmatizmayı azaltmak için uygulanan limbal gevşetici insizyon uygulanan manüel metodla VERION sisteminin kıyaslanması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: VERION sistemi yardımıyla astigmatik koreksiyon yapılan 22 hastanın 38 gözü ile, manuel metod uygulanan 24 hastanın 40 gözü retrospektif olarak kıyaslandı.
BULGULAR: Ameliyat sonrası 1. ve 6. ay ortalama düzeltilmemiş görme keskinliği, düzeltilmiş görme keskinliği, sferik ve silindirik değerleri açısından iki grup arasında anlamlı bir farklılık yoktu (p değerleri sırasıyla, 0.054, 0.068, 0.946, 0.957, 0.971, 0.947, 0.254 ve 0.195).Birinci grubun 1. ve 6. ay ortalama silindrik değerleri, ikinci gruba göre daha düşüktü, ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.254 ve p=0.189).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Düşük-orta düzeydeki astigmatı düzeltmek için katarakt cerrahisi esnasında uygulanan limbal gevşetici insizyonlar tatmin edici sonuçlar vermektedir.Bunun için uygulanan manuel metodla VERION sistemi arasında anlamlı bir fark yoktur

Anahtar Kelimeler: Astigmat, LRI; manuel işaretleme; verion.

Servet Çetinkaya. Comparison of VERION Image-guided System with Manual Marking in Limbal Relaxing Incision to Reduce Astigmatism in Eyes with Cataract. . 2020; 60(2): 198-202

Corresponding Author: Servet Çetinkaya, Türkiye
LookUs & Online Makale