ISSN: 2630-5720

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Combination or alone ? Which one is best in premature ejaculation treatment? []
. Ahead of Print: HNHJ-87699 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.87699

Combination or alone ? Which one is best in premature ejaculation treatment?

Aykut Buğra Şentürk1, Ali Haydar Yılmaz2, Basri Çakıroğlu3, Muhammet Yaytokgil5, Cemil Aydın1, Musa Ekici1, Serdar Aykan4, Mustafa Sungur5
1Department Of Urology,hitit University, Corum, Turkey
2Department of Urology, Bilecik State Hospital,Bilecik, Turkey
3Department of Urology, Hisar Intercontinental Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Urology, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
5Department Of Urology,hitit University Erol Olcok Training and Research Hospital, Corum, Turkey

INTRODUCTION: To compare the effectiveness of tadalafil alone and in combination with dapoxetine in patients with premature ejaculation.
METHODS: 120 patients treated at urology clinic for premature ejaculation were evaluated prospectively.IELT and IIEF forms of patients are filled before the study and their urological examinations were performed. Patients that are being treated were divided into 2 groups.Patients in group 1 have received only 5 mg tadalafil, whereas patients in group 2 have received a combination of dapoxetine 30 mg and tadalafil 5 mg.
RESULTS: After the treatment, group 1 mean IEFF scores were 25.12 ± 2.49 and mean IELT scores were 7.35 ± 4.37 seconds. There was a statistically significant increase in both parameters (p <0.001). After the treatment, group 2 mean IEFF scores were 27.37±2.46 and mean IELT scores were 9.07±4.20 seconds. There was a statistically significant increase in both parameters (p <0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Use of dapoxetine in combination with tadalafil instead of using tadalafil alone in the treatment of premature ejaculation will increase treatment success.

Keywords: premature ejaculation, tadalafil, Dapoxetine, combination

Kombinasyon mu, yalnız mı? Erken boşalma tedavisinde hangisi en iyisidir?

Aykut Buğra Şentürk1, Ali Haydar Yılmaz2, Basri Çakıroğlu3, Muhammet Yaytokgil5, Cemil Aydın1, Musa Ekici1, Serdar Aykan4, Mustafa Sungur5
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı, Çorum
2Bilecik Devlet Hastanesi, üroloji, Bilecik
3Hisar İnterkontinental Hastanesi
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
5Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji, Çorum

GİRİŞ ve AMAÇ: Prematüre ejakülasyonlu hastalarda tek başına tadalafil ve dapoksetinle olan kombinasyonunun etkinliğinin karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prematüre ejakülasyon için üroloji kliniğinde tedavi edilen 120 hasta prospektif olarak değerlendirildi. Hastaların IELT ve IIEF formları çalışmadan önce dolduruldu ve ürolojik muayeneleri yapıldı. Tedavi edilen hastalar 2 gruba ayrıldı. Grup 1'deki hastalar sadece 5 mg tadalafil aldı, grup 2'deki hastalar ise 30 mg dapoxetine ve 5 mg tadalafil kombinasyonunu aldı.
BULGULAR: Tedaviden sonra, grup 1 IEFF skorları 25.12 ± 2.49 ve ortalama IELT skorları 7.35 ± 4.37 saniye idi. Her iki parametrede de istatistiksel olarak anlamlı bir artış vardı (p <0.001). Tedaviden sonra, grup 2 IEFF skorları 27.37 ± 2.46 ve ortalama IELT skorları 9.07 ± 4.20 saniye idi. Her iki parametrede de istatistiksel olarak anlamlı bir artış vardı (p <0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Erken boşalmanın tedavisinde Tadalafilin tek başına kullanılması yerine dapoksetinle kombine kullanılması tedavi başarısını arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: erken boşalma, tadalafil, dapoksetin, kombinasyonCorresponding Author: Aykut Buğra Şentürk, Türkiye
LookUs & Online Makale