ISSN : 2630-5720

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Tek Port Kolesistektomi Ameliyatlarında Fasya Onarımında Kullanılan Dört Farklı Dikiş Malzemesine Doku Yanıtı []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-88597 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.88597

Tek Port Kolesistektomi Ameliyatlarında Fasya Onarımında Kullanılan Dört Farklı Dikiş Malzemesine Doku Yanıtı

Sina Ferahman1, Turgut Dönmez2, Oğuzhan Sunamak3, Selim Saraçoğlu1, Demet Ferahman4
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Abd
2Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
3Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıklar Abd

GİRİŞ ve AMAÇ: Tek port kolesistektomi operasyonlarında transvers kas fasya onarımı için kullanılan sütur materyallerine karşı dokularda oluşan enflamatuar reaksiyonunu değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir Devlet Hastanesi genel cerrahi kliniğinde Aralık 2013 - Ocak 2015 arasında tek port kolesistektomi ameliyatı yapılan 65 hasta retrospektif olarak incelendi. Tek kutuplu kolesistektomi ameliyatlarında yapılan 2 cmlik fasya insizyonunu tamir için kullanılan dikiş materyallerine doku reaksiyonu değerlendirildi. Ameliyat dikiş materyaline emici olmayan örgülü polyester, emilebilir olmayan monofilament polipropilen, emilebilir polifilament poliglaktin ve fasya defektinin onarımı için kullanılan emilebilir monofilaman poldioksanonun doku reaksiyonu analiz edildi.
BULGULAR: Bu çalışmada, 14 hastada absorbe edilemeyen örgülü polyester, 25 hastada absorbe edilemeyen monofilament polipropilen, 10 hastada emilen polifilament poliglaktin ve 16 hastada emilebilir monofilament poldioksanon kullanıldı. Hastalar en az 6 ay takip edildi. Yabancı cisim reaksiyonu gören 14 hasta antibiyotik tedavisine yanıt alınamadı ve bu nedenle reaksiyon oluşturan dikişlerin alınması için tekrar opere edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Emici olmayan örgülü polyester doku reaksiyonuna neden olmuş ve bu reaksiyon antibiyoterapi ve tıbbi tedavi ile giderilememiştir. Bu dikişin kullanıldığı tüm hastalar, dikiş materyalinin eksizyonu için ikinci kez ameliyat edildi. Diğer sütür materyalleri kullanılan hastalarda yumuşak doku reaksiyonu görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Süturler, Laparoskopi kolesistektomi, Yabancı cisim reaksiyonu, Herni

Tissue Response to Four Different Suture Materials Used to Repair Fascia Defect In Single Port Cholecystectomy Operations

Sina Ferahman1, Turgut Dönmez2, Oğuzhan Sunamak3, Selim Saraçoğlu1, Demet Ferahman4
1Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, General Surgery Department
2Lutfiye Nuri Burat State Hospital, General Surgery Department
3Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, General Surgery Department
4Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Internal Medicine Department

INTRODUCTION: Evaluation the inflammatory reaction of tissues to suture materials used for fascia repair in single port cholecystectomy operations.
METHODS: Files of 65 patients who underwent single port cholecystectomy operation in a State Hospital general surgery clinics from December 2013 to January 2015 were analyzed retrospectively. Tissue reaction to the suture materials used for repairing 2 cm fascia incision in single port cholecystectomy operations was evaluated. Tissue reaction to the suture materials non-absorbable braided polyester, non-absorbable monofilament polypropylene, absorbable polyfilament polyglactin and absorbable monofilament poldioxanone used for repairing the fascia defect was analyzed.
RESULTS: In this study, non-absorbable braided polyester was used in 14 patients, non-absorbable monofilament polypropylene in 25 patients, absorbable polyfilament polyglactin in 10 patients and absorbable monofilament poldioxanone in 16 patients. Patients were on follow at least 6 months. 14 patients who had foreign body reaction could not be treated by antibiotherapy and, therefore, taken into operation to excise the sutures creating the reaction.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Non-absorbable braided polyester caused tissue reaction and this reaction could not be treated by antibiotherapy and medical treatment. All the patients, in whom this suture material was used, had to be operated for the second time to excise the suture material. The patients, in whom the other suture materials were used, had no soft tissue reaction formation.

Keywords: Sutures, Laparoscopic cholecystectomy, Foreign-body reaction, HerniaSorumlu Yazar: Oğuzhan Sunamak, Türkiye
LookUs & Online Makale