ISSN: 2630-5720

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Investigation of Possible Antidiabetic Effects of Potentilla Fulgens in Diabetic Rats and Comparison with Other Antidiabetics []
. Ahead of Print: HNHJ-93898 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.93898

Investigation of Possible Antidiabetic Effects of Potentilla Fulgens in Diabetic Rats and Comparison with Other Antidiabetics

Polat İpek1, Ezel Taşdemir2, Yüksel Koçyiğit3
1Directorate Of GAP International Agricultural Research And Training Center, Diyarbakir.
2Medicalpark Hospital Fener Neighborhood. Tekelioğlu Avenue. Number: 7 Lara Antalya
3Dicle University Faculty of Medicine Department of Physiology

INTRODUCTION: Current antidiabetic drugs have adverse side effects, and depending on continuous use, the effects may decrease over time. In recent years, side effects are less, phytochemicals from natural plant sources have been the subject of research. However, studies and clinical investigations on antidiabetic and hypoglycemic effects of Potentilla Fulgens are still insufficien. Our aim in this study is; to investigate possible antidiabetic effects of Potentilla Fulgens in diabetic rats and to contribute to new therapeutic approaches by comparing them with other antidiabetics.
METHODS: In this study, rats were divided into 7 groups, with 7 rats in each group and one control and 6 diabetic groups. Streptozotocin-induced diabetic rats were sacrificed for three weeks after treatment with two different doses of intraperitoneal and intragastric Potentilla Fulgens and standard antidiabetic drugs, metformin and gliclazide.
RESULTS: Intraperitoneally administered Potentilla Fulgens significantly improved the activity of liver enzymes related to fasting blood glucose levels and carbohydrate metabolism. Intragastric 450 mg / kg / day Potentilla Fulgens did not show adequate antidiabetic effects. However, Potentilla Fulgens administered twice the dose (900 mg / kg / day) caused significant antidiabetic effects. Compared with metformin and gliclazide, it was found that Potentilla fulgens had similar effects at high doses.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to our findings, Potentilla Fulgens improves the activity of liver enzymes related to blood glucose and glucose metabolism in diabetic rats and has significant antidiabetic effects.

Keywords: Diabetes mellitus, potentilla fulgens, metformin, gliclazide

Diyabetik Sıçanlarda Potentilla Fulgens'in Olası Antidiyabetik Etkilerinin Araştırılması ve Diğer Antidiyabetiklerle Karşılaştırılması

Polat İpek1, Ezel Taşdemir2, Yüksel Koçyiğit3
1GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Diyarbakır.
2Medicalpark Hastanesi Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No: 7 Lara Antalya
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Güncel antidiyabetik ilaçlar, olumsuz yan etkilere sahiptir ve sürekli kullanıma bağlı olarak etkileri zamanla azalabilmektedir. Son yıllarda antidiyabetik özelliği gösteren ve yan etkileri daha az olan doğal bitkisel kaynaklı fitokimyasallar, araştırmalara konu olmuştur. Ancak, Potentilla Fulgens’in antidiyabetik ve hipoglisemik etkisi ile ilgili çalışmalar ve klinik incelemeler halen yeterli değildir.. Bu çalışmada amacımız; diyabetik sıçanlarda Potentilla Fulgens’in antidiyabetik etkilerini incelemek ve diğer antidiyabetiklerle karşılaştırarak yeni tedavi yaklaşımlarına katkı sağlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada sıçanlar, her bir grupta 7 adet sıçan olacak şekilde biri kontrol ve altısı diyabetik grub olacak şekilde toplam 7 gruba ayrıldı. Streptozotosin ile diyabet oluşturulan sıçanlar, üç hafta boyunca intraperitoneal ve intragastrik iki değişik dozda Potentilla fulgens ve standart antidiyabetik ilaçlar, metformin ve gliklazid ile tedavi edildikten sonra feda edildiler.
BULGULAR: İntraperitoneal olarak uygulanan Potentilla Fulgens, açlık kan glukoz düzeyi ve karbohidrat metabolizmasıyla ilgili karaciğer enzimlerinin aktivitesini önemli ölçüde iyileştirdi. İntragastrik 450 mg/kg/gün Potentilla Fulgens yeterli antidiyabetik etkiler gösteremedi. Ancak, Potentilla Fulgens dozu iki kat (900 mg/kg/gün) uygulandığında, önemli antidiyabetik etkilere neden oldu. Metformin ve gliklazid ile karşılaştırıldığında Potentilla Fulgens’in yüksek dozda benzer etkilere sahip olduğu anlaşıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımıza göre Potentilla Fulgens, diyabetik sıçanlarda kan glukoz düzeyi ve glukoz metabolizmasıyla ilgili karaciğer enzimlerinin aktivitelerinde iyileşmeler sağlamakta ve önemli antidiyabetik etkiler göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, potentilla fulgens, metformin, gliklazidCorresponding Author: Ezel Taşdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale