ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Diferansiye Tiroid Karsinomunda Tiroid Stimülan Hormonun Tümör Boyutuna Etkisi []
. 2019; 59(1): 46-49 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.98853

Diferansiye Tiroid Karsinomunda Tiroid Stimülan Hormonun Tümör Boyutuna Etkisi

Ibrahim Atak1, Mehmet Lütfi Polat1, Tuba Atak2, Fatih Yegen1, Erol Bağçivan1, Alaattin Güler1, Mehmet Veysi Samsa1
1Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa
2Çekirge Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: TSH’nın tiroid kanserinin gelişimi ve progresyonundaki etkisi açık değildir. Bu çalışma iyi diferansiye tiroid kanserinde TSH’nın tümör boyutu ve tümör invasivitesi üzerine etkisini araştırmak amacı ile gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz genel cerrahi kliniğinde 2015-2017 yılları arasında tiroidektomi ameliyatı olan 331 hasta değerlendirildi. Hastaların laboratuar bulguları, demografik özellikleri ve patoloji raporları geriye dönük olarak incelendi. Ameliyat öncesi serum TSH değerleri normal olanlar (0,4-4,0 mU/L) ‘Normal-TSH Grup’ (NTG) olarak, TSH değeri 0,4 mU/L den küçük olanlar ‘Düşük-TSH Grup’ (DTG) olarak gruplandırıldı. İki grup tümör multisentritesi, tümör kapsül invazyonu, tiroid kapsül invazyonu ve lenfovasküler invazyon açısından karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz için Chi-square test, Student’s t testi, and Mann–Whitney U testi kullanıldı.
BULGULAR: Altmış üçü NTG grubunda, 10 tanesi DTG grubunda olmak üzere toplamda 73 hastada diferansiye tiroid karsinomu tespit edildi. Ortalama tümör çapı NTG de 15,52±14,01 mm, LTG de ise 14,00±15,47 olarak tespit edildi. İki grup arasında tümör boyutu açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,450). Multisentrite, tümör kapsül invasyonu, tiroid kapsül invazyonu ve lenfovasküler invazyon NTG de daha fazla olmasına rağmen iki grup arasında istatistiksel olarak fark tespit edilmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim çalışmamızda preoperatif TSH seviyesi ile tümör boyutu ve invasivitesi arasında ilişki ortaya konulamamıştır. Konu ile ilgili prospektif randomize çalışmalara ihitiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tiroid karsinomu, Tiroid Stimülan Hormon, Mikrokarsinom, Tümör Boyutu  ,,

The Effect of Thyroid-stimulating Hormone on Tumor Size in Differentiated Thyroid Carcinoma

Ibrahim Atak1, Mehmet Lütfi Polat1, Tuba Atak2, Fatih Yegen1, Erol Bağçivan1, Alaattin Güler1, Mehmet Veysi Samsa1
1Department of General Surgery, Ali Osman Sonmez Oncology Hospital, Bursa, Turkey
2Department of General Surgery, Cekirge State Hospital, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: The effect of thyroid-stimulating hormone (TSH) on the development and progression of thyroid cancer is not clear. This study was performed to investigate the effect of TSH on the tumor size and invasiveness in well-differentiated thyroid cancer.
METHODS: A total of 331 patients undergoing thyroidectomy in the general surgery department of our hospital between 2015 and 2017 were evaluated. Laboratory findings, demographic characteristics, and the pathology reports of patients were retrospectively evaluated. Patients with normal pre-operative serum TSH levels (0.4–4.0 mU/L) and below the lower limit of the normal range (0.4 mU/L) were classified as “normal TSH group” (NTG) and “low TSH group” (LTG), respectively. Tumor multicentricity, tumor capsular invasion, thyroid carcinoma with capsular invasion, and lymphovascular invasion were investigated. Chi-square test, Student’s t-test, and Mann–Whitney U-tests were used for statistical analysis.
RESULTS: Differentiated thyroid cancer was determined in a total of 73 patients including 63 in NTG and 10 in LTG. Mean tumor diameter was determined to be 15.52±14.01 mm and 14.00±15.47 mm in NTG and in LTG, respectively. There was no statistically significant difference between the two groups with respect to tumor size (p=0.450). Although NTG had a higher rate of tumor multicentricity, tumor capsular invasion, thyroid carcinoma with capsular invasion, and lymphovascular invasion, there was no statistically significant difference between the two groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, no relationship was determined between pre-operative serum TSH levels and tumor size and invasiveness. Prospective, randomized controlled studies are needed on this subject.

Keywords: Microcarcinoma, thyroid cancer; thyroid-stimulating hormone; tumor size.

Ibrahim Atak, Mehmet Lütfi Polat, Tuba Atak, Fatih Yegen, Erol Bağçivan, Alaattin Güler, Mehmet Veysi Samsa. The Effect of Thyroid-stimulating Hormone on Tumor Size in Differentiated Thyroid Carcinoma. . 2019; 59(1): 46-49

Sorumlu Yazar: Ibrahim Atak, Türkiye
LookUs & Online Makale