ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Prediction of In-Hospital Mortality in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction: What is the Role of Thrombolysis in Myocardial Infarction Risk Index? [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 227-233 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.10693

Prediction of In-Hospital Mortality in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction: What is the Role of Thrombolysis in Myocardial Infarction Risk Index?

Burcu Genç Yavuz1, Mustafa Ahmet Afacan1, İsmail Tayfur1, Can Yucel Karabay2, Mehmet Koşargelir1, Özlem Tataroğlu3, Onur Incealtın4, Davut Tekyol1
1Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, University of Health Sciences Turkey, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Turkey, Kartal Dr Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Emergency Medicine, University of Medeniyet, Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Thrombolysis in myocardial infarction (TIMI) risk index has been developed to predict the prognosis in patients with coronary artery disease. In this study, we evaluated the prognostic value of TIMI risk index in patients with ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) when TIMI risk index was calculated in the emergency department (ED) and patients were referred to an interventional center.
METHODS: In this retrospective analysis, we evaluated the in-hospital mortality prognostic impact of TIMI risk index on 944 patients with STEMI treated with primary percutaneous coronary intervention. Patients were divided into two groups according to the presence of in-hospital mortality and the baseline features were compared between these groups. Multivariate analysis was implemented to detect independent predictors of in-hospital mortality.
RESULTS: TIMI risk index was an independent predictor (OR: 5.75; 95% confidence interval: 2.09–15.8; p=0.0007) of in-hospital mortality besides Killip stage, chronic kidney disease, and total ischemic time according to the results of the multivariate regression analysis. ROC analysis showed that the best cutoff value of the TIMI risk index to predict in-hospital mortality was 29.3 with 79.1% sensitivity and 80.7% specificity.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study indicated that TIMI risk index calculated in the ED is an independent prognostic factor for in-hospital mortality in patients with STEMI.

Keywords: Mortality, ST-segment elevation myocardial infarction; thrombolysis in myocardial infarction risk index.

STEMI'de hastane içi mortalite tahmini: TIMI risk endeksinin rolü nedir?

Burcu Genç Yavuz1, Mustafa Ahmet Afacan1, İsmail Tayfur1, Can Yucel Karabay2, Mehmet Koşargelir1, Özlem Tataroğlu3, Onur Incealtın4, Davut Tekyol1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Miyokard infarktüsünde tromboliz (TIMI) risk indeksi koroner arter hastalığı olan hastalarda prognozu öngörmek için geliştirilmiştir. Bu çalışmada, TIMI risk indeksinin ST segment yükselmeli miyokard infarktüslü (STEMI) hastalarda acil serviste hesaplanarak girişimsel bir merkeze yönlendirilmesinin prognostik değerini değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada TIMI risk indeksinin hastane içi mortalite tahmininde etkinliğini primer perkütan koroner girişim (PPCI) ile tedavi edilen STEMI'li 944 hasta üzerinde retrospektif olarak değerlendirdik. Çalışmamızda hastalar hastane içi mortalite varlığına göre iki gruba ayrılarak temel özellikler bu gruplar arasında karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Çalışmamızda Hastane içi mortaliteyi öngörmede çok değişkenli regresyon analizi sonuçlarına göre, TIMI risk indeksi (OR: 5,75;% 95 güven aralığı CI: 2,09–15,8; p = 0,0007) bağımsız bir belirleyici olarak tespit edilmiştir. Hastane içi mortaliteyi tahmin etmek için TIMI risk endeksinin en iyi kesme değerinin 29,3% olduğunu; 80,7% duyarlılık ve 79,1% özgüllük ile ROC analizi göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız acil serviste hesaplanan TIMI risk endeksi değerinin, STEMI hastalarında hastane içi mortalite için bağımsız bir prognostik faktör olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Mortalite, miyokard infarktüsünde tromboliz risk indeksi, ST-segment yükselmeli miyokard infarktüsü

Burcu Genç Yavuz, Mustafa Ahmet Afacan, İsmail Tayfur, Can Yucel Karabay, Mehmet Koşargelir, Özlem Tataroğlu, Onur Incealtın, Davut Tekyol. Prediction of In-Hospital Mortality in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction: What is the Role of Thrombolysis in Myocardial Infarction Risk Index?. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 227-233

Corresponding Author: Burcu Genç Yavuz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale