ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Effect Of Vıtamın D Levels On The Frequency Of Upper Respıratory Infectıon In Chıldren [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-16769 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.16769

The Effect Of Vıtamın D Levels On The Frequency Of Upper Respıratory Infectıon In Chıldren

Aysun Boğa1, Ebru Şahin1, Mehmet Karacı1, Çiğdem Yanar Ayanoğlu2, Yusuf Kaya3, Yasin Dağ1
1Sancaktepe Training and Research Hospital, Pediatric Department
2Yeditepe University Medical School, Pediatric Department
3Liv Hoispital Ulus

INTRODUCTION: Vitamin D deficiency affect many systems other than bone and mineral metabolism. In our study, the relationship between the incidence of upper respiratory tract infection and vitamin D levels were investigated.
METHODS: The files of patients who admitted to our pediatric outpatient clinic between 2015 and 2016, diagnosed as Upper Respiratory Tract Infection were evaluated retrospectively. 430 patients whose vitamin D levels were examined included in the study. The number of upper respiratory tract infections of the patients in the last 1 year were recorded and the patients were divided into 3 groups according to vitamin D levels. Serum 25 (OH) D3 levels were accepted as sufficient between 20-100ng / ml, insufficient between 12-20ng / ml and deficient if <12 ng / ml and the relationship between them was evaluated.
RESULTS: In our study 225 (52.3%) girls and 205 (47.7%) boys between the ages of 0 and 18 years were included.15.3% of children had vitamin D levels below 12 ng / ml (group 1), 32.2% between 12 and 20 ng / ml (group 2), and 52.5% 20-100 ng / ml (group 3). In our study, the mean frequency of annual upper respiratory tract infection was 1.95 in the first group, 2.12 in the second group, and 1.75 in the third group. The incidence of the upper respiratory tract infection in the group with 20-100 ng/ml vitamin D levels was found to be significantly lower than the groups with <20 ng / ml vitamin D levels (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The frequency of Upper Respiratory Tract Infection was significantly lower in children with adequate vitamin D levels compared to the other groups. Vitamin D supplementation in children who has vitamin D insufficiency or deficiency has a positive effect on many systems and it may be thought to reduce the frequency of upper respiratory tract infection.


Keywords: Child, Upper Respiratory Tract Infection, Vitamin D levels

Çocuklarda Vitamin D Düzeylerinin Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Görülme Sıklığı Üzerine Etkisi

Aysun Boğa1, Ebru Şahin1, Mehmet Karacı1, Çiğdem Yanar Ayanoğlu2, Yusuf Kaya3, Yasin Dağ1
1Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
3Liv Hastanesi Ulus

GİRİŞ ve AMAÇ: D vitamini yetersizliği ve eksikliği kemik ve mineral metabolizması dışında bir çok sistemi etkilemektedir. Çalışmamızda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu görülme sıklığı ile D vitamini düzeyleri arasındaki ilişki araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2015 -2016 yılları arasında çocuk polikliniğimize başvurup Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu tanısı alan hastaların dosyaları restrospektif olarak değerlendirildi. D vitamini düzeyi bakılmış olan 430 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların son 1 yıl içerisinde geçirilmiş Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu sayıları kaydedildi ve D vitamini düzeylerine göre 3 gruba ayrıldı. Serum 25 (OH) D3 düzeyleri 20-100 ng/ml arasında yeterli,12-20ng/ml arasında yetersiz, <12 ng /ml ise eksik olarak kabul edildi ve bunlar arasındaki ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamızda 0 ile 18 yaş arasında, 225 (% 52,3) kız ve 205 (%47,7) erkek çocuk yer aldı. Çocukların %15,3’ünün D vitamini düzeyi 12 ng/ml’nin altında (1.grup), %32,2’sinin 12 -20 ng/ml’nin arasında (2.grup ), %52,5’inin 20-100ng/ml’nin (3.grup )arasında idi. Çalışmamızda 1.grupta yıllık Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu sıklığı ortalama 1,95, 2.grupta 2,12, 3. grupta 1,75 idi. Üst solunum Yolu Enfeksiyonu sıklığı D vitamini 20-100 ng /ml olan grupta, <20 ng /ml olan grup ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: D vitamini düzeyi yeterli olan çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu sıklığının diğer gruplara göre anlamlı derecede düşük olduğu görüldü. D vitamini yetersiz ve eskik olan çocuklarda D vitamini desteğinin verilmesi bir çok sistem üzerinde olumlu etkisi olduğu gibi üst solunum yolu enfeksiyonu sıklığını da azaltacağı düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu, D vitaminiCorresponding Author: Aysun Boğa, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale