ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Clinical and Electrophysiologic Approach to Ulnar Nerve Entrapment Neuropathies Proximal to the Elbow [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 373-378 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.29981

Clinical and Electrophysiologic Approach to Ulnar Nerve Entrapment Neuropathies Proximal to the Elbow

Reyhan Sürmeli1, Emine Taşkıran2, Nurten Uzun Adatepe3, Turgut Adatepe4, Orhan Yagğız4
1Department of Neurology, University of Health Sciences Turkey, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Neurosurgery, Cerrahpasa University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Neurology, Cerrahpasa University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
4Department of Neurology, University of Health Sciences Turkey, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the clinical and electrophysiologic features of ulnar nerve entrapment neuropathies proximal to the medial epicondyle, especially those caused by working while leaning on the elbow.
METHODS: In this study, the data of 234 patients who were admitted to the EMG Laboratory of the neurology clinic with complaints of numbness in the fourth and fifth fingers, ulnar weakness, and in addition, ulnar entrapment neuropathy was detected in their electrophysiological examinations. In 175 (74.8%) of these patients, ulnar entrapment neuropathy was detected proximal to the medial epicondyle. The study was continued with these 175 patients. The findings obtained from the electrophysiological and clinical examinations of the patients were analyzed.
RESULTS: Entrapment was in the left side in 96.57% of the patients, whereas it was right-sided in 3.43% (p<0.001). Ulnar nerve motor responses Entrapment were investigated as above elbow, under elbow, and wrist. Above elbow latency, motor response duration, amplitude and field results were measured as 8.69±1.24 ms, 12.56±2.73 ms, 3.64±2.24 mV and 11.62±7.37 mV*ms, respectively. When compared the results of above elbow with wrist and under elbow, amplitude and field were decreased and latency were prolonged (p<0.001, p<0.001, p<0.001, respectively). There wasn’t statistical difference between the groups in the ulnar nerve motor response duration (p<0.001). Above elbow to under elbow nerve conduction velocity was 33.98±8.35 m/s, and under elbow to wrist nerve conduction velocity was measured as 61.99±4.23 m/s. Above elbow to under elbow conduction velocity was found to be slower (p<0.001). Demyelinating lesions were detected in 83.4% and axonal lesions in 16.6%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was shown that ulnar nerve entrapment proximal to medial epicondyle was the most common type among all ulnar nerve entrapments. This acute entrapment was associated with hand dominance and was most commonly seen in demyelinating character.

Keywords: Entrapment neuropathy, electromyography, ulnar nerve.

Dirsek Proksimali Ulnar Sinir Tuzaklanma Nöropatilerine Klinik ve Elektrofizyolojik Yaklaşım

Reyhan Sürmeli1, Emine Taşkıran2, Nurten Uzun Adatepe3, Turgut Adatepe4, Orhan Yagğız4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türki̇ye
2Cerrahpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Cerrahpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türki̇ye

GİRİŞ ve AMAÇ: Medial epikondilin proksimalinde, özellikle dirseğe yaslanarak çalışmanın neden olduğu ulnar sinir tuzak nöropatilerinin klinik ve elektrofizyolojik özelliklerini değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma retrospektif bir çalışmadır. Nöroloji Kliniği EMG Laboratuvarı'na dördüncü ve beşinci parmaklarda uyuşma ve ulnar güçsüzlük şikayetleri ile başvuran ve elektrofizyolojik incelemelerinde ulnar tuzak nöropati saptanan 234 hastadan, medial epikondil proksimalinde ulnar tuzak nöropati saptanan 175 (% 74,78) hastanın elektrofizyolojik ve klinik muayenelerinden elde edilen bulgular istatistiksel olarak incelendi.
BULGULAR: Hastaların % 96.57'sinde tuzak sol tarafta iken, % 3.43'ünde sağ taraftaydı (p <0.001). Ulnar tuzak nöropati ile el baskınlığı arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı. Ulnar sinir motor yanıtları dirsek üstü, dirsek altı ve bilek olmak üzere incelendi. Dirsek üstü latans, ileti süresi, amplitüd ve alan yanıtları sırasıyla 8.69 ± 1.24 ms, 12.56 ± 2.73 ms, 3.64 ± 2.24 mV ve 11.62 ± 7.37 mV*ms olarak ölçüldü. Amplitüd ve alan yanıt ortalamaları bilek ve dirsek altı ölçüm sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalmış, latans ise anlamlı olarak uzamış olarak bulundu (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p<0.001). Ulnar sinir yanıt süresinde gruplar arasında istatistiksel fark saptanmadı (p>0.05). Dirsek üstü-dirsek altı ileti hızı 33.98 ± 8.35m/s, dirsek altı-bilek ileti hızı ise 61.99 ± 4.23m/s olarak ölçüldü. Dirsek üstü-dirsek altı ileti hızı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yavaş olarak saptandı (p<0.001). Hastaların lezyon tipine göre dağılımı incelendiğinde 146 (% 83.4) hastada demiyelinizan lezyonlar, 29 (% 16.6) hastada aksonal lezyonlar gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüm ulnar sinir tuzaklarında en sık görülen durum, medial epikondil proksimalinde ulnar sinir tuzaklanması olarak saptandı. Bu akut tuzaklanma, el baskınlığı ile ilişkili ve en yaygın olarak demiyelinizan karakterdeydi.

Anahtar Kelimeler: Ulnar sinir, tuzak nöropati, elektromiyografi

Reyhan Sürmeli, Emine Taşkıran, Nurten Uzun Adatepe, Turgut Adatepe, Orhan Yagğız. Clinical and Electrophysiologic Approach to Ulnar Nerve Entrapment Neuropathies Proximal to the Elbow. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 373-378

Corresponding Author: Reyhan Sürmeli, Türkiye
LookUs & Online Makale