ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation of the Knowledge Level and Attitude of Mothers About Infantile Colic [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 38-44 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.47135

Evaluation of the Knowledge Level and Attitude of Mothers About Infantile Colic

Ebru Türkoğlu Ünal, Ali Bülbül, Gizem Kara Elitok, Hasan Avşar, Sinan Uslu
Department of Neonatology, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to evaluate the sources of information of mothers about infantile colic, the factors that may affect colic attacks and their perception about behavioral soothing techniques, their attitudes regarding supplementary and alternative vegetable supplements and medicine treatments.
METHODS: This prospective, descriptive cross-sectional study was conducted with the mothers of 0-6 month old babies followed in the Newborn Policlinic. One hundred fifty volunteering mothers were included in this study. The data were collected using a questionnaire. The questionnaire in this study, including 26 questions, was prepared by the researchers. In the questionnaire, the participants were asked questions face to face.
RESULTS: The findings obtained in this study showed that 106 mothers (70,7%) had a story about an infantile colic baby. 45% of the mothers received information from health professionals, 18% from the internet and social media, 13% from family elders. They were thinking that colic attacks would increase because of the food the mothers ate due to the mothers not keeping themselves warm and formula feeding. The behavioral soothing techniques most widely used were giving a massage to the baby, washing the baby and putting a warm towel on the baby’s belly. Fifty-four mothers (36%) said that the babies could be given herbal tea and (61.3%) said that they would prefer fennel tea. The most common treatments administered by physicians were probiotic drops and simethicone drops. Fifty-nine of the mothers (39%) indicated that colic attacks would do harm to the baby in the future and 122 of them (81.3%) indicated that the same could be harmful to the mothers’ psychology.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Parents should be informed that infantile colic is a self-limiting and benign condition, will not harm their babies. They also should be conscious of the side of supplementary and alternative vegetable supplements. The mothers should be supported by other family elders in baby-care, motivated by health professionals, and mothers should receive psychological counseling support when necessary.

Keywords: Infant, infantile colic; newborn; treatment.

İnfantil kolik hakkında annelerin bilgi düzeyi ve tutumlarının değerlendirilmesi

Ebru Türkoğlu Ünal, Ali Bülbül, Gizem Kara Elitok, Hasan Avşar, Sinan Uslu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, annelerin, infantil kolik hakkında bilgi kaynaklarını, kolik ataklarını etkileyebilen faktörler ve davranışsal yatıştırma yöntemleri hakkındaki algılarını, bebeğe verilen tamamlayıcı ve alternatif bitkisel destekler hakkındaki yaklaşımlarını ve ilaç tedavilerini değerlendirmek için yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif, tanımlayıcı kesitsel çalışma, Yenidoğan Polikliniği’nden takip edilen 0-6 ay arası bebeklerin anneleri ile yapıldı. Çalışmaya gönüllü 150 anne alındı. Çalışmanın 26 soruluk anket formu araştırmacılar tarafından oluşturuldu. Anketteki sorular, katılımcılara, yüz yüze soruldu.
BULGULAR: Çalışmaya katılan annelerin 106’sında (%70.7) infantil kolikli bir bebek öyküsü vardı. Annelerin, %45’i sağlık çalışanlarından, %18’i internet ve sosyal medyadan ve %13’ü aile büyüklerinden bilgi almıştı. Kolik ataklarını, en sık annenin yediği yiyeceklerin, annenin kendini sıcak tutmamasının, formula ile beslenmenin arttıracağını düşünüyorlardı. Kolik ataklarını azaltmada en sık başvurulan davranışsal yatıştırma yöntemleri; bebeğe masaj yapmak, banyo yaptırmak ve karnına ılıtılmış havlu koymak idi. Çalışmada, annelerin 54’ü (%36) bebeklere bitki çayı verilebileceğini ve rezene çayını (%61.3) tercih edeceklerini belirttiler. Hekimler tarafından en sık verilen tedaviler probiyotik damla ve ikinci sıklıkta simetikon damla idi. Bebeklere kolik tedavisinde en sık probiyotik damla, ikinci sıklıkta ise simetikon damla verildiği görüldü. Annelerin 59’u (%39) kolik ataklarının ileride bebeğe zararı olacağını ve 122’si (%81,3) annenin psikolojisini bozabileceğini belirtti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aileler, infantil koliğin iyi seyirli ve kendini sınırlayan bir durum olduğu, bebeklerine zarar vermeyeceği ve tamamlayıcı-alternatif bitkisel desteklerin yan etkileri konusunda bilgilendirilmelidir. Annelerin bebek bakımında diğer aile büyükleri tarafından desteklenmeli, sağlık çalışanları tarafından motive edilmeli ve gerekli durumlarda anneler psikolojik danışmanlık desteği almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bebek, yenidoğan, infantil kolik, tedavi

Ebru Türkoğlu Ünal, Ali Bülbül, Gizem Kara Elitok, Hasan Avşar, Sinan Uslu. Evaluation of the Knowledge Level and Attitude of Mothers About Infantile Colic. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 38-44

Corresponding Author: Ebru Türkoğlu Ünal, Türkiye
LookUs & Online Makale