ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation of Low-Intensity Extracorporeal Shock Wave in the Treatment of Peyronie’s Disease: A Single Arm Observational Study [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 31-35 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.48716

Evaluation of Low-Intensity Extracorporeal Shock Wave in the Treatment of Peyronie’s Disease: A Single Arm Observational Study

İbrahim Nüvit Tahtalı1, Turgay Karataş2
1Department of Urology, Malatya Training and Research Hospital, Malatya, Turkey
2Department of Anatomy, İnönü University, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study was to determine the efficacy of low-intensity extracorporeal wave therapy (Li-ESWT) in the treatment of Peyronie’s disease (PD).
METHODS: Li-ESWT was used to treat 41 patients applied with PD using the Duolith SD1 Ultra device. In Peyronie’s patients, a total of 300 beats (3,000 strokes 0.25 mJ/mm2) were applied to the penile region to be Li-ESWT with clinical emphasis, that is, on the palpable Peyronie’s plaque, once a week for 6 weeks. The method’s reproducibility and efficacy were determined by comparing penile discomfort, penile curvature, penile plaque size, and International Index of Erectile Function (IIEF-5) score values in Peyronie’s patients at baseline and 3 months, 6 months, and 1 year after Li-ESWT treatment.
RESULTS: While there was a statistically significant decrease (p<0.001) in Vas score before and after Li-ESWT treatment at 3, 6, and 12 months, the change in angulation in IIEF-5 scoring and plaque size was not significant (p=0.950, p=0.162, p=0.162, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: These results showed us that Li-ESWT treatment in PD did not provide angulation, shrinkage of penile plaque and improvement in sexual functions, except for reducing the penile pain complaint of the patients during erection. Findings indicate that Li-ESWT alleviates penile pain associated with PD. However, it did not appear to be useful in terms of reducing penile curvature, plaque size, or sexual function.

Keywords: Extracorporeal shock wave therapy, penis, peyronie’s disease.

Peyronie Hastalığı Tedavisinde Düşük Yoğunluklu Ekstrakorporeal Şok Dalgasının Değerlendirilmesi: Tek Kol Gözlemsel Çalışma

İbrahim Nüvit Tahtalı1, Turgay Karataş2
1Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Malatya, Türkiye
2Anatomi Anabilim Dalı, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada düşük dansiteli extrakorporal dalga tedavisi (Low-İntensity Extracorporeal Shock Wave Therapy =Li-ESWT)'nin Peyronie hastalığı üzerine etkilerini incelemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Peyronie hastalığı olan 41 hastaya tedavi için Duolith SD1 Ultra cihazı ile Li-ESWT uygulandı. Peyroni hastalarında Li-ESWT yapılacak penis bölgesini klinik odaklama ile yani palpe edilen peyroni plak üzerine, her seansta toplam 300 atım (3,000 vuruş 0,25 mJ/mm2) 6 hafta haftada 1 seans uygulandı. Başlangıç ve Li-ESWT uygulandıktan 3. ay 6. ay ve 1 yıl sonra peyroni hastalarında, penil ağrı, penil kurvatur, penil plak büyüklüğü ve IIEF-5 skorlaması değeri kıyaslanarak bu yöntemin güvenilirliği ve etkinliği değerlendirilirdi.
BULGULAR: Hastalara tedavi öncesi ve Li-ESWT tedavisinden sonra 3. ay, 6. ay ve 12. ay’daVas skorlamasında istatiski açıdan anlamlı bir düşme (p<0,001) bulunmuş iken, angulasyondaki değişim, IIEF-5 skorlamasında, plak büyüklüğünde, sırasıyla( p=0,950, p=0,162, p=0,162) anlamlı bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: peyroni hastalığında Li-ESWT tedavisi ile hastaların ereksiyonda oluşan penil ağrı şikayetini azaltma dışında angulasyon, penil plak‘da küçülme ve cinsel fonksiyonlarda iyileşme sağlanamadığını göstermiştir. Verilerimize göre Li-ESWT, Peyronie hastalığında görülen penil ağrıyı azalttığı ancak penis eğriliğini azaltmada, plak boyutunu küçültmede ve cinsel işlevi iyileştirmede etkili görünmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi, penis, peyroni hastalığı

İbrahim Nüvit Tahtalı, Turgay Karataş. Evaluation of Low-Intensity Extracorporeal Shock Wave in the Treatment of Peyronie’s Disease: A Single Arm Observational Study. Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 31-35

Corresponding Author: İbrahim Nüvit Tahtalı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale