ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Our Sleep Laboratory Results: Etiological Investigation of Snoring [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-58234

Our Sleep Laboratory Results: Etiological Investigation of Snoring

Süleyman Erdoğdu
University of Health Sciences Turkey, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: I aimed to investigate the presence of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS), Body Mass Index (BMI), hypertension (HT), diabetes (DM), and obesity in patients with snoring complaints and to determine the relationships between them.
METHODS: I detected the people with HT and DM and AHI found by detecting apnea and hypopneas, BMI calculated in the light of age, height and weight data of patients admitted to our hospital with snoring complaints between January 2019 and January 2021.
RESULTS: A total of 501 patients, 330 (65.9%) of the patients were male. 171 (34.1%) were female. 39 of the patients (7.78%) simple snoring; 134 of them (26.75%) mild OSAS; 108 (21.56%) of them were determined as moderate OSAS and 220 (43.91%) of them were determined as severe OSAS. In the total study group, 98 (19.56%) HT and 170 (33.93%) DM patients were determined.
DISCUSSION AND CONCLUSION: No significant difference was found between Apnea-Hypopnea Index (AHI) and age. As BMI increases, so does AHI, and this relationship was significant. The patients with severe OSAS have higher BMI. As BMI and AHI increase, the number of HT and DM patients also increases. In this study, no patients with weak BMI and snoring were found.

Keywords: Obstructive sleep apnea syndrome, apnea-hypopnea index, polysomnography, snoring.

Uyku Laboratuvarı Sonuçlarımız: Horlamanın Etyolojik Araştırılması

Süleyman Erdoğdu
Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kulak Burun Boğaz Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı,hastanemize horlama yakınması ile baş vuran hastalarda,obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS), Vücut Kitle İndeksi (BMI), hipertansiyon (HT),diyabet (DM) ve obezite varlığını araştırmak ve aralarındaki ilişkileri tesbit etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2019 ile Ocak 2021 tarihleri arasında hastanemize horlama yakınması ile baş vuran hastaların yaş,boy uzunluğu ve kilo verileri ışığında hesaplanan BMI yanı sıra horlama sonucunda ortaya çıkan apne ve hipopnelerin tesbiti ile bulunan AHI hesaplandı.Beraberinde HT ve DM hastalığı olanlar tesbit edildi.Elde edilen değerlerin yorumu yapılarak istatistiki olarak çalışması yapıldı.
BULGULAR: Hastaların 330 (%65,9) u erkek; 171 (%34,1) i kadın olmak üzere toplamda 501 hasta çalışmaya alındı.Hastaların 39’u (%7.78) basit horlama;134'ü (%26,75) hafif derecede OUAS; 108’i (%21,56) orta derecede OUAS ve 220'si (% 43.91) ağır derecede OUAS olarak tespit edilmiştir.BMI sı zayıf hastaya rastlanmadı. Toplam çalışma grubu içerisinde, 98 adet(%19.56) HT ve 170 adet (%33.93) DM hastası tesbit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Apne Hipopne İndeksi (AHI) ile yaş arasında anlamlı fark bulunmamıştır. BMI arttıkça AHI de artmaktadır ve aralarındaki bu ilişki anlamlı bulunmuştur. Ağır OUAS olan hastaların daha yüksek BMI’ya sahip oldukları tespit edilmiştir. BMI ve AHI arttıkça HT ve DM hasta sayısı da artmaktadır.Bu çalışmada BMI si zayıf ve horlaması olan hastaya rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, apne hipopne indeksi, polisomnografi, horlama.Corresponding Author: Süleyman Erdoğdu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale