ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation of our Measles cases in the aspect of demographic features, disease morbidity and mortality [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(2): 83-88 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.66376

Evaluation of our Measles cases in the aspect of demographic features, disease morbidity and mortality

Özde Nisa Türkkan, Zehra Esra Önal, Çiğdem Sağ, Narin Akıcı, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu
Department of Pediatrics, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim was to evaluate patient demographic features and morbidity and mortality, and to control and prevent epidemics of measles with the help of our evaluation.
METHODS: This is a retrospective study that included 20 measles patients in the pediatric age group who were diagnosed at the Istanbul Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Clinic of Pediatrics between 2013 and 2014.
RESULTS: Only definitive measles cases were included in the study, as defined by the Permanent Guideline for the Surveillance of Measles, Rubella, and Congenital Rubella Syndrome of the Turkish Ministry of Health. All of the data were obtained from the patients’ medical records, patient files, and Turkish Ministry of Health Measles/Rubella Case Review forms. The majority of our cases accumulated during the summer, which differs from the normal course of measles. Based on a comparison of the number of cases in previous years using the Turkish Ministry of Health data and the data of our clinic, it is obvious that there was a measles epidemic in 2013 in Turkey. In the present study, we found a very high complication rate of 70% (14 patients).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most frequent complication was bronchopneumonia. As a result of the political instability in neighboring countries, new vaccination campaigns must be organized. An online national data network must be assembled to make notification of infectious disease easier and faster. Given the high complication rate, nutritional inadequacy and nutritional status overall in Turkish children may make the course of measles worse and must be evaluated carefully.

Keywords: Measles, Turkish children, morbidity, mortality

Kızamık Olgularımızın Demografik Özellikleri, Hastalığın Morbidite ve Mortalitesinin Değerlendirilmesi

Özde Nisa Türkkan, Zehra Esra Önal, Çiğdem Sağ, Narin Akıcı, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmadaki amacımız kızamık hastalarının demografik özellikleri ile morbidite ve mortalitelerinin değerlendirilmesi, kızamık salgınlarının kontrol altına alınarak önlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada, 0cak 2013 - Mayıs 2014 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği'ne başvuran 20 kızamık olgusu retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya Kızamık, Kızamıkçık ve Konjenital Kızamıkçık Sendromu Sürveyansı Daimi Genelgesi'ne uygun olarak kesin vaka tanımlamasına uyan hastalar dahil edildi. Veriler kızamık teşhisi alan hastaların hasta dosyalarından, tıbbi kayıtlarından ve Sağlık Bakanlığı Kızamık/Kızamıkçık Vaka İnceleme Formu verilerinden elde edildi. Kızamığın doğal seyrinden farklı olarak vakaların çoğunun yaz aylarında kümelendiği görüldü. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ve kliniğimizin önceki kayıtları ile karşılaştırıldığında 2013 yıklında Türkiye’de bir kızamık epidemisinin var olduğu kesinlik kazandı. Çalışmamızda vakaların %70’inin (14 hasta) komplikasyonlu kızamık vakaları olduğu ve en sık rastlanan komplikasyonun bronkopnömoni olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Komşu ülkelerdeki siyasi istikrarsızlık nedeniyle yeni aşı kampanyalarına ihtiyaç doğduğu, enfeksiyon hastalıklarının bildirimi için ulusal ve online bir bilgi ağının oluşturulması ve bu sayede bildirimlerin kolay ve hızlı bir biçimde yapılabilmesi gerektiği kanısına varıldı. Yüksek komplikasyon oranı göz önüne alındığında, Türk çocuklarının beslenme durumu ve yetersiz beslenme kızamık enfeksiyonunun seyrini olumsuz yönde etkileyebilmektedir ve dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kızamık, Türk çocukları, morbidite, mortalite

Özde Nisa Türkkan, Zehra Esra Önal, Çiğdem Sağ, Narin Akıcı, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu. Evaluation of our Measles cases in the aspect of demographic features, disease morbidity and mortality. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(2): 83-88

Corresponding Author: Özde Nisa Türkkan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale