ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Relationship Between Serum 25 Hydroxy Vitamin D Levels and Disease Activity in Patients with Rheumatoid Arthritis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(2): 78-82 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.76376

Relationship Between Serum 25 Hydroxy Vitamin D Levels and Disease Activity in Patients with Rheumatoid Arthritis

Nilgün Mesci, Duygu Geler Külcü
Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To investigate the relationship between serum vitamin D levels and disease activity in patients with rheumatoid arthritis (RA).
METHODS: Patients who were followed up and treated with RA diagnosis in the Rheumatology branch of our clinic were included. Serum 25 hydroxy (OH) D levels were measured regularly in these patients, and files of those who did not receive vitamin D replacement therapy were retrospectively screened. Demographic characteristics such as age, gender, height, weight, duration of illness, medications used and 1 hour serum erythrocyte sedimentation rate (ESR) which was measured at the same date with serum25 hydroxy (OH) D, C-reactive protein (CRP) levels, serum calcium, laboratory parameters such as phosphorus, alkaline phosphatase, parathormone were recorded. Disease activity was determined by calculating the Disease Activity Score (DAS) scores.
RESULTS: The mean age of 34 RA patients included in the study was 54.09 ± 11.8 years. 30 of the patients were female, 4 were male. The mean duration of illness was 8.38 ± 6.87 years. The mean DAS 28 score was 4.59 ± 2.07, CRP was 0.92 ± 1.12 mg/dL, ESH was 27.79 ± 18.57 mm/h and 25 (OH) D vitamine levels were 19.87 ± 13.22 ng/mL. When the correlation of serum 25 (OH) D vitamin levels with other parameters is examined; positive correlation was found with age, duration of disease and ESR, and negative correlation was found with disease activity and CRP level. However, only positive correlation of 25 (OH) D vitamin with disease duration and negative correlation with CRP was statistically significant (p <0.05 ).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Vitamin D deficiency is associated with autoimmune diseases and vitamin D has an immunomodulatory role. In this study, serum vitamin D levels were correlated with disease activity and CRP in patients with RA, and it is considered that an approach considering the levels of vitamin D in the treatment plan is necessary.

Keywords: Rheumatoid arthritis, vitamin D, disease activity

Romatoid Artrit Hastalarında Serum 25 Hidroksi D Vitami Düzeyi İle Hastalık Aktivitesinin İlişkisi

Nilgün Mesci, Duygu Geler Külcü
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Romatoid artrit (RA) hastalarında serum D vitamini düzeylerinin hastalık aktivitesi ile ilişkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza kliniğimizin Romatoloji dal polikliniğinde RA tanısı ile takip ve tedavi edilmekte olan hastalar alındı. Bu hastalardan takipleri düzenli olarak yapılmış, serum 25 hidroksi (OH) D vitamini seviyeleri ölçülmüş ve D vitamini replasman tedavisi almamış olanların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Hastaların yaş, cinsiyet, boy, kilo gibi demografik özellikleri, hastalık süresi, kullandıkları ilaçlar ve serum 25(OH)D vitamini seviyelerinin ölçülmüş olduğu tarihteki 1 saatlik eritrosit sedimantasyon hızı (ESH), C-reaktif protein (CRP) düzeyleri, serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, parathormon gibi laboratuar parametreleri kayıt edildi. Hastalık aktivitesi, Disease Activity Score (DAS) 28 skorları hesaplanarak belirlendi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 34 RA tanılı hastanın yaş ortalaması 54.09±11.8 yıl idi. Hastaların 30’u kadın, 4’ü erkekti. Hastalık süreleri ortalama 8.38±6.87 yıldı. Ortalama DAS 28 skoru 4.59±2.07, CRP 0.92±1.12 mg/dL, ESH 27.79±18.57 mm/saat, 25(OH)D vitamini düzeyleri ise 19.87±13.22 ng/mL idi. Serum 25(OH)D vitamini düzeylerinin diğer parametrelerle korelasyonu incelendiğinde; yaş, hastalık süresi ve ESH ile pozitif yönde, hastalık aktivitesi ve CRP düzeyi ile ise negatif yönde ilişki saptandı, ancak 25(OH)D vitamininin sadece hastalık süresi ile olan pozitif korelasyonu ve CRP ile olan negatif korelasyonu istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: D vitamini eksikliğinin otoimmün hastalıklarla ilişkisinin saptanması ile D vitamininin immün modülatör bir rolü olduğu anlaşılmıştır. Bu çalışmada RA’lı hastalarda serum D vitamini düzeyi, hastalık aktivitesi ve CRP ile negatif yönde ilişkili bulunmuş olup tedavi planında D vitamini düzeylerini dikkate alan bir yaklaşımın gerekli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, D vitamini, hastalık aktivitesi

Nilgün Mesci, Duygu Geler Külcü. Relationship Between Serum 25 Hydroxy Vitamin D Levels and Disease Activity in Patients with Rheumatoid Arthritis. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(2): 78-82

Corresponding Author: Nilgün Mesci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale