ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Factors that Affecting Success and Re-admission in the Treatment of Proximal Ureteral Stones with Shock Wave Lithotripsy [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-03064 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.03064

Factors that Affecting Success and Re-admission in the Treatment of Proximal Ureteral Stones with Shock Wave Lithotripsy

Tuncay Toprak1, Musab Ali Kutluhan1, Yavuz Onur Danacıoğlu2, Yusuf Arıkan2, Umut Arslan1, Ramazan Topaktaş3
1Sağlık Bilimleri University, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey
2Sağlık Bilimleri University, Bakırköy Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey
3Sağlık Bilimleri University, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Extracorporeal shock wave lithotripsy is one of the methods applied in urinary system stone disease. Extracorporeal shock wave lithotripsy has a very high success rate and there are many factors that affect its success. In our study, we aimed to present our shock wave lithotripsy results in proximal ureter stones, the reasons for re-admission to the hospital after shock wave lithotripsy, and the final success achieved after additional interventions.
METHODS: Between March 2017 and October 2019, 142 patients aged 18 years and over who underwent SWL for proximal ureteral stones were retrospectively evaluated. Age, sex, body mass index, stone laterality, stone size and volume (π × 1/6 × length × width × height), stone- skin distance, stone density, hydronephrosis degrees, number of SWL sessions, reasons for re-admission and final success results were evaluated. The stone size determined on CT less than 4 mm was defined as successful shock wave lithotripsy treatment. Other interventional procedures was performed to unsuccessful shock wave lithotripsy patients and final success rate was determined. Complications were classified according to Clavien- Dindo classification.
RESULTS: Age, BMI, laterality of the stone, degree of renal ectasia, number of shock wave lithotripsy sessions and stone-skin distance did not contribute to shock wave lithotripsy success (p> 0.05). Factors affecting ESWL success include male gender, stone size, stone volume and stone density; stone-skin distance and degree of renal ectasia were found to affect final success (p <0.05). Complications were more frequent in the unsuccessful group (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Stone volume, size and density of stone in proximal ureter stones are among the factors affecting the shock wave lithotripsy success. The final success rate can be increased after additional interventions performed in the necessary situations of shock wave lithotripsy, which is a minimally invasive procedure.

Keywords: SWL, proximal ureteral stone, success rate

Proksimal üreter taşlarının Şok Dalgası Litotripsi ile tedavisinde başarıyı ve tekrar başvuruyu etkileyen faktörler

Tuncay Toprak1, Musab Ali Kutluhan1, Yavuz Onur Danacıoğlu2, Yusuf Arıkan2, Umut Arslan1, Ramazan Topaktaş3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri University, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ekstrakorporeal şok dalgası litotripsi üriner sistem taş hastalığında uygulanan yöntemlerden biridir. Ekstrakorporeal şok dalgası litotripsi oldukça yüksek başarı oranına sahiptir ve başarısını etkileyen birçok faktör vardır. Çalışmamızda proksimal üreter taşlarında şok dalgası litotripsi sonuçlarımızı, şok dalgası litotripsi sonrasında hastaneye tekrar başvuru nedenlerini ve yapılan ek müdahaleler sonrası elde edilen nihai başarıyı sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2017 ile Ekim 2019 tarihleri arasında proksimal üreter taşı nedeni ile şok dalgası litotripsi uygulanan 18 yaş ve üzeri 142 hasta retrospektif olarak incelendi. Çalışmada değerlendirmeye alınan hastaların yaşları, cinsiyetleri, vücut kitle indeksleri, taşın lateralitesi, taş boyutları ve volümü, taş-cilt mesafesi, taşın dansitesi [Hounsfield, (HU)], hidronefroz dereceleri, şok dalgası litotripsi seans sayısı, hastanın tekrar başvuru nedenleri ve final başarı sonuçları değerlendirildi. Başarı yapılan işlemler sonrası 1.ayda kontrastsız BT’de tam taşşız olması veya tespit edilen taşın boyutunun <4 mm olması olarak tanımlandı. Şok dalgası litotripsi ile başarı elde edilemeyen hastalara endoürolojik girişimler uygulandı ve final başarı oranı belirlendi. Komplikasyonlar Clavien- Dindo klasifikasyonuna göre sınıflandırıldı.
BULGULAR: Ekstrakorporeal şok dalgası litotripsi başarısına yaş, vücut kitle indeksi, taşın lateralitesi, renal ektazi derecesi, şok dalgası litotripsi seans sayısı, taş-cilt mesafesinin herhangi bir katkısının olmadığı görülmüştür (p>0,05). Şok dalgası litotripsi başarısını etkileyen faktörler arasında erkek cinsiyette olmak, taşın boyutu, taşın volümü ve taşın dansitesi; final başarıyı ise taş-cilt mesafesi ve renal ektazi derecesinin etkilediği görüldü (p<0.05). Şok dalgası litotripsi sonrası başarı elde edilen ve edilmeyen gruplara bakıldığında, başarısız grupta komplikasyon gelişimi daha fazla görüldü (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Proksimal üreter taşlarında taş volümü, taşın boyutu ve dansitesi şok dalgası litotripsi başarısını etkileyen faktörler arasındadır. Minimal invaziv bir işlem olan şok dalgası litotripsinin gerekli durumlarında yapılan ek müdahaleler sonrası final başarı oranı arttırılabilir.

Anahtar Kelimeler: SWL, proksimal üreter taşı, başarı oranıCorresponding Author: Musab Ali Kutluhan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale