ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Frequencies and Antibiotic Susceptibilities of Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. Isolated from Blood Culture: A 7-year Trend Analysis of Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. Bacteremias [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 100-104 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.38039

Frequencies and Antibiotic Susceptibilities of Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. Isolated from Blood Culture: A 7-year Trend Analysis of Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. Bacteremias

Sibel Bolukçu, Gülay Okay
Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine, Istanbul,Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to investigate the changes in the frequencies and antibiotic susceptibilities of Pseudomonas spp and Acinetobacter spp isolated from blood cultures in our hospital.
METHODS: Results of blood cultures, which were obtained from inpatients of our hospital and accepted by our microbiology laboratory between January 1st, 2013 and November 1st, 2019, were retrospectively searched. Automated blood culture system BACTEC FX (Becton–Dickinson, USA) was used. Identification and susceptibility tests of the strains were made using VITEK MS MALDI-TOF (bioMérieux, USA) and VITEK® 2 Compac automated system; (Biomerieux, French).
RESULTS: Bacterial growth was detected in 20.5% of the total 21,367 blood cultures. Of the positive cultures, 263 (5.9%) were Pseudomonas spp. and 254 (5.7%) were Acinetobacter spp. The frequency of Pseudomonas spp. in the blood cultures over the years did not change (p=0.2), whereas the frequency of Acinetobacter spp decreased (p=0.004). Tigecycline resistance of Acinetobacter spp increased over the years (p=0.0005). However, ceftazidime and amikacin resistance of Pseudomonas spp decreased over the years (p=0.01 and p=0.04, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Multidrug resistance among Gram-negative bacteria is an increasing problem. Estimating the probable resistance pattern of especially Acinetobacter and Pseudomonas infections is difficult. Thus, in our opinion, empirical treatment strategies should be defined by local and national studies.

Keywords: Acinetobacter, blood culture; pseudomonas.

Kan kültüründe izole edilen Pseudomonas ve Acinetobacter cinsi bakterilerin yıllar içindeki sıklıkları ve antibiyotik duyarlılıkları: 7 yıllık değişim analizi Pseudomonas spp. ve Acinetobacter spp. bakteriyemisi

Sibel Bolukçu, Gülay Okay
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda hastanemizde takip-tedavi edilen hastaların kan kültürlerinden izole edilen Pseudomonas spp. ve Acinetobacter spp.’lerin yıllar içindeki sıklıklarının dağılımları ve antibiyotik direnç oranları ve yıllar içinde gözlenen değişimin artan veya azalan bir eğilim gösterip-göstermediğinin değerlendirilmesi amaçlandı.


YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Ocak 2013 - 1 Kasım 2019 tarihleri arasında hastanemizde yatan hastalardan alınan ve hastanemiz Mikrobiyoloji Laboratuvarı tarafından kabul edilen kan kültürlerinin sonuçları retrospektif olarak tarandı. Otomatize kan kültürü sistemi, BACTEC FX (Becton–Dickinson, USA) kullanıldı. Şusların bakteri identifasyonu ve antibiyotik duyarlılıkları VITEK MS MALDI-TOF (bioMérieux, USA) ve VITEK® 2 Compac otomatize sistemi (Biomerieux, Fransa) kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: Toplam 21.367 kan kültürünün % 20,5'inde bakteri üremesi tespit edildi. Çalışma grubu kan kültüründe üreme saptananların (n=263, %5,9) Pseudomonas spp. ve (n=254, %5,7) Acinetobacter spp. idi. Yılları içinde, kan kültüründe Pseudomonas spp. üreme sıklıklarında anlamlı bir eğilim yoktu (p=0,2). Buna karşılık Acinetobacter spp. yıllar içinde azalan bir değişim gösterdi (p=0,004). Acinetobacter spp.’nin tigesikline olan direnç oranlarında yıllar içinde artan bir eğilim saptandı (p=0,0005). Pseudomonas suşları seftazidim ve amikasine karşı yıllar içinde direnç oranları azalan bir eğilim gözlendi (sırasıyla p=0,01 ve p=0,04).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gram-negatif bakteriler arasında çoklu ilaç direnci giderek artan bir sorundur. Özellikle Acinetobacter ve Pseudomonas cinsi bakteri infeksiyonlarında olası direnç durumunu tahmin etmek son derece zordur. Bu nedenle lokal ve ulusal ölçekte çalışmaların yapılarak empirik tedavi seçeneklerinin belirlenmesi gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Pseudomonas, Acinetobacter, kan kültürü

Sibel Bolukçu, Gülay Okay. Frequencies and Antibiotic Susceptibilities of Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. Isolated from Blood Culture: A 7-year Trend Analysis of Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. Bacteremias. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 100-104

Corresponding Author: Sibel Bolukçu, Türkiye
LookUs & Online Makale