ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Does Type D Personality Inhibit Benefits of Cardiac Rehabilitation? [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 244-249 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.42103

Does Type D Personality Inhibit Benefits of Cardiac Rehabilitation?

Başak Bilir Kaya1, Nazmiye Ozbilgin2
1Department of PMR, Ministry of Health Erenkoy Pyhsical Medicine and Rehabilitation Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Health Sciences University Siyami Ersek Cardiovascular and Thorasic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Cardiovascular diseases are major causes of mortality and morbidity in the world. D type personality is a poor prognostic factor in cardiovascular diseases. Cardiac rehabilitation is known to reduce mortality and morbidity in cardiovascular diseases. The present study aims to investigate whether type D personality inhibits the benefits of cardiac rehabilitation or not.
METHODS: A single-center, retrospective cohort study was conducted with the evaluation of all CR participants at the University Hospital of Cardiovascular and Thoracic Surgery between 01.02.2017 and 01.02.2019. Study population was the patients who were 18 years and older and completed all 30 sessions of CR program and also completed both pre- and post-tests. Type D personality was assessed with DS14. Quality of life was assessed with SF 36. Functional capacity was assessed with a 6-minute walk test (6MWT). Submaximal cycle ergometer test was performed to evaluate maximum endurance watts. A special CR program was planned for each patient based on the cycle ergometer test peak workload. The primary endpoint was the observation of changes in the Beck Depression Scale, SF-36 scores and the secondary endpoint of the study was the observation of improvement in functional capacity and endurance according to patients’ type D personality.
RESULTS: 222 patients enrolled in this study. Among the patients, 37.4% of them were positive for D type personality. Functional capacity, endurance, quality of life, depression scores were all improved after cardiac rehabilitation (p<0.01). There was no statistically significant difference between D type positive and negative patient groups about the improvements of rehabilitation (p≥0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: D type personality is associated with inflammation and may increase mortality and morbidity in a cardiovascular disease. Cardiac rehabilitation may improve functional capacity, endurance, quality of life and depression scores independently from D Type personality.

Keywords: Cardiac rehabilitation, type D personality; quality of life.

D Tipi Kişilik Kardiyak Rehabilitasyondan Fayda Görmeyi Etkiler mi?

Başak Bilir Kaya1, Nazmiye Ozbilgin2
1Sağlık Bakanlığı Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Bölümü İstanbul
2SBÜ Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji ABD İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyovasküler hastalıklar dünyada önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. D tipi kişilik kardiyovasküler hastalıklarda kötü prognostik bir faktördür.Kardiyak rehabilitasyonun kardiyovasküler hastalıklarda mortalite ve morbiditeyi azalttığı bilinmektedir. Çalışmamızın amacı D tipi kişiliğin kardiyak rehabilitasyondan faydalanma oranlarını değiştirip değiştirmediğini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız 01.02.2017 ve 01.02.2019 tarihleri arasında üçüncü basamak kalp damar ve göğüs cerrahisi hastanesinde kardiyak rehabilitasyon ünitesinde, retrospektif bir kohort çalışması olarak yapılmıştır. Çalışma popülasyonu 18 yaş ve üstü olan ve 30 seans CR programının tümünü tamamlayan ve ayrıca hem rehabilitasyon öncesi hem de sonrası testleri tam olan hastalardı. D tipi kişilik DS14 ile değerlendirildi. Yaşam kalitesi SF 36 ile değerlendirildi. Fonksiyonel kapasite 6 dakikalık yürüme testi (6MWT) ile değerlendirildi. Dayanıklılık maksimum watt değerlerini hesaplamak için submaksimal bisiklet ergometre testi yapıldı. Her hasta için bisiklet ergometre testi maksimum wattına ve kişisel risk faktörlerine göre göre kişiye özel bir kardiyak rehabilitasyon programı planlandı. D tipi kişiliği olan ve olmayan hastaların Beck Depresyon puanları, SF-36 puanları, fonksiyonel kapasite ve dayanıklılıktaki kardiyak rehabilitasyonla oluşan değişimleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 222 hasta alındı. 83 kişi (%37.4) D tipi kişilik için pozitifti. Kardiyak rehabilitasyon sonrası fonksiyonel kapasite, dayanıklılık, yaşam kalitesi, depresyon skorları gelişti (p <0.01)
D tipi pozitif ve negatif hasta grupları arasında rehabilitasyonun bu gelişmelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p≥0.05)

TARTIŞMA ve SONUÇ: D tipi kişilik, inflamasyon ile ilişkilidir ve kardiyovasküler hastalıkta mortaliteyi ve morbiditeyi yükseltebilir. Kardiyak rehabilitasyon; D tipi kişilikten bağımsız olarak, fonksiyonel kapasite, dayanıklılık, yaşam kalitesi, depresyon skorlarını geliştirir.

Anahtar Kelimeler: kardiyak rehabilitasyon, D tipi kişilik; yaşam kalitesi

Başak Bilir Kaya, Nazmiye Ozbilgin. Does Type D Personality Inhibit Benefits of Cardiac Rehabilitation?. Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 244-249

Corresponding Author: Başak Bilir Kaya, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale