ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hypohidrosis and Dermatological Manifestations as Guides for the Severity of Carpal Tunnel Syndrome [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 287-290 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.74318

Hypohidrosis and Dermatological Manifestations as Guides for the Severity of Carpal Tunnel Syndrome

Güldehan Atış1, Başak Bilir Kaya2
1Department of Dermatology, University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Government of Health Erenköy Physical Therapy and Rehabilitation Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Carpal tunnel syndrome (CTS) is a common entrapment neuropathy. Hypohidrosis along with some skin findings have been reported to be associated with CTS. Our aims are to detect the incidence of hypohidrosis and accompanying skin manifestations in patients with CTS and to investigate potential relationships between the severity of CTS and the accompanying skin manifestations/hypohidrosis.
METHODS: Thirty-four patients with CTS were enrolled in the study. The severity of CTS was divided into three categories: mild, moderate, and severe. The patients were examined to detect skin findings occurring due to CTS. The starch iodine test was applied to measure hypo- or hyperhidrosis.
RESULTS: Of the 34 patients, 29 (85.3%) had bilateral CTS and 63 hands with CTS were evaluated. Skin manifestations were detected in 36hands (57.1%) with CTS. The most common skin findings were contact dermatitis, painful swelling on fingers, and xerosis. Hypohidrosis was detected on 16 hands (47%) with CTS and was found to be statistically more common on the hands with moderate or severe CTS (p=0.000).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hypohidrosis is a common finding of CTS and is associated with severe disease. If there is presence of suspicious skin findings and hypohidrosis on hands and fingers, a differential diagnosis of CTS should be kept in mind.

Keywords: Carpal Tunnel syndrome, hypohidrosis, dermatology.

Karpal Tunel Sendromunun şiddetinin belirlenmesinde hipohidroz ve dermatolojik bulgular

Güldehan Atış1, Başak Bilir Kaya2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı, Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Karpal tünel sendromu (KTS) sık görülen bir tuzak nöropatidir. KTS ile ilişkili bazı deri bulguları ve hipohidrozis bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı KTS’li hastalarda hipohidroz insidansını ve eşlik eden deri bulgularını belirlemek ve KTS şiddeti ile hipohidrozis ve eşlik eden deri bulguları arasındaki potansiyel ilişkiyi ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: KTS tanılı 34 hasta çalışmaya alındı. KTS şiddeti hafif, orta, şiddetli olmak üzere 3 guruba ayrıldı. Tüm hastalar eşlik edebilecek deri bulgularını saptamak için muayene edildi. Terlemede değişikliği tespit etmek için iyot-nişasta testi yapıldı.
BULGULAR: 34 hastanın 29’unda (%85.3) KTS bilateraldi. 63 KTS’li el tespit edildi. 36 elde (%57.1) deri bulgusu saptandı. En sık gözlenen deri bulguları kontakt dermatit, parmaklarda ağrılı şişlik ve kserozisti. Hipohidroz 16 elde (%47) tespit edildi. Hipohidroz orta ve şiddetli KTS’li hastalarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde sık tespit edildi (p: 0.000).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hipohidroz KTS’de sık rastlanan ve hastalık şiddeti ile ilişkili bir bulgudur. Şüpheli deri bulgularının ve hipohidrozun varlığında KTS akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Karpal tünel sendromu, hipohidroz, dermatoloji

Güldehan Atış, Başak Bilir Kaya. Hypohidrosis and Dermatological Manifestations as Guides for the Severity of Carpal Tunnel Syndrome. Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 287-290

Corresponding Author: Güldehan Atış, Türkiye
LookUs & Online Makale