ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Surgical Treatment of Penile Fracture Accompanied by Complete Urethral Rupture [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 13-18 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.78700

Surgical Treatment of Penile Fracture Accompanied by Complete Urethral Rupture

Cevper Ersöz1, Abdullah Ilktac1, Yunus Çolakoğlu2, Abdulmuttalip Şimsek2, Senad Kalkan1
1Department of Urology, Faculty of Medicine, Bezmialem Vakıf University, Istanbul, Turkey
2Department of Urology, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Penile fracture accompanied by complete urethral rupture is a rare condition. This study aims to evaluate the long-term lower urinary tract symptoms and sexual functions of patients with penile fracture and concomitant complete urethral rupture who underwent urgent surgical reconstruction.
METHODS: Preoperative, perioperative, and long-term results of five patients who were operated on for complete urethral rupture and concomitant penile fracture were evaluated. Patients were diagnosed by physical examination and retrograde urethrography (RUG). Operation data were recorded and physical examination, International Prostate Symptom Score, Inter-national Index of Erectile Function-5 forms, and uroflowmetry results were evaluated to determine long-term results.
RESULTS: The mean age of the patients was 35.6±6.3 (25–42) years and the mean follow-up period was 18.4±9.9 months. Pe-nile fracture occurred in three patients during sexual intercourse, one patient during masturbation, and one patient during sleep. Erectile dysfunction was not observed in any patient after the surgery. One of the patients developed anterior urethral stricture and one patient had a 15° ventral curvature during erection.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Urethrorrhagia and urinary retention are the major signs indicating urethral rupture. In these patients, the urethra should be evaluated with RUG preoperatively. The long-term results of early surgical repair of the corpus cavernosum and urethra in this group of patients are very good.

Keywords: Penile fracture, rupture, urethra.

Tam Üretral Rüptüre Eşlik Eden Penil Kırıkların Cerrahi Tedavisi

Cevper Ersöz1, Abdullah Ilktac1, Yunus Çolakoğlu2, Abdulmuttalip Şimsek2, Senad Kalkan1
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Üroloji Bölümü, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Penil fraktüre ile beraber total üretra rüptürü nadir görülen bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, penil fraktüre bağlı tam üretra rüptürü olmuş hastaların acil cerrahi rekonstrüksiyon sonrası uzun dönem alt üriner sistem semptomlarını ve cinsel fonksiyonlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Komplet üretra rüptürü nedeniyle opere olan 5 hastanın preoperatif, peroperatif ve uzun dönem sonuçları değerlendirildi. Hastaların tanısının konulması için fizik muayene ve retrograd üretrografi çekimi esas alındı. Ameliyat verileri kayıt edilerek uzun dönem sonuçları için fizik muayene, Uluslararası Prostat Semptom Skoru (IPSS), Uluslararası Cinsel İşlev İndeksi (IIEF-5) formları ve üroflowmetri sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 35.6±6.3 (25-42) ve ortalama takip süresi 18.4±9.9 ay idi. Penil fraktür 3 hastada cinsel ilişki sırasında, 1 hastada mastürbasyon ve 1 hastada uyku esnasında meydana geldi. Ameliyat sonrası hiçbir hastada erektil disfonksiyon gözlenmedi. Hastaların birinde anterior üretral darlık gelişti ve 1 hastada ereksiyon esnasında 15 ° penis eğriliği mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Üretroraji ve idrar yapamama üretra rüptürünü gösteren majör bulgulardır, bu hastalar retrograd üretrografi ile değerlendirilmelidir. Bu hasta grubunda korpus kavernozum ve üretranın erken dönemde cerrahi onarımının uzun dönem sonuçları gayet iyidir.

Anahtar Kelimeler: Penil fraktür, üretra, yaralanma

Cevper Ersöz, Abdullah Ilktac, Yunus Çolakoğlu, Abdulmuttalip Şimsek, Senad Kalkan. Surgical Treatment of Penile Fracture Accompanied by Complete Urethral Rupture. Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 13-18

Corresponding Author: Cevper Ersöz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale