ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Görünür Difüzyon Katsayısının Serviks Kanserinde Lokorejyonel İnvazyon ve Sistemik Metastazı Öngörmedeki Rolü. [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-32858

Görünür Difüzyon Katsayısının Serviks Kanserinde Lokorejyonel İnvazyon ve Sistemik Metastazı Öngörmedeki Rolü.

Ezel Yaltırık Bilgin1, Nazan Ciledag1, Koray Aslan2
1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji ABD, Ankara
2Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji ABD, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Serviks kanseri tanılı hastalarda ADC değerleri ile komşu organ invazyonu ve uzak metastaz varlığı arasındaki ilişkiyi sorgulayıp, ADC değerlerinin tümör hücreselliği ve agresifliğini öngörmedeki başarısını değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Merkezimize Ocak 2018- Ocak 2022 tarihleri arasında başvuran, serviks kanseri tanısı histopatolojik olarak kanıtlanmış 40 hasta retrospektif olarak değerlendirilerek çalışmaya dahil edildi. Hastaların difüzyon ağırlıklı görüntülerinden oluşturulan ADC haritalarından ADC değer ölçümleri yapıldı. Hastaların MR incelemelerinden ayrıca komşu organ (mesane-rektum) invazyonu ve tanı anında öncelikli olarak PET-BT olmak üzere varsa diğer tarama yöntemleri (Beyin MR, kemik sintigrafi) ile uzak organ metastazları değerlendirildi.
BULGULAR: Komşu organ invazyonu saptanan hastaların ortalama ADC değeri 0.89x 10-3 mm2/s, komşu organ invazyonu saptanmayan hastaların ise ortalama ADC değeri 0.96x 10-3 mm2/s olarak saptandı. Komşu organ invazyonu saptanan hastaların ortalama ADC değeri, saptanmayan hastalara göre daha düşük olmakla birlikte iki grup arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı değil idi(p=0.466). Uzak organ metastazı saptanan hastaların ortalama ADC değeri 0.73x 10-3 mm2/s, uzak organ metastazı saptanmayan hastaların ortalama ADC değeri 0.96x 10-3 mm2/s olarak ölçüldü. Uzak organ metastazı saptanan hastaların ortalama ADC değeri istatistiksel anlamlılık düzeyine yakın düşük olarak saptandı(t=1.954, p=0.058). ROC analizi sonucu uzak organ metastazı için en uygun ADC değeri pozitif kesme sınırının 0.93 (Sensitivite.=59%, Spesifite.=83%) olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Difüzyon ağırlıklı inceleme ve ADC değerleri ile uzak metastaz riski ve kötü prognoz öngörülebilir.

Anahtar Kelimeler: Serviks kanseri, Serviks Uteri, Manyetik Rezonans İnceleme

Role of Apparent Diffusion Coefficient Value to Predict Locoregional Invasion and Systemic Metastasis in Cervical Cancer.

Ezel Yaltırık Bilgin1, Nazan Ciledag1, Koray Aslan2
1Radiology Department, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital
2Gynecologic Oncology Department, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital

INTRODUCTION: We questioned the relationship between ADC values and the presence of locoregional invasion and systemic metastases in patients with cervical cancer. We aimed to evaluate the role of ADC values in predicting tumor cellularity and aggressiveness.
METHODS: 40 patients with histopathologically proven cervical cancer diagnosis who applied to our center between January 2018 and January 2022 were evaluated retrospectively and included in the study. ADC values were measured from the ADC maps created from the diffusion-weighted images of the patients. In addition invasion of adjacent organs (bladder-rectum) were evaluated with pelvic MRI and distant organ metastases were evaluated, primarily by PET-CT and, if any, other scanning methods (brain MRI, bone scintigraphy) at the time of diagnosis.
RESULTS: The mean ADC value of patients with locoregional invasion was found to be 0.89x 10-3 mm2/s, and the mean ADC value of patients without locoregional invasion was 0.96x 10-3 mm2/s. Although the mean ADC value of the patients with locoregional invasion was lower than the patients who were not detected, this difference between the two groups was not statistically significant (p=0.466). The mean ADC value of patients with systemic metastasis was 0.73x 10-3 mm2/s, and the mean ADC value of patients without systemic metastasis was 0.96x 10-3 mm2/s. The mean ADC value of patients with systemic metastasis was found to be low, close to the statistical significance level (t=1.954, p=0.058). As a result of ROC analysis, the most appropriate cut-off limit for ADC value for systemic organ metastasis was found to be 0.93 (Sensitivity.=59%, Specificity.=83%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Systemic metastasis risk and poor prognosis can be predicted by diffusion-weighted imaging and ADC values.

Keywords: Cervix cancer, Uterine cervix, Magnetic Resonance ImagingSorumlu Yazar: Ezel Yaltırık Bilgin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale