ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Aterosklerotik Renal Arter Darlığı Nedeni ile Perkütan Transluminal Renal Anjiografi ve Endovasküler Stent Uygulaması Sonuçları [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(3): 137-144

Aterosklerotik Renal Arter Darlığı Nedeni ile Perkütan Transluminal Renal Anjiografi ve Endovasküler Stent Uygulaması Sonuçları

Tolga Gümüşkemer1, Müjdat Kahraman1, Alper Bayrak1, Ozan Durmaz1, Mehmet Mustafa Güldü2, Okan Akyüz1, Toluy Özgümüş1, Can Sevinç3, Sinan Şahin2, İbrahim Berber4, Funda Türkmen1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
3Trakya Üniversitesi Nefroloji ABD, Edirne
4Acıbadem International Hospital, Genel Cerrahi ve Transplantasyon, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Renal arter darlıklarının %90’dan fazlası aterosklerotik nedenli olup, bu darlıkların stent yerleştirilerek açılması uzun yıllardır uygulanan bir tedavi yöntemi olmasına rağmen, sadece medikal tedavi yapılması ile stent yerleştirilmesinin vasküler olay ve böbrek fonksiyonları açısından bir fark yaratıp yaratmadığı henüz net değildir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Koroner arter hastalarının %15-23’ünde, aortoiliyak hastalığı olanların %28-38’inde, alt ektremite vasküler hastalığı olanların %39-45’inde aterosklerotik renal arter darlığı (ARAD) bulunabilir.
BULGULAR: Renovasküler hipertansiyonun %67’sinden ARAD sorumludur ve bunların %15-27’inde son dönem böbrek yetmezliği gelişir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada kliniğimizde ARAD nedeniyle tetkik edilip, perkütan translüminal renal anjiografi (PTRA) uygulanan 3 olguyu inceledik.

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, Renal Arter Stenozu, perkütan translüminal renal anjiografi.

Angioplasty And Endovascular Stent Implantation

Tolga Gümüşkemer1, Müjdat Kahraman1, Alper Bayrak1, Ozan Durmaz1, Mehmet Mustafa Güldü2, Okan Akyüz1, Toluy Özgümüş1, Can Sevinç3, Sinan Şahin2, İbrahim Berber4, Funda Türkmen1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
3Trakya Üniversitesi Nefroloji ABD, Edirne
4Acıbadem International Hospital, Genel Cerrahi ve Transplantasyon, İstanbul

INTRODUCTION: More than 90% of renal artery stenosis cases are caused by atherosclerosis.
METHODS: Although it is a longpracticed treatment method to circumvent this kind of stenosis by stent implantation, it is not yet clear if there is a significant difference between stent implantation and medical treatment on renal functions and vascular events.
RESULTS: ARAS can be found in 15-23% of patients with coronary artery diesase, 28-38% of patients with aortoiliac atherosclerosis, and 39-45% of patients with lower extremity vascular disease. ARAS is responsible for 67% of renovascular hypertension cases and 15-27% of these patients develop end-stage renal failure.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we have examined the 3 cases in which ARAS was identified and Percutaneous Transluminal Renal Anjiography (PTRA) endovascular stent was applied.

Keywords: Atherosclerosis, renal artery stenosis, percutaneous transluminal renal angiography.

Tolga Gümüşkemer, Müjdat Kahraman, Alper Bayrak, Ozan Durmaz, Mehmet Mustafa Güldü, Okan Akyüz, Toluy Özgümüş, Can Sevinç, Sinan Şahin, İbrahim Berber, Funda Türkmen. Angioplasty And Endovascular Stent Implantation. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(3): 137-144

Sorumlu Yazar: Tolga Gümüşkemer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale