ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Nazal Obstrüksiyon Cerrahisinin, Preoperatif ve Postoperatif Dönemde uygulanan SCL-90 R Belirti Tarama Testi ve Subjektif Burun Tıkanıklığı Bulgularıyla Uyumunun Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(2): 61-68

Nazal Obstrüksiyon Cerrahisinin, Preoperatif ve Postoperatif Dönemde uygulanan SCL-90 R Belirti Tarama Testi ve Subjektif Burun Tıkanıklığı Bulgularıyla Uyumunun Değerlendirilmesi

Lütfü Şeneldir1, Muhsin Koten2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Burun tıkanıklığı nedeniyle ameliyat edilen hastalarda, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemde hastanın ifade ettiıi burun tıkanıklığı şikayetiyle, doktorun saptadığı burun tıkanıklığı bulgularının uyumunu incelemek ve burun tıkanıklığının oluşturabileceği olası psikososyal değişiklikleri, gösterebilmek amacıyla bu çalışmayı planladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, Ağustos 2007 ile Eylül 2008 tarihleri aras›nda burun tıkanıklığı şikayetiyle başvurup cerrahi uygulanan 55 hasta ve hiçbir şikayeti olmayan, nazal muayenesinde patoloji saptanmayan, olgulara benzer yaş, cinsiyet ve sosyokültürel durumda, 20 kişilik kontrol grubu oluşturularak yapıldı. Hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemde burun tıkanıklığı hasta ve doktor analog skalaları ile derecelendirildi. Hastaların psikososyal olumsuzlukları ve psikolojik semptom dağılımını gösterebilmek için Belirti tarama testi (SCL 90-R) kullanıldı.
BULGULAR: Hasta ve doktor analog skalaları arasında hem ameliyat öncesi hemde ameliyat sonrası dönemde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon izlendi. Ameliyat sonrası hasta grubunda, ameliyat öncesi hasta grubuna göre, SCL-90 R testi alt gruplarından, somatizasyon, ek skala (uyku) ve genel semptom düzeyi skorlarında anlamlı ölçüde azalma saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Analog skalalar, hastanın burun tıkanıklığının derecesini belirlemede yararlı yöntemlerdir. Burun tıkanıklığı ve bunun olumsuz sonuçları hastalarda somatizasyon ve uyku bozukluklarına sebep olabilmektedir. Nazal obstrüksiyon cerrahisi ile psikososyal semptom şiddetinde azalma olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Burun tıkanıklığı, Nazal kıkırdak, septum, Psikolojik testler.

The Evaluation Of Nasal Obstruction Surgery With The Adjustment Between Symptom CheckList-90 Revised Which Applied In Preoperative And Postoperative Period And Subjective Nasal Obstruction Findings

Lütfü Şeneldir1, Muhsin Koten2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD, Edirne

INTRODUCTION: In this study, the patients who had nasal surgery due to nasal obstructions, were evaluated. The correlation between the analogue scales which were filled by physicans and patients, was investigated in preoperative and postoperative period. We also plan to show the probable psychological changes caused by nasal obstruction before and after surgery.
METHODS: Fifty five patients who had nasal surgery for the complaints of nasal obstruction between August 2007 and september 2008 were accepted in this study. Twenty subjects who had no complaints with normal rhinoscopic examination and similar age, gender and sociocultural properties were into the study as a control group. Nasal obstructions were degreed with analogue scales. To show the probable psychological changes caused by nasal obstruction before and after surgery, we use an interview, form; symptom check list-90 revised.
RESULTS: A statistically meaningful correlation were found among physicans’ and patients’ analogue scales in preoperative and postoperative periods. A meaningful decrease has determined, in the scores of some subscales of Symptom check list-90 revised like general symptom index, sleep difficulties and somatization, in the postoperative period comparing preoperative period in the patients group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The analogue scales are useful methods to decide the degree of nasal obstruction. Nasal obstruction and its negative results can cause somatization and sleep disorders. The surgery performed for the nasal obstruction reduces the psychsocial symptom levels of patients after surgery.

Keywords: Nasal obstruction, Nasal cartilage, Septum, Psyhchlogical tests.

Lütfü Şeneldir, Muhsin Koten. The Evaluation Of Nasal Obstruction Surgery With The Adjustment Between Symptom CheckList-90 Revised Which Applied In Preoperative And Postoperative Period And Subjective Nasal Obstruction Findings. Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(2): 61-68

Sorumlu Yazar: Lütfü Şeneldir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale