ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Ebeveynler neden acil servisi tercih ediyor? Kesitsel bir çalışma [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-82642

Ebeveynler neden acil servisi tercih ediyor? Kesitsel bir çalışma

Nevin Cambaz Kurt, Esin Yıldız Aldemir, Tuğçe Kurtaraner
Pediatri Bölümü, Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma ebeveynlerin çocuk acil kliniğini neden tercih ettiklerini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Ayrıca acil servise başvuru şikayetleri konusunda ebeveynlerin farkındalık durumu ve sosyokültürel düzeyleri araştırıldı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocuk Acil Kliniğine 2020 yılında mesai saatleri içinde başvuran, yaşları 0-18 yaş arasında olan hastalar çalışmaya alındı. Annelere 10 soruluk anket formu soruldu. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 290 hasta alındı. Hastaların en sık başvuru nedenlerinin %74 oranında ateş ve burun akıntısı/burun tıkanıklığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleri olduğu görüldü. Ebeveynlere acile başvuru nedenleri sorgulandığında %61’i hastalığının acil olduğunu düşündüğü için başvurduklarını ifade ettiler.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil birimlerinin yoğun olmasındaki en önemli nedenlerin; ailelerin özellikle ateş konusunda endişe duydukları ve çabuk tedavi almak istedikleri için olduğunu saptadık. Ayrıca sosyo kültürel seviyesi düşük olan hastaların bu konuda bilinçlendirilmelerinin acile yapılan başvuru oranını önemli ölçüde azaltacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: acil, çocuk, hasta

Why do parents choose to attend the emergency department? A Cross-sectional study

Nevin Cambaz Kurt, Esin Yıldız Aldemir, Tuğçe Kurtaraner
Department Of Pediatrics, Başakşehir Çam And Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to assess the parents’ reasons for choosing to attend the pediatric emergency department. Moreover, the levels of awareness of parents about the patient complaints to an emergency service as well as their level of socio-cultural level were investigated.
METHODS: Patients aged 0 to 18 years who admitted to the Pediatric Emergency Department during working hours in 2020, were enrolled in the study. The mothers were asked about the 10-question questionnaire form. The results were statistically evaluated.
RESULTS: 290 patients were enrolled in the study. Most common symptoms on admissions were upper respiratory tract infection symptoms (%74) like fever and runny nose/nasal congestion. Parents were asked about their reasons go to the pediatric emergency department, the reasons given by parents include that they think the situation is urgent (61%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that the main reasons the emergency departments are so busy is that families are particularly concerned about fever and want to get treatment quickly. Furthermore, we believe that increasing awareness on this subject among patients with low socio-cultural level will considerably reduce the rate of emergency admissions.

Keywords: emergency, child, patientSorumlu Yazar: Nevin Cambaz Kurt, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale