ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Crouzon Sendromunda Anestezi Uygulaması [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(2): 108-110

Crouzon Sendromunda Anestezi Uygulaması

Emine Kumser Dinçer, Nurettin Kurt, Asu Özgültekin, Güldem Turan, Nebahat U. Özdemir, Selda Peker
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Kraniyofasiyal disostozis olarak da bilinen Crouzon sendromu, erken kraniyal sütür kapanması, hipertelorizm, ekzoftalmus, maksilla hipoplazisi ve tipik kurbağa benzeri yüz görünümü ile karakterize, genellikle otozomal dominant geçiş gösteren bir kraniyofasiyal sendromdur. Hava yollarının küçüklüğüne bağlı olarak solunum problemleri sıktır. Genel anestezi uygulanan olgularda zor entübasyon ve ayrıca periopereatif dönemde solunumsal komplikasyonlar sık görülmektedir. Olgumuzda, doğumunda Crouzon Sendromu tanısı almış onüç aylok erkek bebeğe kraniyosinostoz nedeniyle nöroşirürji kliniği tarafından kraniotomi planlandı. Nadir görülen bu sendromda anatomik bozukluklar zor hava yoluna sebep olduğundan, Crouzon sendromunda anestezi uygulamasına, bu olguyla dikkat çekmek istedik.

Anahtar Kelimeler: Crouzon sendromu, zor hava yolu.

General Anaesthesia In Crouton Syndrome

Emine Kumser Dinçer, Nurettin Kurt, Asu Özgültekin, Güldem Turan, Nebahat U. Özdemir, Selda Peker
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Crouzon syndrome, also known as craniofacial disostosis, is an autosomal dominant condition characterised by early closure of cranial suture, hypertelorism, exophthalmus, maxillar hypoplasia and typical frog-like appearance of face. Respiration problems are often due to narrow air ways. Difficult intubation and respiratuar complications in preoperative period are often seen in general anaesthesia. In our case, crainotomy was planned by the neurosurgery clinic for craniosynostosis to a 13 months old male baby diagnosed as Crouton syndrome at birth. We aimed to draw attention with this case to anaesthesia practice of Crouton syndrome, a rare case which causes difficult airway due to anatomic disorders.

Keywords: Crouzon syndrome, difficult airway.

Emine Kumser Dinçer, Nurettin Kurt, Asu Özgültekin, Güldem Turan, Nebahat U. Özdemir, Selda Peker. General Anaesthesia In Crouton Syndrome. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(2): 108-110

Sorumlu Yazar: Emine Kumser Dinçer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale